Skocz do treści

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 14.04.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne.”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j/w.
Najkorzystniejszą ofertą dla części 1 jest oferta złożona przez firmę:

DANKAR Usługi Budowlane, Wod-Kan i CO, Kosztorysowanie Danuta Pyssa
Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno

w cenie: 83 452,46 zł brutto

Najkorzystniejszą ofertą dla części 2 jest oferta złożona przez firmę:

DANKAR Usługi Budowlane, Wod-Kan i CO, Kosztorysowanie Danuta Pyssa
Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno

w cenie: 172 205,46 zł brutto

W postępowaniu złożono 7 ofert:

 1. Przedsiębiorstwo Usługowe „Instalpiast” Jolanta Piaseczna
  ul. Rubionowa 18, 62-081 Baranowo
  Część 1: 129 902,71 zł brutto
  Część 2: 332 952,92 zł brutto
 2. MON-TEX Krzysztof Pacholski, Maria Pacholska
  ul. Jelonkowa 13, Złotniki, 62-002 Suchy Las
  Część 1: 127 188,10 zł brutto
  Część 2: 301 017,36 zł brutto
 3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe „ANDER87” Tomasz i Grzegorz Janaszak
  ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo
  Część 1: 96 217,80 zł brutto
 4. DANKAR Usługi Budowlane, Wod-Kan i CO, Kosztorysowanie Danuta Pyssa
  Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno
  Część 1: 83 452,46 zł brutto
  Część 2: 172 205,46 zł brutto
 5. Zakład Robót Budowlanych TEELDOM Sp. z o.o. – Sp. jawna
  ul. Dworska 5, 61-619 Poznań
  Część 1: 106 308,87 zł brutto
  Część 2: 204 231,48 zł brutto
 6. Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie, Dariusz Bromber
  ul. Dworcowa 40b, 62-045 Pniewy
  Część 1: 103 163,75 zł brutto
  Część 2: 235 645,79 zł brutto
 7. Zakład Ślusarsko-Instalatorski, Wod-Kan, CO i Gaz, Roboty ziemne, Marian Walkowiak
  ul. Spokojna 17, 62-045 Pniewy
  Część 1: 93 729,28 zł brutto
  Część 2: 178 983,44 zł brutto

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.
Jednocześnie w związku z art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 15 kwietnia 2014 r.


Tarnowo Podgórne, dnia 3.04.2014 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne.

W związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym treści SIWZ informujemy Państwa, że w opisie przedmiotu zamówienia podany jest szczegółowy zakres wykonania zadania dla każdej z części.

Do wyceny prosimy posłużyć się załączonym do niniejszej specyfikacji przedmiarem robót.

Pytanie 1
Proszę o informację czy przepompownia PS1 i PS2 są w zakresie przedmiotowego przetargu? Brak pozycji w przedmiarze robót. Z SIWZ nie wynika czy należy wycenić przepompownie czy nie.

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 2
Czy kanalizacja tłoczna jest przedmiotem przetargu? Jak tak to czy jest to cały odcinek określony w projekcie?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 3
Zgodnie z opisem technicznym, należy zastosować studnie betonowe fi1000, ewentualnie studnie Tegra fi600. W przedmiarze dla ogródków Jarzębina mamy, na sieci, 1 szt studni fi1000 (poz.13) oraz 9 szt fi400 (poz.15) analogiczna sytuacja ma miejsce dla ogródków Mirabelka. Proszę o wyjaśnienie dlaczego przyjęto w przedmiarze w pozycji nr 15 studnie fi400 zamiast studni betonowych fi1000 bądź Tegra fi600 ja to zapisano w opisie technicznym. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:
Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 4
Czy będą pobierane, od Wykonawcy, opłaty za zajęcie pasa drogowego? W jakiej wysokości?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 5
Proszę o potwierdzenie, iż rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi powykonawczo na podstawie rzeczywistego obmiaru.

Odpowiedź:
Tak – na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie 5:
Z zachowaniem pozycji wyszczególnionych w przedmiarach załączonych do przedmiotowego zamówienia.


Tarnowo Podgórne, dnia 25.03.2014 r.

Tarnowo Podgórne: Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne

Numer ogłoszenia: 100510 – 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie następujące części: Część 1 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek na terenie ogródka działkowego ROD Jarzębina w Lusowie – etap II. Zakres: S2.6-S2.5, S2.5-S2.14, S2.14 do ist. S2.15 Część 2 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek na terenie ogródka działkowego ROD Mirabelka w Lusowie – etap II. Zakres: S1.55-S1.52, S1.51-S1.48, S1.52-S1.32, S1.32-S1.40, S1.40-S1.39, S1.39-S1.38 3.2. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo we wspólnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji-stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, dokumentacja projektowa stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji. 3.3. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż oraz z zaleceniami kierownika budowy. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie. 3.4. Nazwy własne producentów podane w projekcie technicznym, mają wyłącznie charakter poglądowy. Do wykonania zadania należy użyć materiałów podanych producentów lub równoważne. Za równoważne uważa się materiały innych producentów, spełniające parametry specyfikacji potwierdzone stosownymi aprobatami technicznymi i atestami. 3.5. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 3 letnią gwarancją i rękojmią. 3.6.Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.31.42-6

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Tak, liczba części: 2.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 23.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości: Część 1: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Część 2: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest doświadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej o wartości min. 300 000,00 zł brutto każda)

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/robót posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa – do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– oferta,
– kosztorys ofertowy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy gdy: – warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych – wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, – wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, – wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne Termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła: Zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego Zmiana kierownika budowy.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

10.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1
NAZWA: budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek na terenie ogródka działkowego ROD Jarzębina w Lusowie – etap II.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres: S2.6-S2.5, S2.5-S2.14, S2.14 do ist. S2.15.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:

Zakończenie: 23.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2
NAZWA: budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek na terenie ogródka działkowego ROD Mirabelka w Lusowie – etap II.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres: S1.55-S1.52, S1.51-S1.48, S1.52-S1.32, S1.32-S1.40, S1.40-S1.39, S1.39-S1.38.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:

Zakończenie: 23.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

 

PLIKI DO POBRANIA: