Skocz do treści

Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach sanitarnych

TABELARYCZNY WYKAZ WIELKOŚCI DOPUSZCZALNYCH ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 1. Stan i skład jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych:
  Wskaźnik zanieczyszczeniaDopuszczalna wartość
  Temperatura35oC
  Odczyn pH6,5 – 9,5 *
  BZT5≤ 800 mgO2/l
  ChZT≤ 1500 mgO2/l
  Zawiesina ogólna≤ 500 mg/l
  Ogólny węgiel organiczny (OWO)≤ 200 mgC/l
  Zawiesiny łatwoopadające≤ 10 ml/l
  Substancje ekstrahujące się eterem naftowym≤ 100 mg/l
  Chlorki≤ 1000 mg/l
  Siarczany≤ 500 mg/l
  Azot amonowy≤ 100 mg/l
  Azot azotynowy≤ 10 mg/l
  Siarczki≤ 1,0 mg/l
  Fluorki≤ 20 mg/l
  Fosfor ogólny≤ 10 mg/l
  Chlor wolny≤ 1,0 mg/l
  Substancje powierzchniowo czynne anionowe≤ 15 mg/l
  Substancje powierzchniowo czynne niejonowe≤ 20 mg/l
  Chrom ogólny≤ 1,0 mg/l
  Cyjanki ogólne (związane)≤ 5,0 mg/l
  Fenole lotne≤ 15 mg/l
  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)≤ 0,2 mg/l
  Adsorbowalne org. związane chlorowce (AOX)≤ 1,0 mg/l
  Lotne węglowodory aromatyczne (BTX)≤ 1,0 mg/l
  Cyjanki wolne≤ 0,5 mg/l
  Węglowodory ropopochodne≤ 15 mg/l
  Srebro≤ 0,25 mg/l
  Ołów≤ 0,5 mg/l
  Miedź≤ 1,0 mg/l
  Cyna≤ 1,0 mg/l
  Cynk≤ 2,5 mg/l
  Chrom +6≤ 0,1 mg/l
  Nikiel≤ 0,5 mg/l
  Wanad≤ 1,0 mg/l
  Arsen≤ 0,25 mg/l

   

  Wskaźnik zanieczyszczeniaDopuszczalna wartość
  Kadm≤ 0,4 mg/l
  Rtęć≤ 0,06 mg/l
  Trichlorometan (Chloroform)≤ 1,5 mg/l
  Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole≤ 1,5 mg/l
  Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)0,0 mg/l
  Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)0,0 mg/l
  Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna0,0 mg/l
  Dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT)0,0 mg/l
  Heksachlorobenzen (HCB)≤ 1,0 mg/l
  Heksachlorobutadien (HCBD)≤ 1,5 mg/l
  Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)≤ 0,1 mg/l
  Heksachlorocykloheksan (HCH)0,0 mg/l
  Trichloroetylen (TRI)≤ 0,1 mg/l
  Tetrachloroetylen (PER)≤ 0,1 mg/l
  1,2-dichloroetan (EDC)≤ 0,2 mg/l
  Tetrachlorometan (HCH)≤ 3,0 mg/l

  *ścieki zawierające cyjanki i siarczki pH 8 do 10

 2. Ścieki powinny być równomiernie wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w granicach wynikających z przepustowości tych urządzeń