Skocz do treści

Budowa budynku technicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla ujęcia wody solankowej przy ul. Zachodniej w Tarnowie Podgórnym

Tarnowo Podgórne, dnia 1.08.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku technicznego wraz z infrastrukturą dla ujęcia wody solankowej przy ul. Zachodniej w Tarnowie Podgórnym”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 nr 907, 984, 1047; 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 o wartości brutto 425 725,88 zł , firmy: AK-BUD KURANT Sp. J., ul. Czechosłowacka 103/1, 61-425 Poznań.

Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów – 100, na podstawie kryterium oceny ofert – „najniższa cena”.

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nr
oferty
Nazwa WykonawcyCena brutto ofertyŁączna liczba punktówUwagi
1AK-BUD KURANT Sp.
ul. Czechosłowacka 103/1
61-425 Poznań
425 725,88 zł100 pkt.

Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 1a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 1 sierpnia 2014r.


Tarnowo Podgórne, dnia 18.07.2014 r.

Tarnowo Podgórne: Budowa budynku technicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla ujęcia wody solankowej przy ul. Zachodniej w Tarnowie Podgórnym.

Numer ogłoszenia: 240832-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku technicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla ujęcia wody solankowej przy ul. Zachodniej w Tarnowie Podgórnym.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku technicznego z towarzyszącą infrastrukturą dla ujęcia wody solankowej przy ul. Zachodniej w Tarnowie Podgórnym. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423). 3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.11.12.00-0, 45.23.10.00-5, 45.26.23.10-7, 45.26.23.11-4, 45.11.27.10-5

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 17.10.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia dysponował osobą w trakcie realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: 1) Konstrukcyjno-budowlanej, 2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – która będzie kierowała robotami w/w specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi co najmniej jedna osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami. Celem potwierdzenia wymaganego warunku wykonawcy muszą złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami (Zał. Nr 5).

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– oferta,
– szczegółowy kosztorys ofertowy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy gdy: warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne wystąpią roboty dodatkowe, od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego, stwierdzone zostaną w czasie wykonywania robót błędy w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji. Termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła: Zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego Zmiana kierownika budowy.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

01.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

 

PLIKI DO POBRANIA: