Skocz do treści

Stacje wodociągowe

Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodnego

 

1. Gospodarka wodna

 

Sieć wodociągowa obejmuje swym zasięgiem całą powierzchnię gminy, prawie wszystkie gospodarstwa wyraziły chęć na podłączenie do sieci, na koniec 2018 roku podłączone było 13 840 gospodarstw domowych (wszystkie przyłącza w Gminie to 15 063).
Na koniec 2018 roku łączna długość sieci wodociągowej:

 • zarządzanej przez TP-KOM wynosiła 273,8 km (z czego 23,6 km to magistrale przesyłowe, a 250,2 km to sieci rozdzielcze),

Ujęcia wody posiadają obecnie wydajność w pełni zaspokajającą zaopatrzenie mieszkańców na wodę pitną. W niektórych przypadkach sieć wodociągowa wymaga modernizacji lub ewentualnej rozbudowy i doprowadzenia jej do terenów planowanych pod aktywizację gospodarczą oraz pod zabudowę mieszkaniową.

Gmina Tarnowo Podgórne zaopatruje się w wodę:

 1. Z ujęcia w Kiączynie, gm. Kaźmierz o wydajności max. 200 m³/h. Ujęcie zasila poprzez przepompownię wody w Tarnowie Podgórnym miejscowości: Tarnowo Podgórne, Rumianek, Jankowice, Górę, Kokoszczyn, Ceradz Kościelny; okresowo Lusówko i Sierosław.
 2. Ze Stacji Uzdatniania Wody w Lusowie (SUW Lusowo o wydajność 65 m³/godz.). Ujęcie zasila Lusowo.
 3. Ze Stacji Uzdatniania Wody w Wysogotowie – Dąbrówce (SUW Wysogotowo max. 160 m³/godz.). Ujęcie zasila: Wysogotowo, Przeźmierowo, Baranowo, Swadzim, Chyby, Sady, Batorowo, Sierosław, Lusówko.
 4. Z sieci wodociągowej miasta Poznania (z ujęcia w Mosinie) – zakup hurtowy 250 m³/godz. Sieć połączona jest ze stacją w Wysogotowie.

W zarządzie TP-KOM znajdują się: 3 stacje uzdatniania wody Kiączyn (3 studnie), Lusowo (3 studnie) i Wysogotowo (4 studnie). Dąbrówka jest połączona z Wysogotowem (2 studnie), 2 przepompownie wody w Tarnowie Podgórnym i Lusówku, o łącznej długości sieci wodociągowej 250,2 km i 23,6 km magistrali wodociągowej. Wszystkie studnie eksploatowane przez TP-KOM są w dobrym stanie technicznym. Wszystkie ujęcia posiadają aktualne pozwolenia wodno-prawne na pobór wód podziemnych oraz zrzut wód popłucznych. Dodatkowo na ujęciach ustanowione są strefy ochronne.

 

2. Opis sytemu wodociągowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 1. Ujęcie w Kiączynie, gm. Kaźmierz o wydajności max. 200 m³/h. Ujęcie zasila poprzez przepompownię wody w Tarnowie Podgórnym miejscowości: Tarnowo Podgórne, Rumianek, Jankowice, Górę, Kokoszczyn, Ceradz Kościelny. Wodociąg Kiączyn jest jednostrefowym układem pracującym w układzie trzystopniowym. Woda z trzech studni głębinowych jest tłoczona dwiema pompami firmy Grundfos SP 125-4-1 o mocy N = 37 kW do stacji uzdatnia wody, która składa się z dwóch aeratorów o D = 1200 mm oraz. 10 filtrów o D = 1800 mm o powierzchni filtracji równej A = 25 m². Dalej woda tłoczona jest na zbiornik reakcji, a potem układem pomp międzyobiektowych jest wtłaczana na filtry, a następnie do zbiornika retencyjnego o poj. 250 m³. Ze zbiornika retencyjnego w Kiączynie woda poprzez zestaw hydroforowy pompowana jest do zbiorników retencyjnych w Tarnowie Podgórnym o łącznej pojemności 690 m³. Do sieci wodociągowej woda pompowana jest przez zestaw hydroforowy składającego się z 5 pomp typu CR.
 2. Stacja Uzdatniania Wody w Lusowie (SUW Lusowo o wydajność 65 m³/godz.)
  Ujęcie zasila: Lusowo.
  Stacja ta obecnie jest w trakcie rozbudowy i modernizacji, która potrwa do czerwca 2020 r.
 3. Stacja Uzdatniania Wody w Wysogotowie – Dąbrówce (SUW Wysogotowo max. 160 m³/godz.). Ujęcie zasila: Wysogotowo, Przeźmierowo, Baranowo, Swadzim, Chyby, Sady, Batorowo, Sierosław, Lusówko. Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wysogotowie powstały w 1992 roku. Ujęcie wody wodociągu Wysogotowo składa się z 6 studni budowanych w różnym czasie od 1987 do 1994 r. Studnie l, 2, 3 i 4 znajdują się na terenie stacji lub w pobliżu, natomiast dwie studnie nr 5 i 6 oddalone są o 4 km od niej i znajdują się we wsi Dąbrówka. Studni 1 i 2 na głębokości 10 m p.t. zainstalowane są pompy głębinowe produkcji Hydro-Vacuum GCl.02 o mocy N = 7,5 kW. W studni 3 na głębokości 55,0 m p.t. zainstalowana jest pompa głębinowa produkcji firmy Grundfos typu SP-46-7 o mocy N = 11,0 kW. W studni 4 na głębokości 55,0 m p.t. zawieszona jest pompa głębinowa produkcji firmy Grundfos typu SP-46-49 o mocy N = 15,0 kW. W studni 5 i 6 na głębokości 14,0 m pt znajdują się pompy głębinowe produkcji firmy Hydro – Vacuum typu GC3.02 o mocy N = 4,5 kW. Nad poziomem terenu na rurociągu tłocznym szeregowo do pompy głębinowej zainstalowana jest pompa wirowa o wale poziomym produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp typu 80 PJM 215 o mocy 18,5 kW. Wodociąg Wysogotowo, podobnie jak wodociąg Lusowo jest wodociągiem jednostrefowym, natomiast stacja pracuje w układzie dwustopniowego pompowania. Woda ze studni tłoczona jest przez dwa ciągi urządzeń do stacji uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych wody czystej, skąd zestaw równolegle połączonych pomp z przetwornicą częstotliwości tłoczy ją do sieci wodociągowej. Stacja uzdatniania wody w Wysogotowie składa się z trzech ciśnieniowych ciągów technologicznych. Ze względu na jakość wody surowej dobrano układ technologiczny oparty na napowietrzaniu ciśnieniowym i filtracji jednostopniowej na złożu kwarcowym i brausztynowym. Pierwszy z ciągów składa się z trzech aeratorów typu AIC /1600 Dn = 1600 mm. Dla filtracji przyjęto dwa ciągi filtrów o średnicy Dn 2400 mm typu FIC/204/1251. W każdym z ciągów posadowiono po trzy filtry ze złożem o granulacji od 0,8 mm do 16 mm. Dla natężenia przepływu wody Q= 160 m³/h oraz zalecanej prędkości filtracji vf<8m/h wymagana powierzchnia filtracji wynosi 20m². W związku z powyższym dobrano 6 kompaktowych zestawów filtracji o średnicy 2400 mm każdy o wysokości czynnej 2,00 m. Powierzchnia 1 filtra wynosi 4,52 m² Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiornikach retencyjnych wody czystej (2x 500 m³) do których dopływa uzdatniona woda ze studni oraz woda z sieci wodociągowej Aquanet. Przetłaczanie wody do sieci wodociągowej odbywa się poprzez dwa zestawy hydroforowe, każdy z nich wyposażony jest w 5 pomp typu CR firmy Grundfos
 4. Zakup hurtowy wody z AQUANET SA. (z ujęcia w Mosinie) – pobór z Poznania do  250m³/godz. Sieć połączona jest ze stacją w Wysogotowie

System jest połączony w pętli i pozwala na dostawę wody z każdego ujęcia do każdego punktu w Gminie.

 

W zakresie badanych wskaźników ujęcia i stacje uzdatniania wody spełniają wymagania zarówno polskie, jak i unijne, określone w przepisach:

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 203, poz. 1718) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • Dyrektywy Rady 80/778/EWG z dnia 15.07.1980 r. zmienioną przez Dyrektywę 98/83/WE.