Skocz do treści

Opracowanie projektu na sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ulicach Skośnej, Stefana Batorego i Batorowskiej w Batorowie, gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 9.04.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektu na sieć sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ulicach Skośnej, Stefana Batorego i Batorowskiej w Batorowie, gmina Tarnowo Podgórne”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 9 kwietnia 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j/w.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 5 złożona przez firmę:

Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych „LEWANDA”
ul. Boleniowa 3
85-435 Bydgoszcz

w cenie: 15 119,16 zł brutto – 100 pkt.

W postępowaniu złożono 11 ofert:

 1. „EKO-KOMPLEKS” J.Fidrysiak, J.Budzinska S.J.
  ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów
  Cena brutto: 49 925,70 zł – 90 pkt.
 2. Usługi Inwestycyjne – „KNITTER” Grzegorz Knitter
  Karnieszewice 45b, 76-004 Sianów
  Cena brutto: 46 494,00 zł – 91 pkt.
 3. JM SANTECH Julia Wiśniewska
  Os. B.Śmiałego 26/17, 60-682 Poznań
  Cena brutto: 24 846,00 zł – 94 pkt.
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PROXIMA” Sp. z o.o.
  ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież
  Cena brutto: 20 910,00 – 96 pkt.
 5. Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych „LEWANDA”
  ul. Boleniowa 3, 85-435 Bydgoszcz
  Cena brutto: 15 119,16 zł – 100 pkt.
 6. ABRYS Technika Sp. z o.o.
  ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań
  Cena brutto: 29 274,00 zł – 93 pkt.
 7. Usługi Projektowe Janina Góra
  Os. Wichrowe Wzgórze 34/14, 61-699 Poznań
  Cena brutto: 18 700,00 zł – 98 pkt.
 8. Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO-SOLAR Maria Gładysiak
  Os. Zygmunta Starego 12A/2, 60-688 Poznań
  Cena brutto: 23 370,00 zł – 95 pkt.
 9. Zakład Inżynierii Ściekowej PROJEKT Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież
  Cena brutto: 17 835,00 zł – 99 pkt.
 10. PRO-SAN Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Tomasz Karłowski
  Os. Powstańców Warszawy 7/11, 61-656 Poznań
  Cena brutto: 19 249,50 zł – 97 pkt.
 11. Grażyna Zygmanowska
  ul. Hetmańska 5/3, 60-254 Poznań
  Cena brutto: 36 654,00 zł – 92 pkt.

Jednocześnie w związku z art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 10 kwietnia 2014 r.


Tarnowo Podgórne, dnia 17.03.2014 r.

Tarnowo Podgórne: opracowanie projektu na sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ulicach Skośnej, Stefana Batorego i Batorowskiej w Batorowie, gmina Tarnowo Podgórne

Numer ogłoszenia: 88246 – 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu na sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ulicach Skośnej, Stefana Batorego i Batorowskiej w Batorowie, gmina Tarnowo Podgórne.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Usługi.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu na sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do granicy działek oraz z przepompownią ścieków w ulicach Skośnej, Stefana Batorego i Batorowskiej w Batorowie. Zakres projektu: 1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej około 1500 m; 2. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej około 400 m; 3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działek około 25 sztuk; 4. Przepompownia ścieków sanitarnych 1 szt. Do niniejszej SIWZ dołączono również mapkę poglądową rejonu inwestycji oraz mapy zasadnicze. Po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże nieodpłatnie wszystkie mapy zasadnicze do celów projektowych projektantowi. Zamawiający posiada oryginalne mapy do celów projektowych jedynie w wersji papierowej. Wszystkie koszty uzgodnień leżą po stronie wykonawcy. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę gwarancji jakości na wykonane prace objęte umową na okres 5 lat. OPRACOWANIE PROJEKTU: a) Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, b) Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, c) Uzgodnienie w ZUDP, d) Uzyskanie niezbędnych zgód i zapewnień dostawy energii elektrycznej, e) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, f) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń (w przypadku konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych występuje Wykonawca dokumentacji z upoważnienia Zamawiającego), na których planowana jest inwestycja, dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę, g) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, h) Wykonanie projektów branżowych w tym elektroenergetycznych, i) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, j) Inwentaryzacja zieleni wraz z decyzją na wycinkę drzew i nasadzeniem nowych-jeżeli wymagana, k) Projekt organizacji ruchu ( uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządców dróg) l) Badania gruntowo – wodne podłoża, m) Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wymaganych branż, n) Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów zbiorczych, o) Pozostałe dokumenty niezbędne celem prawidłowej realizacji zadania przez Zamawiającego. W zakres dokumentacji wchodzi: pełnowymiarową dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą 5 egz. projekty przyłącza energetycznego do projektowanej przepompowni ścieków 3 egz. badania gruntowo wodne podłoża 2 egz., kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót 1 egz., specyfikacje techniczne wykonania robót 1 egz., wersja elektroniczna projektu (format PDF) wraz z przedmiarami robót (format ath i xls) i kosztorysem inwestorskim (ath i xls) na nośniku CD 2 egz.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.32.20.00-1.

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 01.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest doświadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy-w tym okresie, jednego projekt budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości min. 1 000 m wraz z przepompownią ścieków

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia.

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia.

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– oferta,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego w sytuacji gdy okoliczności formalno-prawne uniemożliwią realizację zamówienia w umówionym terminie. Ewentualne wydłużenie terminu będzie proporcjonalne do okoliczności wywołujących zwłokę w realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia przeszkód lub przerw w wykonaniu prac, wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić je Zamawiającemu na piśmie w celu rozstrzygnięcia o wynikających z tego skutkach. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła: Zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

26.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

 

PLIKI DO POBRANIA: