Skocz do treści

Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach sanitarnych

Tabelaryczny wykaz wielkości dopuszczalnych zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Stan i skład jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych:
Wskaźnik zanieczyszczeniaDopuszczalna wartość
Temperatura35oC
Odczyn pH6,5 – 9,5 *
BZT5≤ 800 mgO2/l
ChZT≤ 1500 mgO2/l
Zawiesina ogólna≤ 500 mg/l
Ogólny węgiel organiczny (OWO)≤ 200 mgC/l
Zawiesiny łatwoopadające≤ 10 ml/l
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym≤ 100 mg/l
Chlorki≤ 1000 mg/l
Siarczany≤ 500 mg/l
Azot amonowy≤ 100 mg/l
Azot azotynowy≤ 10 mg/l
Siarczki≤ 1,0 mg/l
Fluorki≤ 20 mg/l
Fosfor ogólny≤ 10 mg/l
Chlor wolny≤ 1,0 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne anionowe≤ 15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe≤ 20 mg/l
Chrom ogólny≤ 1,0 mg/l
Cyjanki ogólne (związane)≤ 5,0 mg/l
Fenole lotne≤ 15 mg/l
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)≤ 0,2 mg/l
Adsorbowalne org. związane chlorowce (AOX)≤ 1,0 mg/l
Lotne węglowodory aromatyczne (BTX)≤ 1,0 mg/l
Cyjanki wolne≤ 0,5 mg/l
Węglowodory ropopochodne≤ 15 mg/l
Srebro≤ 0,25 mg/l
Ołów≤ 0,5 mg/l
Miedź≤ 1,0 mg/l
Cyna≤ 1,0 mg/l
Cynk≤ 2,5 mg/l
Chrom +6≤ 0,1 mg/l
Nikiel≤ 0,5 mg/l
Wanad≤ 1,0 mg/l
Arsen≤ 0,25 mg/l
Kadm≤ 0,4 mg/l
Rtęć≤ 0,06 mg/l
Trichlorometan (Chloroform)≤ 1,5 mg/l
Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole≤ 1,5 mg/l
Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)0,0 mg/l
Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)0,0 mg/l
Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna0,0 mg/l
Dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT)0,0 mg/l
Heksachlorobenzen (HCB)≤ 1,0 mg/l
Heksachlorobutadien (HCBD)≤ 1,5 mg/l
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)≤ 0,1 mg/l
Heksachlorocykloheksan (HCH)0,0 mg/l
Trichloroetylen (TRI)≤ 0,1 mg/l
Tetrachloroetylen (PER)≤ 0,1 mg/l
1,2-dichloroetan (EDC)≤ 0,2 mg/l
Tetrachlorometan (HCH)≤ 3,0 mg/l

*ścieki zawierające cyjanki i siarczki pH 8 do 10

Ścieki powinny być równomiernie wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w granicach wynikających z przepustowości tych urządzeń.