Skocz do treści

Modernizacja pompowni ścieków oraz studni betonowych metodą wkładów GRP, gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 29.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację pompowni ścieków oraz studni betonowych metodą wkładów GRP, gmina Tarnowo Podgórne”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 o wartości brutto 302 703,00 zł , firmy: AQUAREN Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 50.

Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów – 98 (kryterium „cena” – 95 pkt. ; kryterium „okres gwarancji” – 3 pkt.)

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nr
oferty
Nazwa WykonawcyCena brutto ofertyŁączna liczba punktówUwagi
Okres gwarancji
1AQUAREN Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Chorzowska 50
44-100 Gliwice
302 703,00 zł98,00 pkt.
36 miesięcy
2DUKO Engineering Sp. z o.o.
ul. Wołowska 92a
60-167 Poznań
387 450,00 zł79,22 pkt.
60 miesięcy

Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 29.01.2016 r.

Tarnowo Podgórne, dnia 31.12.2015 r.

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na modernizację pompowni ścieków oraz studni betonowych metodą wkładów GRP, gmina Tarnowo Podgórne.

W związku z otrzymanym pytaniem Zamawiający informuje:

Pytanie
W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, pkt 1.4.6 „Wypełnienie szczeliny międzyrurowej wypełniaczem na bazie cementu”, jedynym podanym parametrem jest wytrzymałość na ściskanie 20 MPa wg PN-EN 206:2014 lub równoważne. W celu prawidłowego wykonania zamierzonej iniekcji i uzyskania odpowiedniej trwałości chcemy zapytać, czy Zamawiający uwzględni również poniższe wymagania dla iniektu:
– wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wynosi ≥ 20 [MPa] wg PN-EN 196
– wytrzymałość na zginanie po 28 dniach wynosi ≥ 4 [MPa] wg PN-EN 196
– pęcznienie ≥ 0,1 [% obj.] wg PN-EN 445 (bezskurczowe twardnienie)
– wysoka odporność na siarczany
– niskie ciepło hydratacji

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Tarnowo Podgórne, dnia 18.12.2015 r.

 

Tarnowo Podgórne: Przetarg nieograniczony na modernizację pompowni ścieków oraz studni betonowych metodą wkładów GRP, gmina Tarnowo Podgórne.

Numer ogłoszenia: 347632 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na modernizację pompowni ścieków oraz studni betonowych metodą wkładów GRP, gmina Tarnowo Podgórne.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: modernizacji pompowni ścieków w Sadach o powierzchni do naprawy 185 m2 za pomocą pokryć laminatem poliestrowo-szklanym wraz z wykonaniem i montażem drabiny ze stopniami antypoślizgowymi wraz z wysuwanym pochwytem umożliwiającym zejście na dno komory przepompowni o wysokości h= 6m. modernizacji studni betonowych DN1000, sztuk 26 o łącznej głębokości 88,87mb, DN900, sztuk 1 o głębokości 4,6mb, DN1200, sztuk 2 o łącznej głębokości 5,55mb, DN1500, sztuk 1 o głębokości 4,4mb na terenie gminy Tarnowo Podgórne metodą wkładów GRP(zgodnie z zał. nr 9). Lokalizacja przedmiotowych studni została przedstawiona na załączonych mapkach poglądowych. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest w szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Wszystkie prace winny być realizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż oraz z zaleceniami kierownika budowy. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w szczegółowej specyfikacji technicznej. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 3 przeglądów technicznych, potwierdzonych pisemnym protokołem potwierdzonym i podpisanym przez Zamawiającego. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, winna obejmować następujące nakłady, niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę: Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy , Opłaty składowiskowe związane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku, Opłaty za czasowe składowiska urobku, Naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów, eOpracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty związane z zajęciem pasa drogowego wraz z przygotowaniem i złożeniem wniosku o zajęcie pasa.

II.1.5)  Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na wykonaniu tego samego rodzaju robót budowlanych.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3.

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 29.04.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest doświadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót związanych z renowacją studni metodą wkładów GRP o wartości 300 000,00 zł brutto każda.

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/robót posiadającego stosowne uprawnienia budowlane(wymagane uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) – do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia.

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy-w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , w zakresie określonym w pkt. 8b.
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 95
2 – Okres gwarancji – 5

IV.2.2)  Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy gdy: warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, – wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno prawne Termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu , jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła: Zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego Zmiana kierownika budowy.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

05.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15 (I piętro).

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [DOC – 103.5kB ]

Formularz oferty [DOC – 37.5kB ]

Oświadczenie art. 22 ust 1 ustawy PZP [DOC – 25.5kB ]

Oświadczenie art. 24 ust 1 ustawy PZP [DOC – 39.5kB ]

Wykaz robót [DOC – 29.5kB ]

Wykaz robót [DOC – 29.5kB ]

Grupa kapitałowa [DOC – 36.5kB ]

Projekt umowy [DOC – 92.5kB ]

Dokumentacja techniczna [ZIP – 3.5MB ]