Skocz do treści

Deklaracja dostępności

Wstęp

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://tp-kom.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016.10.14

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2016.10.14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 9.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group sp.z o.o.

Treści lub funkcje niedostępne:

 • Strona nie posiada wystarczającej wersji kontrastowej
 • Brak zmiany wielkości czcionki
 • Zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale
 • Brak prawidłowego dopasowania do wielkości ekranów urządzeń mobilnych
 • Załączniki nie posiadają dostępnej treści
 • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych
 • Brak przejścia do treści
 • Google Maps jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • Brak funkcji, w stosunku do których tymczasowo powołano się na wyłączenie z tytułu nieproporcjonalnego obciążenia.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Nanowska, adres e-mail: biuro@tp-kom.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku znajduje się na parterze. Budynek nie posiada barier dla osób niepełnosprawnych. Obsługa klienta znajduje się na parterze.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze nie posiadają barier dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Obsługa klienta znajduje się na parterze.

Dostosowanie wind

Obsługa klienta znajduje się na parterze.

Dostępność pochylni

Budynek nie posiada pochylni, wszystkie powierzchnie są płaskie.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem od strony głównego wejścia wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.