Skocz do treści

NABÓR NA PRACOWNIKA KADR, OBSŁUGI BIURA

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Doświadczenie pracy w dziale kadrowo – płacowym,
 6. Wiedza z zakresu zagadnień kadrowo-płacowych  i przepisów prawa pracy,
 7. Wykształcenie minimum średnie,
 8. Mile widziana wiedza z zakresu rachunkowości,
 9. Znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel),
 10. Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, rzetelność,
 11. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w wymiarze pełnego etatu,
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. Praca od zaraz,
 4. Wynagrodzenie 4.000,00 brutto.

Zakres obowiązków:

 1. Ewidencja danych kadrowych,
 2. Przygotowywanie dokumentów związanych z przyjęciem i zwolnieniem pracownika,
 3. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia listy płac,
 4. Sporządzenie sprawozdań z działu kadrowo-płacowego,
 5. Zarządzanie modułem e- Pracownik,
 6. Realizacja prac zleconych z działu księgowości.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 5. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 6. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Dokumenty należy złożyć do dnia: 26.08.2022r.;
 2. Osobiście w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ,ul. Zachodnia4,Tarnowo Podgórne ( Biuro Obsługi Klienta) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na PRACOWNIKA KADR,OBSŁUGI BIURA”.

Informacje dodatkowe:

 1. Z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie;
 2. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;