Skocz do treści

Opracowanie projektu na sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Wierzbowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podg�rne, dnia 9.01.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu na sie� wodoci�gow� i sie� kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej wraz z przepompowni� �ciek�w w rejonie ul. Wierzbowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podg�rne.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 9 stycznia 2014 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j/w.
Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

ABRYS Technika Sp. z o.o.
ul. Wi�lana 46
60-401 Pozna�

w cenie: 84 624,00 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 9 ofert:

 1. JM SANTECH Julia Wi�niewska
  Os. B. �mia�ego 26/17, 60-682 Pozna�
  Cena brutto: 91 635,00 z� – 98 pkt.
 2. ABRYS Technika Sp. z o.o.
  ul. Wi�lana 46, 60-401 Pozna�
  Cena brutto: 84 624,00 z� – 100 pkt.
 3. Zak�ad Us�ug Inwestycyjno-Projektowych Stanis�aw K�osi�ski
  Ul. Grunwaldzka 6/1, 64-100 Leszno
  Cena brutto: 349 000,00 z� – 93 pkt.
 4. Projektowanie i Nadz�r Autorski in�. Milita Gruszecka
  ul. Stoczniowc�w 10, 75-265 Koszalin
  Cena brutto: 90 118,03 z� – 99 pkt.
 5. Zak�ad Projektowo-Us�ugowy „IWRA” Iwona Napiera�a-Pi�tkowska
  Ul. P��nocna 24, 64-000 Ko�cian
  Cena brutto: 154 980,00 z� – 95 pkt.
 6. Przedsi�biorstwo Urz�dze� Ochrony �rodowiska BIOTOP Sp. z o.o.
  ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamo��
  Cena brutto: 120 540,00 z� – 96 pkt.
 7. FIRMA BUDOWLANA „Bio-System” Artur Koz�owski
  Ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1, 97-300 Piotrk�w Trybunalski
  Cena brutto: 202 950,00 z� – 94 pkt.
 8. Przedsi�biorstwo Ekologiczne EKO-SOLAR Maria G�adysiak
  Os. Zygmunta Starego 12A/2, 60-688 Pozna�
  Cena brutto: 110 700,00 z� – 97 pkt.
 9. Biuro Projektowe Andrzej Pi�tkowski
  Os. Stare �egrze 78/4, 61-249 Pozna�
  Cena brutto: 116 850,00 z� – Wykonawca wykluczony/oferta odrzucona

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Z post�powania zostaje odrzucona oferta nr 9.
– podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt. 4 w zwi�zku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zam�wie� publicznych.
– uzasadnienie faktyczne: Zamawiaj�cy na podstawie art. 26 ust. 3 wezwa� Wykonawc� do z�o�enia wymaganych dokument�w, a mianowicie aktualne za�wiadczenie w�a�ciwego naczelnika urz�du skarbowego oraz dowod�w, ze us�uga wynikaj�ca z pkt. 8b SIWZ zosta�a wykonana nale�ycie (np. referencje). Wykonawca nie z�o�y� w wyznaczonym terminie wymaganych dokument�w, nie spe�nia warunk�w udzia�u w post�powaniu dlatego zostaje na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 wykluczony z post�powania , z jego oferta zostaje odrzucona w zwi�zku z art. 89 ust. 1 pkt. 5.

Jednocze�nie w zwi�zku z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 15 stycznia 2014 r.


Tarnowo Podg�rne, dnia 19.12.2013 r.

 

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu na sie� wodoci�gow� i sie� kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej wraz z przepompowni� �ciek�w w rejonie ul. Wierzbowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podg�rne.

W zwi�zku z otrzymanymi pytaniami dotycz�cym tre�ci SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Czy Zamawiaj�cy dysponuje terenem pod przepompowni�?

Odpowied�:
Nie.

Pytanie 2
Projekt organizacji ruchu na czas budowy na etapie projektu technicznego – czy jest uzasadnione?
Proponujemy wy��czenie tego opracowania z zakresu prac projektowych.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy rezygnuje z opracowania projekt�w organizacji ruchu, na etapie projektowania.

Pytanie 3
Czy Zamawiaj�cy wyrazi zgod� na przesuni�cie terminu zako�czenia prac projektowych w przypadku:
– niedotrzymania ustawowych termin�w prze organy wydaj�ce decyzje lub dokonuj�ce uzgodnie�?
– dzia�ania czynnik�w niezale�nych od Wykonawcy oraz okoliczno�ci , kt�rych nie mo�na by�o przewidzie� w chwili zawarcia umowy, uniemo�liwiaj�cy wykonanie zadania?
– wyst�pienia trudno�ci w pozyskiwaniu uzgodnie� w�a�cicielami posesji w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego grunt�w?

Odpowied�:
Zmiana terminu mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego tylko wtedy, kiedy wyst�pi� okoliczno�ci, o kt�rych mowa w pkt. 6 SIWZ.

Pytanie 4
W przypadku projektu przy��cza energetycznego do projektowanej przepompowni �ciek�w – prosimy sprecyzowa� czy chodzi o przy��cze od skrzynki pomiarowej do przepompowni?

Odpowied�:
Tak.

Pytanie 5
Czy Zamawiaj�cy posiada koncepcj� sieci wodoci�gowej dla terenu obj�tego opracowaniem?

Odpowied�:
Nie.

Pytanie 6
W przypadku braku koncepcji, czy w ramach opracowania dokumentacji wykona� obliczenia hydrauliczne projektowanego uk�adu sieci wodoci�gowej dla Qmax i Qppo� udowadniaj�ce przyj�te �rednice, kt�re powinny by� zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, czy te� Zamawiaj�cy poda �rednice?

Odpowied�:
Projektant musi wykona� wszystkie niezb�dne obliczenia.

Pytanie 7
Prosz� poda� miejsce w��czenia, z kt�rego b�dzie zasilana projektowana sie� wodoci�gowa.

Odpowied�:
Istniej�cy w pasie drogowym ul. Pozna�skiej tranzyt wodoci�gowy GRP fi 250 mm, Lusowo.

Pytanie 8
Czy na odcinek przewodu t�ocznego od osiedla do miejsca w��czenia w Tarnowie Podg�rnym nale�y uzyska� decyzj� celu publicznego?

Odpowied�:
Tak.

Pytanie 9
W za��czonej koncepcji kanalizacji �ciekowej brak jest oblicze� uzasadniaj�cych przyj�t� �rednic� przewodu t�ocznego. Czy Zamawiaj�cy dopuszcza zmian� �rednicy, je�eli obliczenia hydrauliczne uk�adu pompownia – studzienka rozpr��na uzasadni� tak� potrzeb�?

Odpowied�:
Tak.


Tarnowo Podg�rne, dnia 16.12.2013 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu na sie� wodoci�gow� i sie� kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej wraz z przepompowni� �ciek�w w rejonie ul. Wierzbowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podg�rne

Numer og�oszenia: 520630 – 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – us�ugi

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu na sie� wodoci�gow� i sie� kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej wraz z przepompowni� �ciek�w w rejonie ul. Wierzbowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podg�rne.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Us�ugi.

II.1.4)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Przedmiotem zam�wienia jest opracowanie projektu na sie� wodoci�gow� i sie� kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej wraz z przepompowni� �ciek�w w rejonie ul. Wierzbowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podg�rne. Zakres projektu:
1. Sie� kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w drogach) oko�o 13 km;
2. Sie� kanalizacji sanitarnej t�ocznej oko�o 4 km;
3. Przy��cza kanalizacji sanitarnej do granicy dzia�ek oko�o 400 sztuk;
4. Sie� wodoci�gowa (w drogach) oko�o 13 km.
Dla obszaru administracyjnego miejscowo�ci Lusowo obowi�zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren�w zabudowy mieszkaniowej w Lusowie zatwierdzony uchwa�� nr XXXV/421/2012 Rady Gminy Tarnowo Podg�rne z dnia 11.09.2012 r., i opublikowany w Dz. U. wojew�dztwa wielkopolskiego z dnia 05.11.2012 r. poz. 4795. Do niniejszej SIWZ do��czono r�wnie� mapk� pogl�dow� rejonu inwestycji oraz mapy zasadnicze. Po podpisaniu umowy, Zamawiaj�cy przeka�e nieodp�atnie wszystkie mapy zasadnicze do cel�w projektowych projektantowi. Zakres rzeczowy zadania b�d�cego przedmiotem przetargu, w cz��ci dotycz�cej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej, opisany jest w koncepcji projektowej stanowi�cej za��cznik do SIWZ. Wszystkie koszty uzgodnie� le�� po stronie wykonawcy. Wykonawca musi wskaza� w ofercie, kt�re elementy zam�wienia zamierza powierzy� do wykonania podwykonawcom. Zamawiaj�cy wymaga udzielenia przez wykonawc� gwarancji jako�ci na wykonane prace obj�te umow� na okres 5 lat.
UWAGA!!! Sie� wodoci�gowa oraz sie� kanalizacji sanitarnej w ul. Bia�oszy�skiego jest ju� wykonana (w za��czeniu inwentaryzacja powykonawcza).
OPRACOWANIE PROJEKTU:
a) Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi�wzi�cia,
c) Uzgodnienie w ZUDP,
d) Uzyskanie niezb�dnych zg�d i zapewnie� dostawy energii elektrycznej,
e) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budow�,
f) Uzyskanie niezb�dnych uzgodnie�, opinii, decyzji, pozwole� (w przypadku konieczno�ci udost�pnienia grunt�w stanowi�cych w�asno�� os�b fizycznych lub prawnych – wyst�puje Wykonawca dokumentacji z upowa�nienia Zamawiaj�cego), na kt�rych planowana jest inwestycja, dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budow�,
g) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
h) Wykonanie projekt�w bran�owych – w tym elektroenergetycznych,
i) Opracowanie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia,
j) Inwentaryzacja zieleni wraz z decyzj� na wycink� drzew i nasadzeniem nowych-je�eli wymagana,
k) Projekt organizacji ruchu (uzgodniony i zatwierdzony przez Zarz�dc�w dr�g)
l) Badania gruntowo – wodne pod�o�a,
m) Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob�t budowlanych wymaganych bran�,
n) Opracowanie przedmiar�w rob�t, kosztorys�w zbiorczych,
o) Pozosta�e dokumenty niezb�dne celem prawid�owej realizacji zadania przez Zamawiaj�cego.
W zakres dokumentacji wchodzi:
– pe�nowymiarow� dokumentacj� projektow� budowlan� i wykonawcz� 5 egz.
– projekty przy��cza energetycznego do projektowanej przepompowni �ciek�w 3 egz.
– projekt organizacji ruchu (uzgodniony i zatwierdzony przez Zarz�dc�w dr�g) – 3 egz.,
– badania gruntowo – wodne pod�o�a 2 egz.,
– kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary rob�t 1 egz.,
– specyfikacje techniczne wykonania rob�t 1 egz.,
– wersja elektroniczna projektu (format PDF) wraz z przedmiarami rob�t (format ath i xls) i kosztorysem inwestorskim (ath i xls) na no�niku CD 2 egz.

II.1.6)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

71.32.20.00-1.

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zako�czenie: 02.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest do�wiadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia (udokumentuj� wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, a je�eli okres dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, jednego projekt budowlano-wykonawczego sieci wodoci�gowej o d�ugo�ci min. 1 km oraz jednego projekt budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej o d�ugo�ci min. 700 m wraz z przepompowni� �ciek�w).

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia.

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia.

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku �wiadcze� okresowych lub ci�g�ych r�wnie� wykonywanych, g��wnych dostaw lub us�ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert albo wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto�ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot�w, na rzecz kt�rych dostawy lub us�ugi zosta�y wykonane, oraz za��czeniem dowod�w, czy zosta�y wykonane lub s� wykonywane nale�ycie

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia�alno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert;
 • aktualne za�wiadczenie w�a�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�ce, �e wykonawca nie zalega z op�acaniem podatk�w, lub za�wiadczenie, �e uzyska� przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz�o�enie na raty zaleg�ych p�atno�ci lub wstrzymanie w ca�o�ci wykonania decyzji w�a�ciwego organu – wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert;
 • aktualne za�wiadczenie w�a�ciwego oddzia�u Zak�adu Ubezpiecze� Spo�ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo�ecznego potwierdzaj�ce, �e wykonawca nie zalega z op�acaniem sk�adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo�eczne, lub potwierdzenie, �e uzyska� przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz�o�enie na raty zaleg�ych p�atno�ci lub wstrzymanie w ca�o�ci wykonania decyzji w�a�ciwego organu – wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotycz�ce przynale�no�ci do tej samej grupy kapita�owej

 • lista podmiot�w nale��cych do tej samej grupy kapita�owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsument�w albo informacji o tym, �e nie nale�y do grupy kapita�owej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– ofert� zgodn� z formularzem oferty,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego w sytuacji gdy okoliczno�ci formalno-prawne uniemo�liwi� realizacj� zam�wienia w um�wionym terminie. Ewentualne wyd�u�enie terminu b�dzie proporcjonalne do okoliczno�ci wywo�uj�cych zw�ok� w realizacji zam�wienia. W przypadku wyst�pienia przeszk�d lub przerw w wykonaniu prac, wykonawca ma obowi�zek niezw�ocznie zg�osi� je Zamawiaj�cemu na pi�mie w celu rozstrzygni�cia o wynikaj�cych z tego skutkach. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy s� r�wnie� mo�liwe w przypadku, w kt�rych nast�pi�a: Zmiana urz�dowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgod� Zamawiaj�cego.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

23.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofert� nale�y z�o�y� w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

 

PLIKI DO POBRANIA: