Skocz do treści

Dostawa samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Tarnowo Podgórne, dnia 25.04.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego na dostawę samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 nr 907 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 o wartości brutto 369 000,00 zł , firmy: SPEC-TRUCK S.C. Maciej Stachowiak, Maciej Tomaszewski, ul. Nowa 24, 64-720 Lubasz.

Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów – 100, na podstawie kryterium oceny ofert – „najniższa cena”.

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nr
oferty
Nazwa WykonawcyCena brutto ofertyŁączna liczba punktówUwagi
1Firma Handlowo-Usługowa Robert Jacek
ul. Łąkowa 6/2
64-700 Czarnków
393 600,00 zł99 pkt.
2SPEC-TRUCK S.C.
Maciej Stachowiak, Maciej Tomaszewski
ul. Nowa 24, 64-720 Lubasz
369 000,00 zł100 pkt.

Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 25 kwietnia 2014r.


Tarnowo Podgórne, dnia 15.04.2014 r.

Tarnowo Podgórne: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Numer ogłoszenia: 128734 – 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Dostawy.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym:
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
PODWOZIE: trzyosiowe, moc silnika 300-310 KM, przebieg do 250 000 km, blokada tylnego mostu, kamera wsteczna, koła 22,5 cala – zużycie opon max 30 %, zawieszenie przód i tył poduszka powietrzna lub przód resor, tył poduszka powietrzna, ładowność konstrukcyjna min. 9 600 kg, kabina dzienna 3 miejscowa, dopuszczalne masa całkowita: konstrukcyjna 26 500 kg, automat lub półautomatyczna skrzynia biegów, dopuszcza się pojazd w kolorze istniejącym jeżeli nie wymaga malowania natomiast jeśli są ubytki i pojazd wymaga malowania to kabina w kolorze białym RAL 700 a zabudowa pomarańczowa RAL 2008, klimatyzacja, waga ładunku
EMISJA SPALIN: min. EURO 4.
ROK PRODUKCJI: 2008 lub młodszy.
ZABUDOWA: dwukomorowa (pojemność komory mniejszej min. 4 m 3), całkowita pojemność ok. 19 m3, zabudowa wyprodukowana w tym samym roku jak podwozie lub później, prasa ze zgniotem linowym x4, zasyp przystosowany do opróżniania: komory mniejszej – pojemników 110-360 l i komory większej 110-1100 l , 2 stopnie dla ładowaczy, wyposażony w światła ostrzegawcze.
GWARANCJA: 6 miesięcy na pojazd i zabudowę.
POZOSTAŁE: pojazd zarejestrowany na terenie RP, tachograf z ważną legalizacją, instrukcja obsługi w języku polskim, przeszkolenie pracowników wraz z wydaniem stosownego oświadczenia o przeszkoleniu, koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, klucz do kół, podnośnik min. 12 000 kg udźwigu.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34.14.45.11-3.

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 08.05.2014 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonej ceny, 2Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

23.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: