Skocz do treści

Uchwała Nr XXXII/490/2016

Uchwała Nr XXXII/490/2016

Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy Tarnowo Podgórne, uchwala co następuje:

§1

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:

1. zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne,

2. selektywnie zbierane odpady komunalne:

a) papier,
b) tworzywa sztuczne,
c) szkło,
d) bioodpady i odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie)
e) odpady wielkogabarytowe,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

3. odbieranie z posesji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych frakcji odpadów selektywnie zbieranych :

1) papieru,
2) tworzyw sztucznych,
3) szkła,
4) bioodpadów.

4. odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych: odpadów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie) w okresie od kwietnia do listopada z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień z zabudowy wielolokalowej i nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, zgodnie z harmonogramem.

 

5.odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych:

1) odpadów wielkogabarytowych,
2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

w ramach zbiorki dwa razy do roku, zgodnie z harmonogramem;

§2

Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, zgodnie z harmonogramem.

§3

Bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, w okresie od listopada do marca 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

§4

Dodatkowo zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych powstające w gospodarstwach domowych:

1) papier i tektura, w tym opakowania,

2) metal, w tym opakowania,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło, w tym opakowania,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) opakowania po farbach i lakierach,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane,

12) zużyte opony,

13) odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie).

Powyższe odpady zbierane będą w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanych dalej PSZOK na terenie gm. Tarnowo Podgórne.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Grzegorz Leonhard

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/490/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 września 2016 r.

Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punktach selektywnej zbiorki odpadów


Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych
Kod odpaduRodzaj odpaduCharakterystykaIlość odpadów
20 02 01Odpady ulegające biodegradacjiodpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie)b/o
20 03 07Odpady wielkogabarytowemeble, meble tapicerowane, kanapy, sofy, wykładziny, dywany, wózki dziecięce, armatura sanitarna i łazienkowa, ramy okienne, drzwib/o
16 01 03Zużyte oponyod samochodów osobowych, dostawczych do 3,5 tony, wózków, rowerów4 szt. rocznie od mieszkańca
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z remontówgruz ceglany i betonowy – odpady budowlane nie zanieczyszczone pochodzące z nieruchomości zamieszkałych100 kg jednorazowo od mieszkańca
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
15 01 07

20 01 02

Opakowania ze szkła

Szkło

opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach)b/o
15 01 01

20 01 01

15 01 02

20 01 39

15 01 04

15 01 05

Opakowania z papieru i tektury

Papier i tektura

Opakowania z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne

Opakowania z metali

Opakowania wielomateriałowe

papier, zeszyty, gazety i czasopisma, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali, puszki po napojach i piwie, puszki po konserwach, butelki PET, nakrętki do butelekb/o
15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowekartoniki po mleku, sokach tzw. opakowania wielomateriałowe
20 01 99Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywnykartoniki po mleku, sokach tzw. opakowania wielomateriałowe
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03styropian tzw. opakowaniowy od sprzętu AGD/RTVb/o
20 01 21Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01zużyty sprzęt AGD/RTV, pralki i lodówki, mikrofalówki, komputery, odkurzacze itp., lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęćb/o
16 06 01Baterie i akumulatory ołowioweb/o

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Grzegorz Leonhard