Skocz do treści

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Batorowskiej, Pszennej i Długiej w m. Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 04.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Batorowskiej, Pszennej i Długiej w m. Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 nr 907 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 o wartości brutto 1 080 208,85 zł , firmy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „LWK” Wojciech Stawecki.

Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów – 100 (kryterium „cena” – 90 pkt. ; kryterium „termin płatności” – 10 pkt.)

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nr
oferty
Nazwa WykonawcyCena brutto ofertyŁączna liczba punktówUwagi
Termin płatności
1ATA-TECHNIK Sp. zo .o. S.K.A.
os. Cechowe 31
64-840 Budzyń
1 366 156,74 zł81.16 pkt.
50 dni
2Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDMEX
Aneta Wawrzyniak
62-704 Kawęczyn 89
1 292 965,54 zł85.19 pkt.
60 dni
3Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „LWK”
Wojciech Stawecki
Jawór 44A
28-305 Sobków
1 080 208,85 zł100.00 pkt.
46 dni
4TERLAN Sp. z o.o.
ul. Przemyska 5
61-324 Poznań
1 243 897,02 zł88.16 pkt.
60 dni
5P. P. H. U. SILVER
Jarosław Chmielewski
ul. Lidzbarska 11
60-461 Poznań
1 520 315,76 zł73.95 pkt.
46 dni
6P. H. U. LITZ Sp. z o.o.
ul. Nowina 38
60-589 Poznań
1 854 076,91 zł62.43 pkt.
60 dni
7Konsorcjum Firm:
Zakł. Robót Inż.-Melioracyjnych INMEL Zbigniew Jabłoński
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
INMEL Sp. z o.o.
ul. Wenedów 15
61-614 Poznań
2 179 778,86 zł54.60 pkt.
45 dni
8Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SOCHACKI
Henryk Sochacki
ul. Nowosolska 20
67-416 Konotop
1 394 489,68 złWykluczono wykonawcę art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy pzp
60 dni
9Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny I. C. O. Dariusz Bartczak
ul. Sienkiewicza 1
88-220 Osięciny
1 170 073,97 zł93.09 pkt.
60 dni
10DANKAR Usługi Budowlane, WOD-KAN I C.O., KOSZTORYSOWANIE
Danuta Pyssa
Nienawiszcz 23
64-610 Rogoźno
1 239 907,94 zł88.41 pkt.
46 dni
11Konsorcjum Firm:
Zakł. Bud.Mont.Instalacje Pawłowski Paweł
Świergiel
Nowo-Instal-Bud
Paweł i Michał Świergiel
ul. Półwiejska 23
64-300 Nowy Tomyśl
2 464 418,87 zł49.45 pkt.
46 dni
12Konsorcjum Firm:
Budownictwo Inż. PERZ S.C.
ul. Staroprzygodzka 25
63-400 Ostrów Wlkp.
Melikan S. C.
ul. Długa 40
63-400 Ostrów Wlkp.
1 432 397,04 zł87.87 pkt.
46 dni
13P. U. Budowlano-Transportowe
Ander-87
Tomasz i Grzegorz Janaszak
ul. Poznańska 21
62-040 Puszczykowo
1 497 000,00 zł69.94 pkt.
25 dni
14ZINSTAL-IZOL-GAZ
Ferdynand Kaczor
ul. Ogrodowa 2/1
62-073 Ruchocice
1 695 658,41 zł67.33 pkt.
60 dni

Z postępowania zostaje wykluczony wykonawca Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SOCHACKI Henryk Sochacki, ul. Nowosolska 20, 67-416 Konotop na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, a jego oferta odrzucona.
– uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia załącznika nr 4 , a mianowicie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, o zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków o wartości min. 800 000 zł brutto. Pozycja nr 1 załączonego wykazu nie stwierdza jednoznacznie, że zadanie obejmowało wykonanie przepompowni ścieków.
Wykonawca nie uzupełnił brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie dlatego stwierdza się jak w sentencji.

Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 9 maja 2015 r.


Tarnowo Podgórne, dnia 20.04.2015 r.

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Batorowskiej, Pszennej i Długiej w m. Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.

W związku z otrzymanymi pytaniami Zamawiający informuje:

Pytanie 1
Proszę o informację czy rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi powykonawczo na podstawie rzeczywistego obmiaru czy ryczałtem?

Odpowiedź:
Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, według faktycznie wykonanych robót.

Pytanie 2
Czy będą pobierane, od Wykonawcy, opłaty za zajęcie pasa drogowego? W jakiej wysokości?

Odpowiedź:
Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca według stawek UG Tarnowo Podgórne (Uchwała Rady Gminy nr 33/198/2004 z dnia 11.05.2004 r.)

Pytanie 3
Czy Wykonawca musi wykonać i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu? Jeżeli tak to proszę o informację gdzie należy uzgodnić w/w projekt.

Odpowiedź:
Zamawiający posiada projekty organizacji ruchu na czas budowy i przekaże wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowa o zamówienie publiczne.

Pytanie 4
Proszę o potwierdzenie, iż należy zastosować studnie betonowe fi1000 oraz studnie tworzywowe fi600 z teleskopem – zgodnie z profilami.

Odpowiedź:
Potwierdzamy konieczność zastosowania studni betonowych fi1000 oraz studni tworzywowych fi600 z teleskopem.

Pytanie 5
Wg dokumentacji w miejscu wykopu należy uzyskać współczynnik zagęszczenia 1,0. Natomiast w opisie i przedmiarze robót jest ujęta tylko podsypka i obsypka. Proszę o informację czy należy dokonać pełnej wymiany gruntu (w miejscu wykopu) – jeżeli tak to proszę o korektę przedmiaru robót. Nadmienię, iż bez pełnej wymiany gruntu nie jest się w stanie uzyskać współczynnika 1,0.

Odpowiedź:
Można przyjąć współczynnik zagęszczenia gruntu 0,98, a pod drogami 1,0.

Pytanie 6
W opisie mamy zapis, że zaprojektowano sieć z przyłączami do granicy działki. Dalej jest zapis: „W celu umożliwienia wykonania przyłączy do poszczególnych posesji w studniach przelotowych przewidziano otwory włączeniowe /zaślepione/”. Natomiast później mamy zapis, iż przyłącza należy zakończyć studzienką fi425. Dodatkowo na rzucie, w niektórych przyłączach jest narysowana studzienka na posesji, a co do przedmiaru to brak jest pozycji uwzględniającej studzienki fi 425. W związku z powyższymi niejasnościami proszę o konkretną odpowiedź:

Odpowiedź:
Przyłącza należy wykonać tylko do granicy działki i zaślepić.

Pytanie 9
W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o informację czy studnia rozprężna Sr 56 ma mieć średnicę fi 1000 czy 1200?

Odpowiedź:
Studnia rozprężna S56 ma średnicę fi1000 mm.

Pytanie 10
Brak w przedmiarze robót związanych z wymianą odcinka (wykopy, materiał itd.) Sistn. – S51 z PVC fi 160 na PVC fi 200 w ilości 8m – proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:
Odcinek ten zostanie wykonany później, po okresie gwarancyjnym drogi.

Pytanie 11
Proszę o potwierdzenie, że studnia Istn. S to studnia S51 (co wynika z rzędnych), a tym samym proszę o informację jaką średnicę ma mieć w/w studnie fi425 czy fi600?

Odpowiedź:
Studni S51 fi 600 jest to nowa studnia zabudowana na ist. kanale fi160 – dalszy odcinek l=8,0m będzie wymieniony po upływie gwarancji na drogę. W chwili obecnej nie będzie wykonywany.

Pytanie 12
W Zał. nr 1 OFERTA jest tabela z pkt 2. „Ryczałt dotyczący czynności opisanych w pkt. 3 ppkt. a-l SIWZ”. Część z kosztów wynikających z powyższego punktu jest ujęta w przedmiarach: Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza i koszt związany z kamerowaniem całości kolektorów grawitacyjnych z pomiarem długości i spadków. Czy powyższe prace należy wycenić i uwzględnić w cenie kosztorysowej, czy w ryczałcie dotyczącym czynności opisanych w pkt. 3 ppkt. a-l SIWZ? Zgodnie z zapisem w umowie „Rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym wg. faktycznie wykonanych robót na podstawie cen jednostkowych. Wszelkie należności wynikające z wykonania prac nieobjętych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji projektowej, mogą być regulowane na podstawie odrębnych umów zawartych w wyniku przeprowadzenia odrębnego postępowania o zamówienie publiczne.” W związku z rozliczeniem obmiarowym a nie ryczałtowym proszę o wykreślenie z formularza oferty z tabeli punktu 2 „Ryczałt dotyczący czynności opisanych w pkt. 3 ppkt. a-l SIWZ” i dodanie w kosztorysie pozycji „Koszty wynikające z punktu 3.7. SIWZ nie uwzględnione w innych pozycjach kosztorysu – kpl. 1.”

Odpowiedź:
W zał. nr 1 OFERTA w tabeli pod pozycją nr 1 należy wpisać kwotę wynikająca z kosztorysu (cena kosztorysowa); pod pozycją nr 2 należy wpisać ryczałt za następujące nakłady, niezbędne do poniesienia przez wykonawcę:

a) Badanie zagęszczenia zasypki wykopów tymczasowych w dostosowaniu do wymogów projektu technicznego i klasy drogi (pasa roboczego),
b) Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
c) Opłaty składowiskowe związane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku,
d) Opłaty za czasowe składowiska urobku,
e) Naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów,
f) Likwidacja skutków oddziaływania procesu oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
g) Koszty zrzutu wody po próbach szczelności i oczyszczania namułu rowów (kolektorów) po płukaniu rurociągów,
h) Odszkodowania za zniszczenie upraw i zieleni,
i) Koszty związane z zajęciem pasa drogowego w tym przygotowanie i złożeniem wniosku o zajęcie pasa.

W załączeniu poprawiony zał. nr 1 OFERTA.

Pytanie 13
Czy zamawiający posiada przedmiary w wersji edytowalnej w formacie ATH? Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada przedmiarów w ATH.

Pytanie 14
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie na kanalizacji studni z gotowymi kinetami bez wkładek z polipopyleny? Pozwoli to znacznie obniżyć koszty inwestycji a nie wpłynie na jakość wykonania i trwałość.

Odpowiedź:
Nie dopuszcza.

Pytanie 15
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w terenie o nawierzchni nieutwardzonej włazów „zestawów naprawczych” zamiast obetonowania wraz z pierścieniem betonowym o średnicy kręgu betonowego wysokości kręgu zwężkowego(stosować beton min. kl. B20)?

Odpowiedź:
Nie dopuszcza.

Pytanie 16
W załączniku Wysogotowo – Opis techniczny w pkt 8.0. Opis ogólny pompowni ścieków. Zamawiający powołuje się na Szczegóły techniczne które zawarte są w załączonej ofercie. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o powyższą ofertę. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowe parametry pompowni P1 oraz rysunek .

Odpowiedź:
W załączeniu Zamawiający przedstawia dane dotyczące przepompowni ścieków.

Jeśli gdziekolwiek w projekcie, SIWZ lub specyfikacji technicznej przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać pisemną zgodę Projektanta oraz Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca stosując urządzenia równoważne jest zobowiązany do zamieszczenia w ofercie przetargowej szczegółowej specyfikacji urządzeń. Nie przedstawienie urządzeń równoważnych w ofercie jest równoznaczne z zamiarem zastosowania urządzeń zaprojektowanych.

Pytanie 17
W jakiej formie należy sporządzić kosztorys ofertowy – szczegółowej czy uproszczonej?

Odpowiedź:
Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie szczegółowej.

Pytanie 18
Zamawiający zamieścił w pkt.7.2e) SIWZ i pkt.9h) SIWZ sprzeczne informacje na temat wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej jakimi powinien wykazać się wykonawca. Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości wymaganej kwoty”.

Odpowiedź:
Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Pytanie 19
Czy zamawiający wyznaczył miejsce na czasowe składowisko urobku? Proszę podać gdzie się ono znajduje.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyznaczył miejsca na składowanie urobku. Leży to w gestii wykonawcy.

Pytanie 20
W SIWZ podano, że należy wykonać wycinkę drzew i krzewów natomiast w kosztorysie nie ujęto robót związanych z wycinką, proszę o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź:
Zapis o wycince drzew i krzewów został usunięty z SIWZ.

Pytanie 21
Prosimy o załączenie na stronie internetowej dokumentacji hydrogeologicznej.

Odpowiedź:
W załączeniu dokumentacja hydrogeologiczna.

Pytanie 22
Prosimy o załączenie na stronie szczegółów dotyczących warunków odtworzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej wydanych przez zarządcę, właściciela dróg.

Odpowiedź:
Wszystkie informacje dotyczące odtworzenia jezdni znajdują się w projekcie oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Pytanie 23
Prosimy o załączenie opinii ZUD Nr 1720/2014 z dnia 01.07.2014.

Odpowiedź:
W załączeniu opinia ZUD.


Tarnowo Podgórne, dnia 08.04.2015 r.

Tarnowo Podgórne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Batorowskiej, Pszennej i Długiej w m. Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.

Numer ogłoszenia: 78084 – 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Batorowskiej, Pszennej i Długiej w m. Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Batorowskiej, Pszennej i Długiej, gmina Tarnowo Podgórne. Zakres zadania: kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Dn 200mm – długość 1622,0 m przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC 160mm – długość 250,5 m kanalizacja sanitarna tłoczna PE 90mm – długość 604,0 m przepompownia ścieków sanitarnych – 1szt.
2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie zakresu robót, których wykonanie wykonawca powierza podwykonawcom.
5. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.11.12.00-0

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.10.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 20 000,00 zł

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków o wartości min. 800 000,00 zł brutto każda.

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: d) Kierownik budowy – min. 1 osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa, do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków o wartości min. 800 000,00 zł brutto każdawraz z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– oferta,
– kosztorys ofertowy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 90
2 – Termin płatności – 10

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy gdy: warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne wystąpią roboty dodatkowe, od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego, stwierdzone zostaną w czasie wykonywania robót błędy w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji. Termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła: Zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego Zmiana kierownika budowy.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

24.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: