Skocz do treści

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą kontenerową

Tarnowo Podgórne, dnia 04.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą kontenerową”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 nr 907 z późn. zm. ) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 o wartości brutto 327 180,00 zł firmy: Korbanek Sp. z o.o..

Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów – 100 (kryterium „cena” – 95 pkt. ; kryterium „okres gwarancji” – 5 pkt.)

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
Nr
oferty
Nazwa WykonawcyCena brutto ofertyŁączna liczba punktówUwagi
Okres gwarancji
1Korbanek Sp. zo .o. o.
ul. Poznańska 159
62-080 Tarnowo Podgórne
327 180,00 zł100,00 pkt.
24 miesiące

Informujemy, że Zamawiający zwiększa kwotę przeznaczoną na realizację zadania do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 1a ustawy Pzp informujemy, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 4 maja 2016r.

Tarnowo Podgórne, dnia 15.04.2016 r.

 

Tarnowo Podgórne: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą kontenerową

Numer ogłoszenia: 91836 – 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą kontenerową.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Dostawy.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą kontenerową, zgodnie z SIWZ z dnia 14.04.2016.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

16.71.00.00-5, 34.22.33.00-9.

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.05.2016 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5)  INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

inne dokumenty
oferta – zał. nr 1 do SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1) Cena – 95
2) Okres gwarancji – 5

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu realizacji może nastąpić za zgodą Zamawiającego gdy wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno-prawne. Zmiana umowy w formie aneksu do umowy jest również możliwe w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

25.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 15 (I piętro).

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: