Skocz do treści

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM sp. z o.o. na lata 2017-2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

 

  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w w/w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy:

 

ENERGA OBRÓT SA

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza i jedyna w przedmiotowym postępowaniu:

– 60,00 pkt. w kryterium „cena”

– 0,00 pkt. W kryterium „termin płatności”

Łączna punktacja dla oferty najkorzystniejszej i jedynej w obu kryteriach – 60 pkt.

 

 

  1. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie na art.. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej Wykonawcy ENERGA OBRÓT SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk na kwotę brutto 2.027.161,43 zł przewyższa o 227.161,43 zł kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (1.800.000,00 zł).

 

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych do ceny oferty najkorzystniejszej, co skutkuje obowiązkiem unieważnienia postępowania.

 

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia informacje z pkt. 1 i pkt. 2 na stronie internetowej Zamawiającego: www.tp-kom.pl