Skocz do treści

Modernizacja pompowni ścieków oraz studni betonowych metodą wkładów GRP, gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 9.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na modernizację pompowni ścieków oraz studni betonowych metodą wkładów GRP, gmina Tarnowo Podgórne.

Informujemy, że w dniu 9 grudnia 2015 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pompowni ścieków oraz studni betonowych metodą wkładów GRP, gmina Tarnowo Podgórne.

Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający nie odpowiedział, w terminie wskazanym ustawą pzp, na pytania skierowane do niego przez jednego z wykonawców. Zdaniem Zamawiającego odpowiedzi na te pytania miały istotny wpływ na przygotowanie ofert.


Tarnowo Podgórne, dnia 4.12.2015 r.

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na modernizację pompowni ścieków oraz studni betonowych metodą wkładów GRP, gmina Tarnowo Podgórne.

W związku z otrzymanym pytaniem Zamawiający informuje:

Pytanie0
Czy Zamawiający dopuszcza do modernizacji studni betonowych metodę tożsamą do modernizacji pompowni ścieków tzn. za pomocą pokrycia laminatem poliestrowo – szklanym, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, zapewni wieloletnie funkcjonowanie studni a jednocześnie zapewnia minimalne zmniejszenie średnicy studni?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.


Tarnowo Podgórne, dnia 23.11.2015 r.

Tarnowo Podgórne: Przetarg nieograniczony na modernizację pompowni ścieków oraz studni betonowych metodą wkładów GRP, gmina Tarnowo Podgórne.

Numer ogłoszenia: 315884 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na modernizację pompowni ścieków oraz studni betonowych metodą wkładów GRP, gmina Tarnowo Podgórne.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: modernizacjia pompowni ścieków w Sadach o powierzchni do naprawy 185 m2 za pomocą pokryć laminatem poliestrowo-szklanym wraz z wykonaniem i montażem drabiny ze stopniami antypoślizgowymi wraz z wysuwanym pochwytem umożliwiającym zejście na dno komory przepompowni o wysokości h= 6m. modernizacji studni betonowych DN1000, sztuk 26 o łącznej głębokości 88,87mb, DN900, sztuk 1 o głębokości 4,6mb, DN1200, sztuk 2 o łącznej głębokości 5,55mb, DN1500, sztuk 1 o głębokości 4,4mb na terenie gminy Tarnowo Podgórne metodą wkładów GRP(zgodnie z zał. nr 9). Lokalizacja przedmiotowych studni została przedstawiona na załączonych mapkach poglądowych. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest w szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Wszystkie prace winny być realizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż oraz z zaleceniami kierownika budowy. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w szczegółowej specyfikacji technicznej. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 3 przeglądów technicznych, potwierdzonych pisemnym protokołem potwierdzonym i podpisanym przez Zamawiającego. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, winna obejmować następujące nakłady, niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę: Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy , Opłaty składowiskowe związane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku, Opłaty za czasowe składowiska urobku, Naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów, Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty związane z zajęciem pasa drogowego wraz z przygotowaniem i złożeniem wniosku o zajęcie pasa.

II.1.5)  Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na wykonaniu tego samego rodzaju robót budowlanych.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3.

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.03.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest doświadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót związanych z renowacją studni metodą wkładów GRP o wartości 300 000,00 zł brutto każda.

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/robót posiadającego stosowne uprawnienia budowlane(wymagane uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) – do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia.

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 95
2 – Okres gwarancji – 5

IV.2.2)  Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy gdy: warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, – wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno prawne Termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu , jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła: Zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego Zmiana kierownika budowy.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15 (I piętro).

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

 

PLIKI DO POBRANIA: