Skocz do treści

Fundusze europejskie

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TARNOWIE PODGÓRNYM”

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym informuje, że stała się oficjalnym beneficjentem projektu nr POIS.02.03.00-00-0232/17 pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Dnia 5 lipca 2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Kazimierza Kujdę a Tarnowską Gospodarką Komunalną TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Waldemara Nowaka, została podpisana umowa na dofinansowanie ww. projektu.

1. Cele projektu:

 • Zwiększenie przepustowości oczyszczalni;
 • Podwyższone usuwanie biogenów;
 • Poprawa gospodarki osadowej;
 • Obniżenie energochłonności systemu;
 • Optymalizacja zarządzania majątkiem sieciowym;
 • Poprawa warunków infrastrukturalnych koniecznych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego terenu objętego oddziaływaniem inwestycji.

2. Planowane efekty:

 • Osiągnięcie przepustowości oczyszczalni Qśr. = 8000 m³/d;
 • Osiągnięcie ilości komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesowi przetwarzania na poziomie 340 ton suchej masy/rok.

3. Planowa wartość projektu:

 • Całkowity koszt realizacji projektu: 36 420 603,40 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich:

 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 18 135 607,39 PLN
 • Kwota dofinansowania:  15 415 266,28 PLN

5. Zagrożenia i nadużycia przy realizacji projektu:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 19 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”,          osi priorytetowej II „Ochrona środowiska,  w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą być zgłaszane za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.