Skocz do treści

Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu śmieci oraz samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Tarnowo Podgórne, dnia 18.02.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego na dostawę samochodu ciężarowego do wywozu śmieci oraz samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 nr 907 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 o wartości brutto 387 450,00 zł , firmy: SPEC-TRUCK S.C. Joanna Stachowiak, Maciej Stachowiak, Maciej Tomaszewski, ul. Nowa 24, 64-720 Lubasz.

Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów – 100, na podstawie kryterium oceny ofert – „najniższa cena”.

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nr
oferty
Nazwa WykonawcyCena brutto ofertyŁączna liczba punktówUwagi
1SPEC-TRUCK S.C. Joanna Stachowiak,
Maciej Stachowiak, Maciej Tomaszewski,
ul. Nowa 24, 64-720 Lubasz
387 450,00 zł100 pkt.

Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 1a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 18 lutego 2014r.


Tarnowo Podgórne, dnia 7.02.2014 r.

Tarnowo Podgórne: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego do wywozu śmieci oraz samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Numer ogłoszenia: 44334 – 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego do wywozu śmieci oraz samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Dostawy.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego do wywozu śmieci oraz samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym: DO WYWOZU ŚMIECI trzyosiowe moc min. 280 KM przebieg do 260 000 km oś środkowa podnoszona i skrętna kamera wsteczna koła 22,5 cala zawieszenie: tył na poduszkach powietrzna, przód na resorze ładowność min. 12 000 kg kabina dzienna 3 miejscowa dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg półautomatyczna lub automatyczna skrzynia biegów blokada tylnego mostu ABS elektrycznie sterowane szyby pojazd wypiaskowany i pomalowany kabina w kolorze białym RAL 700 zabudowa pomarańczowa RAL 2008, min. EURO3,2003 lub młodszy,zabudowa półokrągła 18-20 m3, zabudowa wyprodukowana w 2003 r. lub później prasa ze zgniotliniowym x4 niski zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110-1100 l 2 stopnie dla ładowaczy wyposażony w światła ostrzegawcze, 6 miesięcy na pojazd i zabudowę DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW dwuosiowe moc silnika 240-260 KM przebieg do 200 000 km blokada tylnego mostu kamera wsteczna koła 22,5 cala zawieszenie przód i tył poduszka powietrzna ładowność konstrukcyjna min. 5 000 kg kabina dzienna 3 miejscowa dopuszczalne masa całkowita: konstrukcyjna 15 000-16 000 kg automatyczna skrzynia biegów pojazd wypiaskowany i pomalowany kabina w kolorze białym RAL 700 zabudowa pomarańczowa RAL 2008,min. EURO3, 2006 lub młodszy,dwukomorowa (podzielona 1/3, 2/3)pojemność 12-13 m3 dwie niezależne płyty wypychowe mechanizm blokujący wypadanie odpadów z małej komory zabudowa wyprodukowana w tym samym roku jak podwozie lub później prasa ze zgniotem linowym x4 zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110-360 li 700-1100 l do dużej komory 2 stopnie dla ładowaczy wyposażony w światła ostrzegawcze, 6 miesięcy na pojazd i zabudowę, POZOSTAŁE: pojazd zarejestrowany na terenie RP tachograf z ważną legalizacją instrukcja obsługi w języku polskim przeszkolenie pracowników wraz z wydaniem stosownego oświadczenia o przeszkoleniu.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34.14.45.11-3.

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 12.03.2014

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonej ceny, 2Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: