Skocz do treści

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 t

Tarnowo Podgórne, dnia 17.02.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 t.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 nr 907 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 o wartości brutto 86 961,00 zł , firmy: Przedsiębiorstwo motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań.

Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów – 100, na podstawie kryterium oceny ofert – „najniższa cena”.

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nr
oferty
Nazwa WykonawcyCena brutto ofertyŁączna liczba punktówUwagi
1Przedsiębiorstwo motoryzacyjne
POL-CAR Sp.z o.o.
ul.Gorzysława 9, 61-057 Poznań
86 961,00 zł100 pkt.

Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 1a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana po dniu 17 lutego 2014r.


Tarnowo Podgórne, dnia 6.02.2014 r.

Tarnowo Podgórne: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 t

Numer ogłoszenia: 42204 – 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 t.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia:

Dostawy.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 t na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym: Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 lub bieżący, Spełnia polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo ruchu drogowego (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, Spełniający minimum wymogi Dyrektywy Euro 5 w zakresie spalin. a) PARAMETRY TECHNICZNE: 1. Silnik wysokoprężny (diesel) 2. Moc silnika min. 130 KM 3. Pojemność silnika min 2100 cm 4. Skrzynia biegów 6 biegów i wsteczny 5. Nadwozie furgon blaszany 6. Emisja CO2 w cyklu mieszanym poniżej 190 g.km 7. Emisja spalin zgodnie z normą Euro 5 lub wyższą 8. Masa całkowita 3400 ,3500 9. Ładowność powyżej 1450 kg 10. Koła min 16 cali 11. Dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy 3000 kg 12. Hak holowniczy 13. Liczba miejsc 3 b) WYMIARY Zewnętrzne: 1. Szerokość (mm) min 2000 2. Wysokość (mm) min 2500 3. Rozstaw osi (mm) min 3400 4. Długość całkowita (mm) – do 5500 Wewnętrzne (przestrzeni ładunkowej) 1. Szerokość (mm) min 1800 2. Wysokość (mm) min 1900 3. Szerokość między nadkolami (mm) min 1400 4. Długość (mm) min 3000 c) WYPOSAŻENIE: Bezpieczeństwo min 1 poduszka kierowcy ABS z EBD bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezp. na wszystkich fotelach regulowana wysokość zagłówków na wszystkich fotelach Komfort centralny zamek sterowany zdalnie w kluczyku elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich klimatyzacja min manualna fabryczne radio z odtwarzaczem CD MP3 ze sterowaniem przy kierownicy elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 260st światła do jazdy dziennej d) WARUNKI GWARANCJI: na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy (łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu i zawieszeniem) bez limitu kilometrów min. 24 miesiące na perforację blach nadwozia min. 72 miesiące na powłokę lakierniczą min. 24 miesięcy e) DOKUMENTACJA POJAZDU: Wykonawca wraz z samochodem dostarczy Zamawiającemu: Kartę (książkę) gwarancyjną, Instrukcję w języku polskim, Inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające jego rejestrację. f)UWAGI: Konieczność wskazania w ofercie: Marki i modelu pojazdu..

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34.10.00.00-8, 34.13.60.00-9.

II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 07.03.2014

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.3)  Potencjał techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
ofertę zgodną z formularzem oferty , opis oferowanego samochodu

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonej ceny.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin związania ofertą:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: