Skocz do treści

Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach sanitarnych

TABELARYCZNY WYKAZ WIELKOŚCI DOPUSZCZALNYCH ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 1. Stan i skład jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych:
  Wskaźnik zanieczyszczenia Dopuszczalna wartość
  Temperatura 35oC
  Odczyn pH 6,5 – 9,5 *
  BZT5 ≤ 800 mgO2/l
  ChZT ≤ 1500 mgO2/l
  Zawiesina ogólna ≤ 500 mg/l
  Ogólny węgiel organiczny (OWO) ≤ 200 mgC/l
  Zawiesiny łatwoopadające ≤ 10 ml/l
  Substancje ekstrahujące się eterem naftowym ≤ 100 mg/l
  Chlorki ≤ 1000 mg/l
  Siarczany ≤ 500 mg/l
  Azot amonowy ≤ 100 mg/l
  Azot azotynowy ≤ 10 mg/l
  Siarczki ≤ 1,0 mg/l
  Fluorki ≤ 20 mg/l
  Fosfor ogólny ≤ 10 mg/l
  Chlor wolny ≤ 1,0 mg/l
  Substancje powierzchniowo czynne anionowe ≤ 15 mg/l
  Substancje powierzchniowo czynne niejonowe ≤ 20 mg/l
  Chrom ogólny ≤ 1,0 mg/l
  Cyjanki ogólne (związane) ≤ 5,0 mg/l
  Fenole lotne ≤ 15 mg/l
  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) ≤ 0,2 mg/l
  Adsorbowalne org. związane chlorowce (AOX) ≤ 1,0 mg/l
  Lotne węglowodory aromatyczne (BTX) ≤ 1,0 mg/l
  Cyjanki wolne ≤ 0,5 mg/l
  Węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l
  Srebro ≤ 0,25 mg/l
  Ołów ≤ 0,5 mg/l
  Miedź ≤ 1,0 mg/l
  Cyna ≤ 1,0 mg/l
  Cynk ≤ 2,5 mg/l
  Chrom +6 ≤ 0,1 mg/l
  Nikiel ≤ 0,5 mg/l
  Wanad ≤ 1,0 mg/l
  Arsen ≤ 0,25 mg/l

   

  Wskaźnik zanieczyszczenia Dopuszczalna wartość
  Kadm ≤ 0,4 mg/l
  Rtęć ≤ 0,06 mg/l
  Trichlorometan (Chloroform) ≤ 1,5 mg/l
  Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole ≤ 1,5 mg/l
  Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0,0 mg/l
  Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 0,0 mg/l
  Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna 0,0 mg/l
  Dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT) 0,0 mg/l
  Heksachlorobenzen (HCB) ≤ 1,0 mg/l
  Heksachlorobutadien (HCBD) ≤ 1,5 mg/l
  Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB) ≤ 0,1 mg/l
  Heksachlorocykloheksan (HCH) 0,0 mg/l
  Trichloroetylen (TRI) ≤ 0,1 mg/l
  Tetrachloroetylen (PER) ≤ 0,1 mg/l
  1,2-dichloroetan (EDC) ≤ 0,2 mg/l
  Tetrachlorometan (HCH) ≤ 3,0 mg/l

  *ścieki zawierające cyjanki i siarczki pH 8 do 10

 2. Ścieki powinny być równomiernie wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w granicach wynikających z przepustowości tych urządzeń