Skocz do treści

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Sowiej i ul. Szumin w Tarnowie Podgórnym

Tarnowo Podgórne, dnia 8.05.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Sowiej i ul. Szumin w Tarnowie Podgórnym”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 nr 907 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 o wartości brutto 784 018,08 zł , firmy: Transport Drogowy Ślusarstwo i instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber ul. Dworcowa 40b, 62-045 Pniewy..

Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów – 100, na podstawie kryterium oceny ofert – „najniższa cena”.

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nr
oferty
Nazwa WykonawcyCena brutto ofertyŁączna liczba punktówUwagi
1Transport Drogowy Ślusarstwo
Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie
Dariusz Bromber
ul. Dworcowa 40b, 62-045 Pniewy.
784 018,08 zł100 pkt.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zwiększa kwotę przeznaczoną na realizację zadania do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 1a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 9 maja 2014r.


Tarnowo Podgórne, dnia 16.04.2014 r.

Tarnowo Podgórne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Sowiej i ul. Szumin w Tarnowie Podgórnym.

Numer ogłoszenia: 130988 – 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Sowiej i ul. Szumin w Tarnowie Podgórnym.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Sowiej i ul. Szumin w Tarnowie Podgórnym. 3.2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 3.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. 3.4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie zakresu robót, których wykonanie wykonawca powierza podwykonawcom. 3.5. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy. 3.6. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami: 45232410-9, 45111200-0. 3.7. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, winna obejmować następujące nakłady, niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę: a) Badanie zagęszczenia zasypki wykopów tymczasowych w dostosowaniu do wymogów projektu technicznego i klasy drogi (pasa roboczego), b) Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy , c) Opłaty składowiskowe związane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku, d) Opłaty za czasowe składowiska urobku, e) Naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów, f) Likwidacja skutków oddziaływania procesu oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, g) Koszty zrzutu wody po próbach szczelności i oczyszczania namułu rowów (kolektorów) po płukaniu rurociągów, h) Koszty wycięcia drzew i krzewów, i) Odszkodowania za zniszczenie upraw i zieleni, j) Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza, k) Koszty związane z zajęciem pasa drogowego w tym przygotowanie i złożeniem wniosku o zajęcie pasa wraz z projektami organizacji ruchu na czas budowy, l) Koszt związany z kamerowaniem całości kolektorów grawitacyjnych z pomiarem długości i spadków.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.24.10-9, 45.11.12.00-0.

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: : Wykonawca przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przepompownią ścieków o wartości min. 500 000,00 zł brutto każda

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: d) Kierownik budowy – min. 1 osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa – do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– oferta,
– kosztorys ofertowy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy gdy: warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno-prawne wystąpią roboty dodatkowe, od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego, stwierdzone zostaną w czasie wykonywania robót błędy w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji. Termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła: Zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego Zmiana kierownika budowy.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

05.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

 

PLIKI DO POBRANIA: