Skocz do treści

Uchwała Nr XXXII/490/2016

Uchwała Nr XXXII/490/2016

Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy Tarnowo Podgórne, uchwala co następuje:

§1

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:

1. zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne,

2. selektywnie zbierane odpady komunalne:

a) papier,
b) tworzywa sztuczne,
c) szkło,
d) bioodpady i odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie)
e) odpady wielkogabarytowe,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

3. odbieranie z posesji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych frakcji odpadów selektywnie zbieranych :

1) papieru,
2) tworzyw sztucznych,
3) szkła,
4) bioodpadów.

4. odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych: odpadów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie) w okresie od kwietnia do listopada z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień z zabudowy wielolokalowej i nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, zgodnie z harmonogramem.

 

5.odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych:

1) odpadów wielkogabarytowych,
2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

w ramach zbiorki dwa razy do roku, zgodnie z harmonogramem;

§2

Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, zgodnie z harmonogramem.

§3

Bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, w okresie od listopada do marca 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

§4

Dodatkowo zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych powstające w gospodarstwach domowych:

1) papier i tektura, w tym opakowania,

2) metal, w tym opakowania,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło, w tym opakowania,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) opakowania po farbach i lakierach,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane,

12) zużyte opony,

13) odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie).

Powyższe odpady zbierane będą w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanych dalej PSZOK na terenie gm. Tarnowo Podgórne.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Grzegorz Leonhard

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/490/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 września 2016 r.

Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punktach selektywnej zbiorki odpadów