Skocz do treści

O firmie

Siedziba TP-KOM, Tarnowo Podgórne
Siedziba TP-KOM, Tarnowo Podgórne

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. w ramach kluczowych swoich zadań prowadzi:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Tarnowo Podgórne oraz na wybranych obszarach gmin ościennych;
 • zbiorowe odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych oraz przemysłowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne oraz wybranych obszarach gmin ościennych;
 • zbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Tarnowo Podgórne;
 • działalność inwestycyjną w zakresie budowy sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Misja

Nadrzędny cel, który nam przyświeca to stała poprawa komfortu życia mieszkańców gminy oraz stałe uatrakcyjnianie warunków funkcjonowania przedsiębiorców indywidualnych i zakładów przemysłowych poprzez realizację zadań własnych Gminy Tarnowo Podgórne przejętych do realizacji przez Spółkę.

W praktyce naszą misję realizujemy poprzez:

 • Siedziba firmy TP-KOM, bioblok
  Siedziba firmy TP-KOM, bioreaktor

  wydobywanie wody surowej z czterech ujęć wody w Kiączynie, Lusowie, Dąbrówce i Wysogotowie;

 • „uzdatnianie” do spożycia wydobytej wody w trzech Stacjach Uzdatniania Wody w Kiączynie, Lusowie i Wysogotowie;
 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę gminy Tarnowo Podgórne oraz wybranych obszarów gmin ościennych poprzez 285 km sieci wodociągowej, oraz 12.450 szt. przyłączy wodnych;
 • zbiorowe odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych oraz przemysłowych wytworzonych w gminie Tarnowo Podgórne oraz na wybranych obszarach gmin ościennych poprzez 235 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 88 szt. pompowni ścieków oraz 7.600 szt. przyłączy kanalizacyjnych;
 • Wiata na sól i piasek
  Wiata na sól i piasek

  zbieranie odpadów komunalnych z ponad 13,5 tys. nieruchomości zlokalizowanych na terenie działania Spółki

 • realizację umów i porozumień z gminą Tarnowo Podgórne dotyczących: utrzymania dróg gminnych, terenów zielonych, utrzymania i eksploatacji gminnego zasobu lokalowego a także zimowego utrzymania dróg czyli potocznie mówiąc odśnieżania dróg i placów;
 • produkcjęKompostu Tarnowskiego” w ilości około 2.500 tys. ton rocznie oraz prowadzenie punktu przeładunkowego odpadów komunalnych, obojętnych i nie niebezpiecznych na obiekcie w Rumianku;
 • prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budowy sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz przyłączy do w/w sieci  poprzez realizację zatwierdzonych uchwałami Rady Gminy planów inwestycyjnych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;
 • Siedziba firmy TP-KOM - wejście
  Siedziba firmy – wejście

  obsługę mieszkańców oraz społeczności lokalnej w zakresie: wydawania warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych i sanitarnych, wykonywania odbiorów technicznych;

 • prowadzenie zadań eksploatacyjnych oraz usuwanie awarii elektrycznych i instalacyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
 • prowadzenie eksploatacji oraz legalizacji urządzeń pomiarowych: wodomierzy oraz przepływomierz;

HISTORIA

Początki firmy datuje się na 1 lipca 1991 roku, kiedy to zaczął funkcjonować Komunalny Zakład Budżetowy w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 96 ( w obecnym budynku B Urzędu Gminy).

Pierwszym dyrektorem Zakładu był Pan Andrzej Żurek, za którego kadencji KZB wzbogacił się o pierwsze ciągniki: U1132 oraz U4512.

Od kwietnia 1992 roku KZB prowadził Pan Krzysztof Krzysztofiak późniejszy wieloletni sekretarz Urzędu Gminy a także Wójt Gminy. Podczas jego urzędowania zakład wzbogacił się o pierwszą śmieciarkę Jelcz JPH 10.

Od października 1992 roku stanowisko dyrektora KZB objął Pan Edward Sobański. W tym czasie doszło do pierwszych istotnych zakupów inwestycyjnych w postaci specjalistycznego sprzętu i środków transportu. W miarę systematycznego rozwoju firmy, Komunalny Zakład Budżetowy rozszerzał zakres świadczonych przez siebie usług przy jednoczesnej stałej poprawie ich jakości. Początkowo Zakład zajmował się wyłącznie wywozem nieczystości stałych i płynnych, utrzymywaniem porządku na terenie Gminy, administracją budynków komunalnych oraz prowadzeniem gminnej oczyszczalni ścieków, która został częścią Zakładu. Z biegiem czasu Zakład przyjął do eksploatacji sieć wodociągową na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz ujęcia wody na terenie Gminy Kaźmierz i Dopiewo.

Pod koniec lat 90-tych ówczesne władze Gminy Tarnowo Podgórne podejmują strategiczną decyzję o budowie nowoczesnej oczyszczalni ścieków, która zapewni możliwość objęcia siecią zbiorczej kanalizacji sanitarnej nieruchomości na terenie całego obszaru gminy, przy zapewnieniu odbioru ścieków od powstających i dynamicznie rozwijających się zakładów przemysłowych na naszym terenie.

Siedziba TP-KOM, wjazd na oczyszczalnię
Siedziba TP-KOM, wjazd na oczyszczalnię

W latach 1999 – 2000 na działce o powierzchni 34.449 m2 powstaje obiekt w postaci oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem administracyjno-biurowym o powierzchni zabudowy 3.600 m2 oraz powierzchni użytkowej 2.387 m2 oraz kubaturze 11.830 m3. Powstała w ramach tej inwestycji mechaniczno-biologiczna gminna oczyszczalna ścieków zapewnia przepustowość 3.900 m3 ścieków na dobę.

W 2001 roku Obiekt Oczyszczalni otrzymał wyróżnienie w konkursie PZITB na „Budowę roku 2000” w kategorii Budownictwo Inżynieryjne.

 

Siedziba TP-KOM, wejście
Siedziba TP-KOM, wejście

Od 1 kwietnia 2001 roku rozpoczyna się całkowicie nowy rozdział funkcjonowania firmy. Zakład wnosi całe przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 55 Kodeksu Cywilnego) prowadzone do tego czasu przez Komunalny Zakład Budżetowy w Tarnowie Podgórnym do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod nazwą Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, która pod tym adresem funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

baza sprzętu TP-KOM – garaże
Baza sprzętu – garaże

W grudniu 2015 roku po 23 latach kierowania Spółką Prezes Zarządu inż. Edward Sobański składa rezygnację z pełnienia swojej funkcji. W kwietniu 2016 roku stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje Pan mgr inż. Waldemar Nowak, wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

Siedziba, parking
Siedziba, parking

Przez cały okres funkcjonowania Spółka systematycznie rozwija zakres świadczonych przez siebie usług, stale podnosi standardy ich świadczenia, permanentnie rozbudowuje bazę urządzeń i pojazdów specjalistycznych i transportowych, prowadząc ciągły proces ich wymiany i modernizacji.

Na koniec 2015 roku TP-KOM zatrudnia 95 pracowników, i dysponowała majątkiem o wartości: 78,09 mln zł.

Siedziba firmy TP-KOM, wjazd
Siedziba firmy TP-KOM, wjazd

W 2015 roku Spółka:

 • wyprodukowała 2.156,2 tys. m3 wody do spożycia
 • przyjęła i oczyściła 1.290,4 tys. m3 ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych;
 • zebrała 18.348 ton odpadów komunalnych niesegregowanych;
 • przeprowadziła selektywna zbiórkę odpadów komunalnych w ramach której, zebrała 2.139,5 ton odpadów, w tym: 610,0 ton makulatury, 758,3 ton tworzyw sztucznych oraz 771,2 ton stłuczki szklanej;
 • zebrała 5.807,0 ton bioodpadów;
 • obsługiwała 13,5 tys. nieruchomości.

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu – mgr inż. Waldemar Nowak

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca – mgr Magdalena Wesołowska
Z-ca Przewodniczącego – mgr Andrzej Rzepkowski
Członek – mgr Przemysław Krysztofiak

PLANY INWESTYCYJNE

Zapoznaj się planami inwestycyjnymi.