Skocz do treści

Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (20 03 07) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń i Gminy Tarnowo Podgórne

 

BRAK WODY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. informuje, że z powodu modernizacji sieci wodociągowej, w dniu 11.01.2023 br. (środa) od godz. 9:00 do godz. 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków położonych przy ul. Szamotulskiej w miejscowości Góra.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

TP-KOM Dział Wodociągów i Kanalizacji

 

Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu śmieci

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Łozowej, Jemiołowej i Jaśminowej w Lusowie

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia_14 12 2022 [481KB]
 2. SIWZ z dnia 07 11 2022 [494KB]
 3. Projekt PBW Łozowa Lusowo załącznik nr 1 [12MB]
 4. LUSOWO KANALIZACJA PRZEDMIAR [299KB]
 5. LUSOWO KANALIZACJA OFERTA [122KB]
 6. Formularz ofertowy- załącznik nr 2 [17KB]
 7. Projekt umowy – załącznik nr 3 [182KB]
 8. RODO do Regulaminu – załącznik nr 4 [18KB]
 9. Lusowo kanalizacja oferta [8KB]
 10. Lusowo kanalizacja przedmiar [8KB]
 11. Wybór oferty najkorzystniejszej – 17 11 2022[325KB]

KOMUNIKAT

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej informacjami jakoby wystąpił „nielegalny spływ ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie Podgórnym do Jeziora Kierskiego” Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM sp. z o.o. (dalej „TP-KOM”) informuje:

 1. Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Podgórnym pracuje bez jakichkolwiek zakłóceń lub awarii, odprowadzając wyłącznie ścieki oczyszczone do Kanału Przybrodzkiego (odbiornika), o parametrach znacząco lepszych niż dopuszczalne, określone przez aktualne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód.
 2. Celem pełnej kontroli procesów technologicznych, a przy tym transparentności funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie Podgórnym – TP-KOM prowadzi stały monitoring pracy urządzeń kanalizacyjnych i w ramach tych działań prowadzi badania ścieków oczyszczonych w cyklach tygodniowych znacząco częściej niż zobowiązują do tego TP-KOM obowiązujące przepisy prawa oraz warunki pozwolenia.
 3. TP-KOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób lub podmiotów trzecich, mające miejsce tak na Kanale Przybrodzkim, jak i innych ciekach wodnych łączących się w jakimkolwiek stopniu z Kanałem Przybrodzkim.
 4. TP-KOM nie podejmowała samodzielnie, ani też nie zlecała w ostatnim czasie żadnych działań skutkujących tym, iż do rowu melioracyjnego SK-63, a w konsekwencji do Jeziora Kierskiego mogły przepływać wody Kanału Przybrodzkiego. TP-KOM nie ponosi odpowiedzialności za działania osób lub podmiotów trzecich w tym zakresie.
 5. TP-KOM niezwłocznie podejmie wszelkie kroki przewidziane prawem wobec osób rozpowszechniających w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje, naruszające wizerunek oraz dobre imię TP-KOM.

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z mocą znamionową min. 170 KM i fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z mocą znamionową min. 105 KM.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO – ZNAK SPRAWY 1/ZP/2022.

Dostawa dwukomorowego samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dostawa samochodu ciężarowego do zbiórki odpadów komunalnych

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym Nr ref.: 1/NF/2020

baner-fundusze-europejskie

Usługi transportowe ciągnikiem siodłowym z naczepą – transport odpadów

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu kontenerów zabudowanego nowym urządzeniem bramowym o udźwigu min. 10000 kg

DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO ZAMIATARKI MONTOWANEJ NA PODWOZIU SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-Kom Sp. z o.o. w 2019 roku

PLIKI DO POBRANIA:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

PLIKI DO POBRANIA:

USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”

PLIKI DO POBRANIA:

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TARNOWIE PODGÓRNYM

PLIKI DO POBRANIA:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

Nr. sprawy: 2/2016                                       Tarnowo Podgórne, dnia 30 listopad 2016 rok

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SP. Z O.O.

UL. ZACHODNIA 4

62-080 TARNOWO PODGÓRNE

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2016 na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.”.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.wpłynęły następujące oferty:
Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena oferty bruttoPunkty w kryterium ceny (pkt.)Termin płatności (dni kalendarzowe)Punkty w kryterium terminu płatności (pkt.)Łączna liczba punktów (pkt.)
1Multimedia Polska Energia Sp. o.o.
ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
901 664,5058,8830 dni40,0098,88
2innogy Polska S. A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa
884 771,5060,0030 dni40,00100,00
3NOVUM  S.A.
ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa
905 465,4558,6330 dni40,0098,63
4ENERGA – OBRÓT SA
Al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk
889 417,0759,6930 dni40,0099,69
5ENEA S.A.
Departament Sprzedaży
Biuro Przetargów Publicznych
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
971 348, 1854,6530 dni40,0094,65

 

 

 

 

Mając na uwadze powyższe zestawienie do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca:

innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych, przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, tj. uzyskała najwyższa sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz zawiera cenę, która mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Umowa na realizację przedmiotowego zadania zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Z poważaniem

Waldemar Nowak – Prezes Zarządu

PROMOCJA!!! SPRZEDAŻ VOLVO – 30%!!!

Tarnowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , informuje  o sprzedaży  :

PROMOCJA – 30%

 1. Samochód ciężarowy VOLVO HDS-FM12 6×2, rok 2000, wartość szacunkowa 73.500,00  zł netto + obowiązujący podatek VAT, – 30% – cena aktualna 51.450,00 zł + VAT (bez platformy, brak dozoru technicznego HDS, brak aktualnego badania technicznego);

Osoby zainteresowane kupnem, prosimy o kontakt telefoniczny z działem czystości i porządku pod numerem tel. 61 8959 434.