Skocz do treści

Zaprojektowanie i budowa magazynu soli zlokalizowanego na działkach nr 81/2 i 82/1 w m. Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 27.02.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego na „Zaprojektowanie i budowę magazynu soli zlokalizowanego na działkach nr 81/2 i 82/1 w miejscowości Tarnowo Podgórne”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 nr 907 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 o wartości brutto 325 000,00 zł , firmy: AK-BUD KURANT Sp.j., ul. Czechosłowacka 103/1, 61-425 Poznań.

Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów – 100, na podstawie kryterium oceny ofert – „najniższa cena”.

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nr
oferty
Nazwa WykonawcyCena brutto ofertyŁączna liczba punktówUwagi
1DOME International Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Bora Komorowskiego 56/12
03-982 Warszawa
355 470,00 zł99 pkt.
2Wojtkowiak Sp. z o.o.
ul. Kopernika 37
64-600 Oborniki
344 400,00 złOferta odrzucona
3AK-BUD KURANT Sp.j.,
ul. Czechosłowacka 103/1
61-425 Poznań
325 000,00 zł100 pkt.

Z postępowania zostaje odrzucona oferta nr 2.
– podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
– uzasadnienie faktyczne: Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do złożenia wymaganych dokumentów, a mianowicie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
– aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dlatego zostaje na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 wykluczony z postępowania, a jego oferta zostaje odrzucona w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 5

Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 4 marca 2014r.


Tarnowo Podgórne, dnia 14.02.2014 r.

 

Dotyczy: przetargu pn „Zaprojektowanie i budowa magazynu soli zlokalizowanego na działkach nr 81/2 i 82/1 w miejscowości Tarnowo Podgórne”.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącym treści SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z jedną bramą wjazdową spełniającą w znacznie wyższym stopniu właściwości utrzymania stałej wilgoci niż zasłony foliowe?
Jeśli wyrazicie państwo zgodę istnieje możliwość zastosowania drugiej bramy wjazdowej lub wycięcie wymaganego otworu wjazdowego w szczycie magazynu zamiast trzech sąsiadujących ze sobą otworów.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2
Jakiej grubości jest podłoże betonowe i czy można zamontować w nim wsporniki montażowe do konstrukcji magazynu?

Odpowiedź:
Grubość płyty betonowej ok. 30 cm z betonu min. B35. Jest możliwość zamontowania wsporników montażowych do konstrukcji magazynu.

Pytanie 3
Czy ściany oporowe o wysokości 3,5 m (w całym obiekcie) mogą być wykonane z drewna przy zachowaniu jeszcze lepszych właściwości wytrzymałościowych na uderzenia i na oddziaływanie soli, dając tym samym możliwość pryzmowania do wysokości 6 m?

Odpowiedź:
Ściany nie mogą być wykonane z drewna, nie może być również wysokość składowania 6 m.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści powierzchnię magazynową 244 m2 (przy gabarytach 12,2 m x 20 m) pozwalającą na składowanie 1 230 ton?

Odpowiedź:
Zmawiający nie dopuszcza ze względu na wysokość składowania.

Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie przez Wykonawcę 24 – miesięcznej gwarancji na wybudowany magazyn soli?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.


Tarnowo Podgórne, dnia 12.02.2014 r.

 

Dotyczy: przetargu pn „Zaprojektowanie i budowa magazynu soli zlokalizowanego na działkach nr 81/2 i 82/1 w miejscowości Tarnowo Podgórne”.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącym treści SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Czy zamawiający zakłada wykorzystanie istniejącej nawierzchni betonowej jako warstwy docelowej dla magazynu soli, czy należy zaprojektować płytę betonową posadzkową?

Odpowiedź:
Tak, zakłada.

Pytanie 2
Proszę o podanie grubości istniejącej płyty betonowej.

Odpowiedź:
Grubość płyty betonowej ok. 30 cm z betonu min. B35.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga montażu bram wjazdowych do magazynu soli, czy dopuszcza montaż tylko kurtyn z pasków foliowych?

Odpowiedź:
Tylko montaż kurtyn z pasków foliowych.

Pytanie 4
Proszę o podanie przewidzianej przez Zamawiającego, minimalnej szerokości otworów wjazdowych do hali magazynowej.

Odpowiedź:
Min szerokość otworów wjazdowych 4,5 m.

Pytanie 5
Proszę o podanie przewidzianych przez Zamawiającego minimalnych wymiarów bramy oraz drzwi dla pomieszczenia technicznego.

Odpowiedź:
Drzwi – 100 cm przemysłowe
Brama – 3 m


Tarnowo Podgórne, dnia 5.02.2014 r.

Tarnowo Podgórne: Zaprojektowanie i budowa magazynu soli zlokalizowanego na działkach nr 81/2 i 82/1 w m. Tarnowo Podgórne

Numer ogłoszenia: 41308 – 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i budowa magazynu soli zlokalizowanego na działkach nr 81/2 i 82/1 w m. Tarnowo Podgórne.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa magazynu soli na działce nr 82/1 w m. Tarnowo Podgórne. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3.3. Zamawiający dostarczy wykonawcy w dniu podpisania umowy mapy zasadnicze do celów projektowych. 3.4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie zakresu robót, których wykonanie wykonawca powierza podwykonawcom. 3.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.32.21-8, 45.40.00.00-1, 71.32.00.00-7.

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 01.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadań polegających na budowie co najmniej 2 budowli kubaturowych min. 1500 m3 każda

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia.

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:
1) Kierownik budowy – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2) Projektant – min. 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– ofertę zgodną z formularzem oferty,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy gdy: warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno-prawne Termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła: Zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego lub/i Wykonawcy Zmiana podwykonawcy i zakresu części zamówienia mu powierzonej do wykonania Zmiana projektanta, kierownika budowy itp. Zmiana podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem , że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy Inne, nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

21.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

 

PLIKI DO POBRANIA: