Skocz do treści

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

Tarnowo Podgórne, dnia dnia 16 grudnia 2014 roku

ZAMAWIAJĄCY:
TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SP. Z O.O.
ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgórne

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2014/S 205-362659 na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 2014/S 205-362659 na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.. Jako najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu uznano:

1) dla Części A przedmiotu zamówienia – ofertę nr 4 – ENERGA OBRÓT SA, AL. GRUNWALDZKA 472, 80-309 GDAŃSK
2) dla Części B przedmiotu zamówienia – ofertę nr 4 – ENERGA OBRÓT SA, AL. GRUNWALDZKA 472, 80-309 GDAŃSK

Uzasadnienie

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. najniższej ceny brutto zamówienia dla Części A oraz Części B przedmiotu zamówienia
Oferta nr 4 złożona dla Części A przedmiotu zamówienia przez: ENERGA OBRÓT SA, AL. GRUNWALDZKA 472, 80-309 GDAŃSK
Oferta nr 4 złożona dla Części B przedmiotu zamówienia przez: ENERGA OBRÓT SA, AL. GRUNWALDZKA 472, 80-309 GDAŃSK
spełniły wszystkie warunki udziału w postępowaniu i odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz przedstawiają najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia w oparciu o w/w kryterium oceny. Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, tj.:

Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców dla Części A przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 – CORRENTE SP. Z O.O., UL. KONOTOPSKA 4, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI;
Oferta nr 2 – PGE OBRÓT SA , UL. 8-GO MARCA 6, 35-959 RZESZÓW, PGE OBRÓT SA ODDZIAŁ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
Oferta nr 3 – ENEA SA, UL. GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ;

Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców dla Części B przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 2 – PGE OBRÓT SA , UL. 8-GO MARCA 6, 35-959 RZESZÓW, PGE OBRÓT SA ODDZIAŁ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
Oferta nr 3 – ENEA SA, UL. GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ;

także spełniły wszystkie warunki udziału w postępowaniu i odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofertdla Części A zamówienia wraz z przyznaną punktacją.

Nr
oferty
NAZWA(FIRMA) I ADRES
WYKONAWCY
KRYTERIA WYBORU OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄCENA OFERTY BRUTTO
KRYTERIUMUZYSKANE PUNKTY
1CORRENTE SP. Z O.O.,
UL. KONOTOPSKA 4,
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
Cena 100 pkt.97,05 pkt.737.455,00 ZŁ
2PGE OBRÓT SA ,
UL. 8-GO MARCA 6, 35-959 RZESZÓW,
PGE OBRÓT SA ODDZIAŁ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
Cena 100 pkt.95,82 pkt.746.927,54 ZŁ
3ENEA SA,
UL. GÓRECKA 1,
60-201 POZNAŃ
Cena 100 pkt.93,94 pkt.761.854,51 ZŁ
4ENERGA OBRÓT SA,
AL. GRUNWALDZKA 472,
80-309 GDAŃSK
Cena 100 pkt.100,00 pkt.715.673,63 ZŁ

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofertdla Części B zamówienia wraz z przyznaną punktacją.

Nr
oferty
NAZWA(FIRMA) I ADRES
WYKONAWCY
KRYTERIA WYBORU OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄCENA OFERTY BRUTTO
KRYTERIUMUZYSKANE PUNKTY
2PGE OBRÓT SA ,
UL. 8-GO MARCA 6, 35-959 RZESZÓW,
PGE OBRÓT SA ODDZIAŁ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
Cena 100 pkt.93,89 pkt.937.040,43 ZŁ
3ENEA SA,
UL. GÓRECKA 1,
60-201 POZNAŃ
Cena 100 pkt.93,02 pkt.945.820,48 ZŁ
4ENERGA OBRÓT SA,
AL. GRUNWALDZKA 472,
80-309 GDAŃSK
Cena 100 pkt.100,00 pkt.879.824,46 ZŁ

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi zgodnie z postanowieniami Rozdziału 15 pkt. 15.4. SIWZ, zgodnymi z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tarnowo Podgórne, dnia 10.11.2014 rok

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA
TP-KOM SP. Z O.O.
UL. ZACHODNIA 4
62-080 TARNOWO PODGÓRNE

Nr postępowania : 2014/S 205-362659

Wszyscy wykonawcy

Wyjaśnienie Nr 2 do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DOTYCZY: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY TARNOWSKIEJ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ TP-KOM SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.), informuję, iż do dnia 29.10.2014 roku wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

Pytanie 1:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:
– nazwa i adres firmy;
– opis punktu poboru;
– adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
– grupa taryfowa (obecna i nowa);
– moc umowna;
– planowane roczne zużycie energii;
– numer licznika;
– Operator Systemu Dystrybucyjnego;
– nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
– numer aktualnie obowiązującej umowy;
– data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
– numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy wszystkie dane, które są wymagane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie Zamawiającego, w celu skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o zastosowanie pełnomocnictwa uwzględniającego aktualne zapisy IRiESD OSD – Wzór Pełnomocnictwa.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na zmianę Załącznika Nr 2 do Wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej (Załącznik Nr 8 do SIWZ).

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej drogą korespondencyjną z Wykonawcą.

Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust.5 Wzoru Umowy na zapis o treści „5 Strony ustalają następujący sposób rozliczeń w którym Wykonawca wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury VAT”
W ramach wyjaśnień informujemy, iż faktury za energię elektryczną wysyłane są listem zwykłym a co za tym idzie Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie w przypadku nieterminowego dostarczenia faktury Zamawiający może złożyć do Wykonawcy reklamację dotyczącą terminu dostarczenia faktury.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 8 do SIWZ.

Pytanie 5:

Zwracamy się z prośbą o zmianę §9 ust.3 Wzoru Umowy na zapis o treści, 3 w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej energii elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. Termin płatności faktury korygującej Strony ustalają na 30 dni od daty jej wystawienia.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 8 do SIWZ.

Pytanie 6:

Dotyczy §14 ust 1-4 wzoru Umowy Wykonawca zwraca się z prośba o wyrażenie zgody na rezygnacje z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialności ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty) Prosimy o modyfikacje zapisów do treści.
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 8 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Indywidualnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Tarnowo Podgórne, dnia 06.11.2014 rok

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA
TP-KOM SP. Z O.O.
UL. ZACHODNIA 4
62-080 TARNOWO PODGÓRNE

Nr postępowania : 2014/S 205-362659

Wszyscy wykonawcy

Wyjaśnienie Nr 1 do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DOTYCZY: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY TARNOWSKIEJ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ TP-KOM SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.), informuję, iż do dnia 29.10.2014 roku wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do dokonania procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy wszystkie dane, które są wymagane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie Zamawiającego, w celu skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 2:

Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz pierwszy?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuję, iż procedura zmiany sprzedawcy jest przeprowadzana po raz kolejny. Układy pomiarowe dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej określone w Załączniku Nr 1 są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie 3:

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, iż obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma Dalkia Polska SA, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Pytanie 4:

Prosimy o informację, dla których punktów poboru energii elektrycznej Zamawiający ma zawarte umowy kompleksowe, a dla których rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję oraz jakie są terminy obowiązywania i okresy wypowiedzenia w tych umowach?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, odpowiedź na pytanie Wykonawcy jest zawarta w Rozdziale 2 w pkt. 2.12. SIWZ.

Pytanie 5:

Dotyczy rozdziału 3 SIWZ. Prosimy o określenie terminu realizacji zamówienia. Skoro Zamawiający wskazuje „a) od 1 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015[…], b) od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku […]” to jak się ma do tego zapis w Rozdziale 16 pkt. 16.4.3? Gdzie zmiana cen ma nastąpić na rok 2016. Prosimy o ujednolicenie.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej i nadaje nowe brzmienie dla pkt. 3.1.SIWZ:

„3.1. Termin realizacji zamówienia:
a) od 1 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku – dla Części I przedmiotu zamówienia,
b) od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku – dla Części II przedmiotu zamówienia,
– jednak nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnie obowiązujących umów o świadczenie usługi kompleksowej lub umów sprzedaży energii elektrycznej lub porozumień wiążących Zamawiającego na czas oznaczony, a także nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji po przeprowadzeniu przewidzianej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi procedury zmiany sprzedawcy. Niniejszy warunek stosuje się oddzielnie do każdego punktu poboru energii elektrycznej/”

Pytanie 6:

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ prosimy o określenie czy wolumen podany w załączniku obejmuje złożycie roczne czy dwuletnie?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający informuję, iż wszystkie wolumen energii elektrycznej określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ został precyzyjnie wskazany dla poszczególnych Części przedmiotu zamówienia (Część I oraz Część II), zgodnie z poniższej wskazanymi wartościami:

– Część I – okres przedmiotu zamówienia od 01.03.2015 roku do 31.12.2015 roku – szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 2 529 776 kWh;

– Część II – okres przedmiotu zamówienia od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku – szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 3 027 103 kWh;

układy pomiarowo-rozliczeniowe dla grupy taryf C1x i C2x są dostosowane do zasady TPA, natomiast układy pomiarowe grupy taryf Bxx nie są dostosowane do zasady TPA. Zamawiający aktualnie prowadzi weryfikacje niezbędnych nakładów do poniesienia w celu dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych dla grupy taryfowej B22 do zasady TPA.

Pytanie 7:

Proszę o informację, czy w przypadku, gdy Wykonawca załączy do oferty pismo z prośbą o przekazanie danych z otwarcia ofert, Zamawiający przekaże takie dane wspomnianemu Wykonawcy w dniu otwarcia ofert?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, iż po sporządzeniu protokołu z otwarcia oferty, stosowny protokół zostanie przesłany do wszystkich Wykonawców.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Indywidualnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

24/10/2014   S205   Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

 

Polska-Tarnowo Podgórne: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2014/S 205-362659
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.ul. Zachodnia 4
Osoba do kontaktów: Marlena Dzik
62-080 Tarnowo Podgórne
POLSKA
Tel.: +48 618959424
E-mail: mdzik@tp-kom.pl
Faks: +48 618147407

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://tp-kom.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne
Środowisko

I.4

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1

Opis

II.1.1

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby tarnowskiego gospodarki komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

II.1.2

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług

Dostawy
Kod NUTS

II.1.3

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem postępowania jest „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.”.
2.2. Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególnościna warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki zdnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocieenergią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200).
Przedmiot zamówienia składa się z 2 części:
a) Część I – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 2 529 776 kWh w terminieod dnia 1.3.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. (10 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
b) Część II – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 3 027 103 kWh w terminieod dnia 1.1.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części przedmiotowego zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru energii elektrycznej zawartyjest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Deklarowane w ww. załączniku zużycie energii elektrycznej jest wielkościąszacunkową i służy wyłącznie do obliczenia ceny Oferty.
2.6. Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, októrej mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz.1059 ze zm.).
Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną czynną zgodnie z obowiązującymi standardamijakościowymi obsługi odbiorców, określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dlaenergii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany posiadać obowiązujące przez cały okres realizacji niniejszego zamówieniaumowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. umożliwiające zawarcieskutecznych umów dla wszystkich punktów poboru objętych SIWZ, działającym na terenie Zamawiającego,umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboruenergii elektrycznej, określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
2.12. Zamawiający informuje, iż dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, procedura zmianysprzedawcy jest przeprowadzana po raz kolejny. Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż idystrybucję energii elektrycznej. Aktualnie obowiązująca umowa sprzedaży zawarta jest na czas określony zfirmą Dalkia Polska SA i obowiązuje do dnia 28.2.2015 roku. Grupy taryfowe B posiadają układy pomiarowo-rozliczeniowe przystosowane do zasady TPA.

II.1.6

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000, 09300000, 09310000

II.1.7

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1

Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 529 776 PLN

II.2.2

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1
Nazwa: Zakup energii elektrycznej na potrzeby tarnowskiego gospodarki komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

1)

Krótki opis

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000, 09300000, 09310000

3)

Wielkość lub zakres

Część I – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 2 529 776 kWh w terminie od dnia 1.3.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. (10 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.3.2015. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zakup energii elektrycznej na potrzeby tarnowskiego gospodarki komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

1)

Krótki opis

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000, 09300000, 09310000

3)

Wielkość lub zakres

Część II – zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 3 027 103 kWh w terminie od dnia 1.1.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. (12 miesięcy) do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1

Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1

Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium dla każdej części zamówienia winno być wniesione odrębnie w wysokości wynoszącej:
Część I: 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Część II: 21 000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100)

III.1.2

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:

III.1.3

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółki cywilne/konsorcja).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika doreprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy wsprawie zamówienia publicznego.
6.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Informacji o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ oraz pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
6.3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy.
6.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. W związku z tym dokumenty określone w punktach od 5.2. do 5.5. SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają odrębnie w odniesieniu do każdego z członków.
6.6. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt)5 Ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają odrębnie w odniesieniu do każdego z członków dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt. 5.6. niniejszej SIWZ.
Spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Ustawy, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 4.1. SIWZ Wykonawcy ubiegający się wspólnie wykazują łącznie, w związku z tym dokumenty określone w punkcie 5.1. SIWZ Wykonawcy składają łącznie.
6.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przestawić Zamawiającemu upoważnionemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotu zamówienia),
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych (lider) przy realizacji ww. zamówienia,
3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,
4) musi zawierać następujące zapisy w brzmieniu:
a) wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy,
b) lider ma prawo do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu wszystkich stron (partnerów),
c) lider jest uprawniony do otrzymywania płatności,
d) wskazanie, iż zapłata dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem Wykonawców,
e) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,
f) solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia publicznego,
g) numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy,
5)zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

III.1.4

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2

Warunki udziału

III.2.1

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi posiadać:
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.).
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 Ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt; 4.1. SIWZ na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale 5 SIWZ. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „wykazał – nie wykazał”.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z Ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
(Wykonawcy składający ofertę wspólną, przedstawiają albo razem jeden dokument albo każdy z Wykonawców oddzielnie składa dokument w formie Załącznika nr 4 do SIWZ).
5.1.2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.), potwierdzającą posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
(na potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale 4 pkt 4.1.1 SIWZ)
5.1.3. Opłaconą polisę (dowód opłacenia powinien być zawarty w samej polisie lub dołączony do niej), a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż odpowiednio:
dla Części I przedmiotu zamówienia, – 615 000 PLN (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych 00/100),
dla Części II przedmiotu zamówienia, – 770 000 PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych00/100),
(na potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale 4 pkt 4.1.4 SIWZ).
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku przez Wykonawców składających Ofertę wspólną wystarczy złożenie tego dokumentu przez jednego z nich.
5.1.4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. Pisemne zobowiązanie powinno zawierać w swojej treści w szczególności: nazwę podmiotu udostępniającego zasoby, nazwę przyjmującego, okres jakiego dotyczy (czas) udostępnienie zasobów, zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym. Pisemne zobowiązanie powinno wykazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę podmiotu trzeciego udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Pisemne zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
5.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z Ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
5.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4 – 8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5.2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5.3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia poprzez złożenie wraz z ofertą wymaganych dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, określonych powyżej w punktach od 5.2.2. do 5.2.7. oraz w punkcie 5.3. wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 5.2.1. niniejszej SIWZ.
5.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
5.5.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
1) w pkt. 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. i 5.2.6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) w pkt. 5.2.5. i 5.2.7. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 Ustawy.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.5.1. 1a), 5.5.1. 1c) i 5.5.1. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt. 5.5.1. 1b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.5.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.5.1. 1) i w pkt. 5.5.1. 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 5.5.1. 3) stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający upoważniony może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej:
Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późń. zm.) albo oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późń. zm.), odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5.7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, zawierających dane w innych walutach niż złoty polski (PLN), dane finansowe zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu (Tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2.2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest:
dołączyć do oferty dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż odpowiednio:
dla Części I przedmiotu zamówienia, – 615 000 PLN (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych 00/100),
dla Części II przedmiotu zamówienia, – 770 000 PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych00/100),

III.2.3

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy pzp – na podstawie oświadczenia

III.2.4

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1

Rodzaj procedury

IV.1.1

Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3

Informacje administracyjne

IV.3.1

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.12.2014 – 10:00

IV.3.5

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8

Warunki otwarcia ofert

Data: 3.12.2014 – 10:15
Miejscowość: Tarnowo Podgórne

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3

Informacje dodatkowe

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktycznie i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Wykonawcy, który złożył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, informacje o których mowa w pkt 15.2. ppkt 1) zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.tp-kom.pl/przetargi i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Z Wykonawcą, którego Oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana Umowa na warunkach określonych w art.94 Ustawy.
Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
Zamawiający rozumie i uzna za uchylanie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia Umowy nieusprawiedliwione przez Wykonawcę, niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania Umowy lub niedostarczenie podpisanej Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Jeżeli najkorzystniejszą ofertą okaże się oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający podpisze umowę pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem Umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do Oferty.

VI.4

Procedury odwoławcze

VI.4.1

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniau oraz SIWZ – przed upływem terminu składania ofert) organizacją zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. przysługują środki ochrony prawnej w postaci:
a) odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
b) Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.3

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22.10.2014

PLIKI DO POBRANIA: