Skocz do treści

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 12.11.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne.”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 12 listopada 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j/w.
Najkorzystniejszą ofertą dla części 1 jest oferta złożona przez firmę:

Tom-Cat Tomasz Markowicz, ul. Wierzbowa 56, 62-080 Lusowo

w cenie: 86 487,35 zł brutto

Najkorzystniejszą ofertą dla części 2 jest oferta złożona przez firmę:

Tom-Cat Tomasz Markowicz, ul. Wierzbowa 56, 62-080 Lusowo

w cenie: 95 816,34 zł brutto

W postępowaniu złożono 11 ofert:

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane RAWO Rakiewicz Przemysław.
  ul. Broniewskiego 18, 62-740 Tuliszków
  Część 1: 148 628,53 zł brutto
  Część 2: 177 521,89 zł brutto
 2. Konsorcjum: BUD-AN Spo. z o.o. ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków
  Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak, 62-704 Kawęczyn 89
  Część 1: 175 770,78 zł brutto
  Część 2: 198 820,64 zł brutto
 3. CONTEX Sp. z o.o.
  Ul. Armii Poznań 10, 62-030 Luboń
  Część 1: 103 370,43 zł brutto
  Część 2: 155 380,45 zł brutto
 4. Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych POL-GAR Polus i Garnetz Sp. J.
  ul. Gnieźnieńska 51, 62-100 Wągrowiec
  Część 1: 99 605,52 zł brutto
  Część 2: 143 724,26 zł brutto
 5. Piecobiogaz Infrastruktura S. A.
  ul. Truskawiecka 11, 60-478 Poznań
  Część 1: 75 547,09 zł brutto
  Część 2: 113 295,16 zł brutto
 6. Konsorcjum: Zakład Budowlano-Montażowy Instalacje Pawłowski Paweł Świergiel,
  ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl
  Zakład Budowlano-Montażowy Nowi0Instal-Bud S. C. Paweł i Michał Świergiel
  ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl
  Część 1: 161 342,70 zł brutto
  Część 2: 244 739,93 zł brutto
 7. DANKAR Usługi Budowlane, Wod-Kan, CO Kosztorysowanie Danuta Pyssa
  Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno
  Część 1: 119 760,40 zł brutto
  Część 2: 137 507,83 zł brutto
 8. Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel Sp. z o.o.
  Jelonek, ul. Obornicka 6B, 62-002 Suchy Las
  Część 1: 106 280,46 zł brutto
  Część 2: 246 943,70 zł brutto
 9. Zakład Ślusarsko-Instalatorski, Wod-Kan, CO i Gaz Roboty Ziemne Marian Walkowiak
  Ul. Spokojna 17, 62-045 Pniewy
  Część 1: 126 611,55 zł brutto
  Część 2: 148 676,91 zł brutto
 10. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87 Tomasz i Grzgorz Janaszak
  ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo
  Część 1: 147 500,00 zł brutto
  Część 2: 135 000,00 zł brutto
 11. Tom-Cat Tomasz Markowicz
  Ul. Wierzbowa 56, 62-080 Lusowo
  Część 1: 86 487,35 zł brutto
  Część 2: 95 816,34 zł brutto

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów – 100, na podstawie kryterium oceny ofert – „najniższa cena”.

Z postępowania zostaje wykluczona oferta nr 5, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie Zamawiającego nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oferta wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Z postępowania zostaje odrzucona oferta nr 8, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca załączył do oferty kosztorysy, które nie odpowiadały przedmiotowi zamówienia.

Zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać podpisana po dniu 17 listopada 2014 r.


Tarnowo Podgórne, dnia 27.10.2014 r.

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Zgodnie z opisem technicznym należy zastosować studnie betonowe fi1000, ewentualnie studnie Tegra fi600. W przedmiarze mamy studnie tworzywowe fi400 – proszę o potwierdzenie, że należy zastosować studnie zgodnie z przedmiarem robót.

Odpowiedź:
Należy zastosować studnie zgodnie przedmiarem robót.

Pytanie 2
Wg dokumentacji w miejscu wykopu należy uzyskać współczynnik zagęszczenia 1,0, natomiast w opisie i przedmiarze robót jest ujęta tylko podsypka i obsypka. Proszę o informację czy należy dokonać pełnej wymiany gruntu (w miejscu wykopu) – jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru robót?

Odpowiedź:
Należy zastosować tylko podsypkę i obsypkę, zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 3
Proszę o potwierdzenie, że dla ogrodu Jarzębina i Mirabelka należy wycenić i zamontować studnie tworzywowe fi400 zamknięte rurą teleskopową, a nie stożkiem betonowym jak zapisano w przedmiarze robót.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dla ogrodu Mirabelka należy zastosować studnie fi 400 zamknięte rurą teleskopową, natomiast dla ogrodu Jarzębina stożkiem betonowym.


Tarnowo Podgórne, dnia 20.10.2014 r.

Numer ogłoszenia: 348924 – 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 343118 – 2014 data 16.10.2014 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1 Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Część 1 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek na terenie ogródka działkowego ROD Jarzębina w Lusowie – etap III. Zakres: S2.1-S2.4, S2.29-PS.2 (z wyłączeniem PS.2) przy czym studnia S2.4 to studnia betonowa.

W ogłoszeniu powinno być: Część 1 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek na terenie ogródka działkowego ROD Jarzębina w Lusowie – etap III. Zakres: S2.1-S2.5 istniejąca, S2.29a-PS.2 (z wyłączeniem PS.2) przy czym studnia S2.4 to studnia betonowa, natomiast studnia S2.28 jest istniejąca.

Powyższe zmiany nie powodują wydłużenia terminu składania wniosków.


Tarnowo Podgórne, dnia 16.10.2014 r.

Tarnowo Podgórne: Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne

Numer ogłoszenia: 343118 – 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie następujące części: Część 1 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek na terenie ogródka działkowego ROD Jarzębina w Lusowie – etap III. Zakres: S2.1-S2.4, S2.29-PS.2 (z wyłączeniem PS.2) przy czym studnia S2.4 to studnia betonowa. Część 2 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek na terenie ogródka działkowego ROD Mirabelka w Lusowie – etap III. Zakres: S1.39-S1.33, S1.32-S1.25 przy czym studnia S1.28 to studnia betonowa. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo we wspólnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji-stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, dokumentacja projektowa stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż oraz z zaleceniami kierownika budowy. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie. Nazwy własne producentów podane w projekcie technicznym, mają wyłącznie charakter poglądowy. Do wykonania zadania należy użyć materiałów podanych producentów lub równoważne. Za równoważne uważa się materiały innych producentów, spełniające parametry specyfikacji potwierdzone stosownymi aprobatami technicznymi i atestami. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 3 letnią gwarancją i rękojmią.Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.31.42-6

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Tak, liczba części: 2.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.04.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda.

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Kierownik budowy – min. 1 osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa – do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
  Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– oferta,
– kosztorys ofertowy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy gdy: – warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych – wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, – wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, – wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno-prawne Termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła: Zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego Zmiana kierownika budowy.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

31.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15 (I piętro).

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1
NAZWA: budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek na terenie ogródka działkowego ROD Jarzębina w Lusowie – etap III.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres: S2.1-S2.4, S2.29-PS.2 (z wyłączeniem PS.2) przy czym studnia S2.4 to studnia betonowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:

Zakończenie: 30.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2
NAZWA: budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek na terenie ogródka działkowego ROD Mirabelka w Lusowie – etap III.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres: S1.39-S1.33, S1.32-S1.25 przy czym studnia S1.28 to studnia betonowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:

Zakończenie: 30.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

PLIKI DO POBRANIA: