Skocz do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.tp-kom.pl

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej spółki: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
  2016-10-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-03-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Mapa dojazdu nie jest dostępna.
 • Szablony dokumentów (formularzy) nie są dostępne.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: WEBEST s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-01-09.

Skróty klawiaturowe

 • Elementy nawigacji są dostępne z klawiatury przy użyciu klawisza tabulacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Anna Nanowska, biuro@tp-kom.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618959447.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • wielkopolskie
 • poznański
 • Tarnowo Podgórne
 • Tarnowo Podgórne
 • ul. Zachodnia 4
 • 62-080

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi dla osób niepełnosprawnych są otwierane przez pracownika.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

Schody

 • Wszyscy klienci są obsługiwani na jednym poziomie ( parterze)

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje