Skocz do treści

KOMUNIKAT

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej informacjami jakoby wystąpił „nielegalny spływ ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie Podgórnym do Jeziora Kierskiego” Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM sp. z o.o. (dalej „TP-KOM”) informuje:

  1. Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Podgórnym pracuje bez jakichkolwiek zakłóceń lub awarii, odprowadzając wyłącznie ścieki oczyszczone do Kanału Przybrodzkiego (odbiornika), o parametrach znacząco lepszych niż dopuszczalne, określone przez aktualne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód.
  2. Celem pełnej kontroli procesów technologicznych, a przy tym transparentności funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie Podgórnym – TP-KOM prowadzi stały monitoring pracy urządzeń kanalizacyjnych i w ramach tych działań prowadzi badania ścieków oczyszczonych w cyklach tygodniowych znacząco częściej niż zobowiązują do tego TP-KOM obowiązujące przepisy prawa oraz warunki pozwolenia.
  3. TP-KOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób lub podmiotów trzecich, mające miejsce tak na Kanale Przybrodzkim, jak i innych ciekach wodnych łączących się w jakimkolwiek stopniu z Kanałem Przybrodzkim.
  4. TP-KOM nie podejmowała samodzielnie, ani też nie zlecała w ostatnim czasie żadnych działań skutkujących tym, iż do rowu melioracyjnego SK-63, a w konsekwencji do Jeziora Kierskiego mogły przepływać wody Kanału Przybrodzkiego. TP-KOM nie ponosi odpowiedzialności za działania osób lub podmiotów trzecich w tym zakresie.
  5. TP-KOM niezwłocznie podejmie wszelkie kroki przewidziane prawem wobec osób rozpowszechniających w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje, naruszające wizerunek oraz dobre imię TP-KOM.