Skocz do treści

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Rolnej w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 21.10.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Rolnej w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 nr 907 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 o wartości brutto 384 562,58 zł , firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak..

Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów – 100, na podstawie kryterium oceny ofert – „najniższa cena”.

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nr
oferty
Nazwa WykonawcyCena brutto ofertyŁączna liczba punktówUwagi
1P.U.B BUDMEX
Aneta Wawrzyniak
62-704 Kawęczyn 89
384 562,58 zł100 pkt.
2Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych
POL-GAR Polus i Garnetz Sp. J.
ul. Gnieźnieńska 51
62-100 Wągrowiec
646 529,38 zł99 pkt.
3Piecobiogaz Infrastruktura S.A.
ul. Truskawiecka 11
60-478 Poznań
560 206,38 złOferta odrzucona
4DANKAR Usługi Budowlane, Wod-Kan i CO Kosztorysowanie
Danuta Pyssa
Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno
687 153,07 zł98 pkt.
5STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
1 141 687,09 zł96 pkt.
6Konsorcjum Firm:
Zakł. Bud.Mont.Instalacje Pawłowski Paweł Świergiel
Nowo-Instal-Bud
Paweł i Michał Świergiel
ul. Półwiejska 23
64-300 Nowy Tomyśl
756 618,66 zł97 pkt.

Z postępowania zostaje odrzucona oferta nr 3.
– podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, a mianowicie Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
– uzasadnienie faktyczne: Przyczyną odrzucenia oferty jest to, że oferta nr 3 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w pkt. 18.4 SIWZ informował, że cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy natomiast należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił, albowiem załączył do oferty niepełny kosztorys ofertowy, nie wycenił pozycji od 35-37 przedmiaru robót.
Mając na uwadze powyższe oferta nr 3 nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy pzp i zostaje odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 cytowanej na wstępie.

Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 27 października 2014r.


Tarnowo Podgórne, dnia 07.10.2014 r.

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Rolnej w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Jakie parametry ma posiadać rura PEHD fi 110 do kanalizacji tłocznej?

Odpowiedź:
SDR 11, PN 16.

Pytanie 2
Czy zamawiający posiada przedmiar robót zapisany w postaci pliku ath?

Odpowiedź:
Nie, nie posiada.

Pytanie 3
ad. par. 3 ust. 3 i 4 wzoru umowy: Wnosimy o zmianę zapisu, że w tym ustępie zapis „projekt umowy o podwykonawstwo” oznacza : „projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych”.

Odpowiedź:
par. 3 ust. 3 i 4 Zamawiający wprowadza zapis „projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych”.

Pytanie 4
Ad. par. 11 ust. 4 pkt. c) i e) wzoru umowy: Wnosimy o usunięcie tych punktów z zapisu „jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”.

Odpowiedź:
Zmawiający usuwa powyższy zapis.

Pytanie 5
Proszę o potwierdzenie, iż rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi powykonawczo na podstawie rzeczywistego obmiaru, poza czynnościami opisanymi w pkt. 3 ppkt. a-l SIWZ

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym, według faktycznie wykonanych robót, natomiast pozycje opisane w pkt. 3.7 ppkt. a-l należy wycenić jako ryczałt.

Pytanie 6
Wnosimy o zmianę zapisu w umowie par 2 pkt. 2 na: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy poza elementami betonowymi w tym wszystkimi studniami kanalizacyjnymi i komora pod przepompownię ścieków, które będą dostarczone przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisu umowy. Oczywistym jest, że wykonawca ponosi odpowiedzialność jedynie za materiały, które sam dostarczy na budowę.

Pytanie 7
Wnosimy o zmianę zapisu w umowie par. 4 pierwsze zdanie: Zamówienie należy wykonać w terminie do 30.04.2015 r.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w umowie na powyższy.

Pytanie 8
Wnosimy o umieszczenie zapisu w umowie, iż elementy betonowe dostarczone przez Zamawiającego są wyjęte z gwarancji Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisu umowy w tym zakresie. Oczywistym jest, że gwarancja dotyczy elementów dostarczonych przez Wykonawcę.

Pytanie 9
Proszę o informację dot. przyłączy tj. jaka jest ilość przyłączy, jak mają być zakończone, na jakiej głębokości mają być ułożone?

Odpowiedź:
Długość przyłącza należy wycenić, zgodnie z przedmiarem robót. Przyłącza układać ze spadkiem 1,5-2%

Pytanie 10
Czy uszczelki na przejściach między rurą, a studnią będą dostarczone przez Zamawiającego?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 11
Czy pierścienie dystansowe do regulacji włazów oraz włazy betonowe do komory pompowni będą dostarczone przez Zamawiającego?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 12
Brak pozycji uwzględniającej montaż komory, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że załączony przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne pozycje do wyceny.

Pytanie 13
Czy dostarczona przez Zamawiającego komora pod przepompownię ścieków będzie zabezpieczona przez agresywnym działaniem ścieków i gazów zgodnie z wymogami opisanymi w dokumentacji? Jeżeli nie proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że załączony przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne pozycje do wyceny.

Pytanie 14
Proszę o potwierdzenie, iż kabel zasilający przepompownie to YAKY 4x35mm2 o dł. 100m jak to zapisano w przedmiarze robót

Odpowiedź:
Zmawiający potwierdza powyższą informację.

Pytanie 15
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami TP-KOM przepompownię ścieków należy włączyć system monitoringu z teletransmisją danych na bazie GSM do ośrodka nadzoru technicznego czy wystarczy jak w szafir będzie zamontowana karta transmisji danych do modemu?

Odpowiedź:
Tak, wystarczy przy czym w sterowniku musi być funkcja wysyłania wiadomości sms.

Pytanie 16
w jaki sposób należy włączyć się projektowanym rurociągiem tłocznym fi 110 w ist. rurociąg tłoczny fi 225?

Odpowiedź:
Za pomocą trójnika wraz z zasuwą.

Pytanie 17
Na rurociągu tłocznym występują 2xzałamanie 90 st i 1x 45st. Brak wymienionych kształtek w przedmiarze.

Odpowiedź:
Kształtki fi 110 2x 45st dostarczy Zamawiający. W projekcie nie występują kształtki fi 110 90 st.

Pytanie 18
Jaką warstwę podsypki wykonać 15 czy 20 cm?

Odpowiedź:
15 cm.

Pytanie 19
Proszę o potwierdzenie, że przetarg nie dotyczy sieci w Ceradzu Kościelnym.

Odpowiedź:
Nie dotyczy.

Pytanie 20
Zgodnie z profilami odcinek S10-PS ma średnicę fi 300. Proszę o zmianę przedmiaru.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że załączony przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne pozycje do wyceny.

Pytanie 21
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związaną ze składowaniem gruntu z wykopu – co ma znaczący wpływ na cenę ze względu na całkowitą wymianę gruntu.

Odpowiedź:
Ilość gruntu wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 22
Czy wykonawca ma wykonać i uzgodnić projekty organizacji ruchu dla w/w ulicy? Proszę o informację gdzie należy uzgodnić projekt? Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i w jakiej wysokości?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ pkt. 3.7 ppkt. k „koszty związane z zajęciem pasa drogowego w tym przygotowanie i złożeniem wniosku o zajęcie pasa wraz z projektami organizacji ruchu na czas budowy” należą do zadań wykonawcy. Projekt należy uzgodnić w UG Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115. Opłaty naliczane będą zgodnie z decyzją wydaną przez w/w urząd.

UWAGA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Rolnej w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne.

W załączeniu mapy zasadnicze rejonu inwestycji: mapy.zip


Tarnowo Podgórne, dnia 23.09.2014 r.

Tarnowo Podgórne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Rolnej w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne.

Numer ogłoszenia: 314930-2014; data zamieszczenia: 23.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Rolnej w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Rolnej w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne. Zakres zadania:kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Dn 250mm – długość 668m przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC 160mm – długość 80m kanalizacja sanitarna tłoczna PE 110mm – długość 253m przepompownia ścieków sanitarnych – 1szt. Zamawiający informuje, że dostarczy wykonawcy elementy betonowe w tym wszystkie studnie kanalizacyjne oraz komorę pod przepompownię ścieków. 2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. 4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie zakresu robót, których wykonanie wykonawca powierza podwykonawcom. 5. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.24.10-9, 45.11.12.00-0

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.04.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków o wartości min. 500 000,00 zł brutto każda.

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania. Kierownik budowy – min. 1 osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa – do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie obowiązek wskazania robót, o których mowa powyżej i złożenia poświadczeń dotyczy tylko robót budowlanych , które potwierdzają spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.2 pkt. b SIWZ. Zamawiający nie wymaga wykazania robót niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– oferta zgodna z formularzem oferty,
– kosztorys ofertowy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy gdy: warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne wystąpią roboty dodatkowe, od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego, stwierdzone zostaną w czasie wykonywania robót błędy w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji. Termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła: Zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego Zmiana kierownika budowy.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

10.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15 (I piętro).

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

 

PLIKI DO POBRANIA: