Skocz do treści

Dostawa fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki

Tarnowo Podgórne, dnia 2.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu zwiększa kwotę przeznaczoną na realizację zadania do ceny najkorzystniejszej oferty.


Tarnowo Podgórne, dnia 2.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 , 984, 1047 i 1474 oraz z 2014 r. poz. 423, 811, 915) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 o wartości brutto 264 191,70 zł, firmy:

EWPA Maszyny Budowlane Sp. z o.o,
ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki

Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów – 100, na podstawie kryterium oceny ofert – „najniższa cena”.

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. EWPA Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
  ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki
  cena brutto: 264 191,70 zł – 100 pkt. w kryterium
 2. Interhandler Sp. z o.o.
  ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
  cena brutto: 299 136,00 zł – 95 pkt. w kryterium
 3. P.H.U.P. „Agros-Wrońscy” Sp. z o.o.
  ul. Częstochowska 3, 98-337 Strzelce Wielkie
  cena brutto: 280 317,00 zł – 96 pkt. w kryterium
 4. Intrac Polska Sp. z o.o.
  ul. Wolnica, Al. Katowicka 7, 05-830 Nadarzyn
  cena brutto: 277 365,00 zł – 97 pkt. w kryterium
 5. VOLVO Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.
  Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów
  cena brutto: 267 402,00 zł – 98 pkt. w kryterium
 6. HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
  ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań
  cena brutto: 266 910,00 zł – 99 pkt. w kryterium
 7. 3W Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
  ul. Jana Olbrachta 94a, 01-102 Warszawa
  cena brutto: 328 410,00 zł – 94 pkt. w kryterium

Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 2 września 2014r.


Tarnowo Podgórne, dnia 22.08.2014 r.

Numer ogłoszenia: 280462 – 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 275414 – 2014 data 19.08.2014 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1 Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.

W ogłoszeniu jest: 27.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

W ogłoszeniu powinno być: 29.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.


Tarnowo Podgórne, dnia 22.08.2014 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącym treści SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Czy zamawiający dopuszcza maszyny wyposażone w Fotel operatora obrotowy z zawieszeniem mechanicznym , podgrzewany wyposażony w pas bezpieczeństwa? ( w przypadku amortyzacji fotela mechanicznej lub pneumatycznej komfort pracy operatora jest taki sam ).

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 2
Czy zamawiający dopuszcza katalog części zamiennych w formie obrazkowo-numerowym? Każdy element maszyny jest dokładnie zilustrowany w formie rysunku technicznego i opisany numerem katalogowym. Rysunek obrazuję dokładne jego umiejscowienie w maszynie, a numer katalogowy części jest konieczny do zamawianie podzespołów w serwisie. Numerem tym można się posługiwać się w całej UE.

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 3
Zamawiający wymaga aby dostarczona maszyny wyposażona była w „Odchylana na zawiasach chłodnica oleju hydraulicznego” Czy zamawiający może zrezygnować z tego zapisu gdyż tylko jeden producent maszyn spełnia ten parametr i będzie to ograniczać konkurencję?

Odpowiedź:
Tak, rezygnujemy z tego zapisu.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w blokadę tylnego mostu typu LSD gwarantującą blokadę 75%?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dźwigni mechanicznych?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w mechaniczną blokadę transportową wysięgnika ramienia koparkowego?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 7
Czy Zamawiający zważając na fakt, że koparko-ładowarka będąca pojazdem wolnobieżnym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 19.08.1997 roku z późn. zmianami) nie podlega obowiązkowi homologacji przewidzianemu przez tę ustawę, dopuszcza rezygnację z konieczności posiadania przez oferenta świadectwa homologacji na maszynę?
Wraz z maszyną podczas dostawy zostanie przekazana Deklaracja Zgodności CE.

Odpowiedź:
Oferent powinien przedstawić Deklarację Zgodności CE.

Pytanie 8
Czy poziomowanie łyżki może być hydrauliczne?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 9
Czy może być serwis mobilny a stacjonarny w odległości 200 km?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 10
Dot. Punktu nr 8. Czy dopuszczają państwo możliwość sterowania układem ładowarkowym za pomocą dżojstika mechanicznego?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuszcza fabrycznie nową koparko-ładowarkę wyprodukowaną w innym roku niż 2014?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuszcza fotel operatora bez podgrzewania oraz bez zawieszenia pneumatycznego?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuszcza chłodnice oleju hydraulicznego bez możliwości odchylania na zawiasach?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę , która nie posiada kontrolki ostrzegawczej o wysuniętych podporach?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 16
Czy Zamawiający dopuszcza ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym z wysuwanym zewnętrznym elementem?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 21
Czy zamawiający dopuszcza dodanie zapisu „z wyłączeniem wad spowodowanych niewłaściwą obsługą lub modernizacją maszyny bez zgody Wykonawcy”?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 22
Czy zamawiający dopuszcza: skrzenie biegów – w pełni automatyczna z opcją przełączania na półautomatyczny tryb pracy, 4 – stopniową. Wybór biegów odbywa się poprzez obrót manetki na drążku przy kierownicy natomiast oddzielnie za pomocy dźwigni jest wybór kierunku jazdy?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 24
Czy zamawiający dopuszcza: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego lub rezygnuje z tego zapisu ?

Odpowiedź:
Tak.

 

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający wydłuża termin składania wniosków do dnia 29.08.2014 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.08.2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (w Sali konferencyjnej).


Tarnowo Podgórne, dnia 19.08.2014 r.

Tarnowo Podgórne: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki

Numer ogłoszenia: 275414 – 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Dostawy.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOPARKO-ŁADOWARKI rok produkcji 2014 1. Silnik Wysokoprężny o mocy 90-100 KM, chłodzony cieczą, turbodoładowany, spełniający normę czystości spalin dla maszyn budowlanych EPA Tier min. 3 2. Waga Całkowita waga maszyny 8 000 do 10 000 kg 3. Skrzynia biegów 4 stopniowa (4 biegi w przód + biegi w tył) ze zmianą kierunku jazdy (revers), z oddzielną dźwignią zmiany biegów lub opcją zmianą kierunku jazdy na dżojstiku sterowania układem ładowarkowym. 4. Liczba osi 2 osie, napęd 4×4, z możliwością odłączenia napędu przedniej osi, 100% blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, wszystkie koła wyposażone w błotniki. Tylne błotniki z poszerzeniami. 5. Koła Koła przednie min. 18 szeroki profil, koła tylne min. 26. 6. Kabina Wyposażona w dwoje drzwi umożliwiające dostęp z prawej i lewej strony Konstrukcja kabiny zapewniająca widoczność łyżki załadowczej w czasie pracy. Konstrukcja kabiny spełniająca standardy w zakresie bezpieczeństwa (przewrócenie się maszynyspadające przedmioty) Fotel operatora obrotowy z zawieszeniem pneumatycznym, podgrzewany wyposażony w pas bezpieczeństwa. Otwieranie tylnej szyby, bocznych. Lusterka zewnętrzne z lewej i prawej strony pojazdu. Radio CD Wentylacja kabiny z filtrowaniem powietrza zintegrowana z ogrzewaniem. Lampa sufitowa. Osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby. Wycieraczki elektryczne ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie. 7. Układ kierowniczy Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydrostatycznym, regulacja kolumny kierowniczej w min. 1 płaszczyźnie. 8. Układ sterowania Sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dżojstika, sterowanie układem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych. 9. Układ hamulcowy Układ hamulcowy hydrauliczny, mokry, wielotarczowy z samoczynną regulacją. 10. Hamulec postojowy Hamulec postojowy-awaryjny, niezależny od hamulca zasadniczego. 11. Zbiornik paliwa Pojemność min. 100 L, korek wlewu paliwa zamykany na klucz. 12. Wyposażenie bezpieczeństwa minimalne sygnał dźwiękowy podczas cofania pojazdu, trójkąt ostrzegawczy klucz do kół, smarownica + karton smaru, apteczka pierwszej pomocy, dwie żółte pulsujące lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu pojazdu z dwoma niezależnymi, zewnętrznymi gniazdami zasilającymi (światła pulsujące na zewnątrz dachu) gaśnica dokumentacja DTR w języku polskim 13. Układ elektryczny Układ elektryczny musi spełniać wymagania polskich oraz europejskich przepisów bezpieczeństwa Napięcie nominalne 12 V; Alternator min. 95 A Główny wyłącznik prądu umieszczony na zewnątrz maszyny 14. Oświetlenie zewnętrzne Przód maszyny: 2 reflektory główne (dolna część) + 4 halogenowe światła robocze (pod dachem), kierunkowskazy, Tył maszyny: 4 halogenowe światła robocze (pod dachem), kierunkowskazy, Światła awaryjne CZĘŚĆ ROBOCZA KOPARKO ŁADOWARKI 1. Łyżki robocze a) Łyżka ładowarkowa wieloczynnościowa z zębami, o pojemności min. 1 m3, otwierana hydraulicznie, z widłami do palet ( z możliwością spychania, rozściełania, wyrównywania, ładowania, chwytania, kopania). Wysokość załadunku do sworznia łyżki ładowarkowej min. 3350 mm. b) Łyżki koparkowe: Standardowa o szerokości 600 mm, dodatkowa łyżka koparkowa 300 mm oraz skarpowa 1500 mm Mechaniczne szybkozłącze koparkowe 2. Ramię główne Ramię koparkowe o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (ramię wysuwane z wewnątrz ramienia koparkowego) 3. Wymagania dodatkowe a) Mechaniczny przesuw ramienia koparki bOdchylana na zawiasach chłodnica oleju hydraulicznego Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy dUkład samo-poziomowania łyżki ładowarkowej Hydrauliczna blokada transportowa wysięgnika ramienia koparkowego Blokada transportowa obrotu ramienia koparkowego, Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową lub zębatą Stabilizatory tylne niezależne wysuwane hydrauliczne z kontrolką informującą operatora o wysuniętych podporach (główny panel wyświetlacza) oraz gumy pod podpory serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego gwarancja min. 2 lata przeszkolenie operatorów sprzętu w siedzibie Zamawiającego instrukcja obsługi w języku polskim katalog części zamiennych w języku polskim dostawa maszyny loco Zamawiający Informacje dodatkowe: Czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić max 48 h od zgłoszenia w dni robocze, a zakończenie naprawy max 14 dni daty rozpoczęcia Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonej ceny.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

43.20.00.00-5, 43.26.00.00-3.

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 19.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oferta

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonej ceny.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: