Skocz do treści

Budowa płyty na osady na terenie kompostowni w m. Rumianek, gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podg�rne, dnia 10.12.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� p�yty na osady na terenie kompostowni w m. Rumianek, gmina Tarnowo Podg�rne.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 10 grudnia 2013 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j/w.
Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

REMAXBUD Sp. z o.o.
ul. Jagodowa 77
62-002 Suchy Las

w cenie: 311 671,24 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 4 oferty:

 1. MUR-BET Przedsi�biorstwo In�ynieryjne Sp. z o.o.
  ul. Graniczna 27, D�browa, 62-069 Pal�dzie
  Cena brutto: 348 307,03 z� – 98 pkt.
 2. REMAXBUD Sp. z o.o.
  ul. Jagodowa 77, 62-002 Suchy Las
  Cena brutto: 311 671,24 z� – 100 pkt.
 3. P. U. H. „REMBUDEX” Sp. Jawna
  Wojciech i Renata Kuci�scy
  Ul. �ukowska 10, 64-600 Oborniki
  Cena brutto: 1 002 299,10 z� – oferta odrzucona
 4. Przedsi�biorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o.
  ul. B. Chrobrego 20B, 64-400 Mi�dzych�d
  Cena brutto: 344 969,99 z� – 99 pkt.

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Z post�powania zostaje odrzucona oferta nr 3.
– podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zam�wie� publicznych.
– uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z pkt. 18.4 SIWZ kosztorys ofertowy nale�a�o sporz�dzi� na podstawie za��czonego przedmiaru rob�t. Wykonawca nie zastosowa� si� do zapis�w SIWZ, dlatego z�o�ona przez niego oferta nie odpowiada tre�ci specyfikacji istotnych warunk�w zam�wienia. Wobec powy�szego, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

Jednocze�nie w zwi�zku z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 16 grudnia 2013 r.


Tarnowo Podg�rne, dnia 19.11.2013 r.

 

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� p�yty na osady na terenie kompostowni w m. Rumianek, gmina Tarnowo Podg�rne.

W zwi�zku z otrzymanym pytaniem dotycz�cym tre�ci SIWZ informujemy:

Pytanie 1
W celu spe�nienia art. 22 ust. 1 pkt. 2 – wymagane jest do�wiadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia (udokumentuj� wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, co najmniej 2 rob�t zwi�zanych z budow� zewn�trznych plac�w betonowych, sk�adowych. Prosimy o wyja�nienie czy roboty te musz� dotyczy� wy��cznie budowy zewn�trznych plac�w betonowych i sk�adowych? Czy referencje obejmuj�ce roboty nawierzchni drogowych z betonu cementowego oraz konstrukcji nawierzchni betonowej na obiekcie mostowym (zakres realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia) spe�ni warunek art. 22 ust. 1 pkt. 2?

Odpowied�:
Tak, referencje takie potwierdz� spe�nienie warunku art. 22 ust. 1 pkt. 2.

Pytanie 2
Prosimy o zamieszczenie brakuj�cych Szczeg��owych Specyfikacji Technicznych do projektu.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy nie posiada STWiOR.

Pytanie 3
W zwi�zku z zapisem SIWZ pkt. 3 ppkt. 3.2, �e ewentualne pozycje katalogowe podano wy��cznie dla u�atwienia sporz�dzenia kalkulacji, prosimy o wyja�nienie, czy konieczne jest za��czenie kosztorysu szczeg��owego do oferty?

Odpowied�:
Tak, konieczne jest za��czenie kosztorysu szczeg��owego.

Pytanie 4
Dotyczy par. 3 zdanie pierwsze Projektu umowy. Prosimy o zmian� omy�ki w dacie na 30.04.2014 r.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy zmieni� omy�k� w dacie. W za��czeniu poprawiony projekt umowy.

Pytanie 5
Dotyczy par. 7 ust. 1 lit. c) Projektu umowy. Prosimy o uzupe�nienie, �e w punkcie tym chodzi o odst�pienie od umowy przez Wykonawc� „z przyczyn zale�nych od Wykonawcy”.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e par. 7 ust. 1 lit. c Projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 6
Prosz� sprecyzowa� kwesti� studzienek �ciekowych (w projekcie nie ma studzienki z poz. 36 przedmiaru – o �r. 315-425 mm).

Odpowied�:
Prosz� pomin�� w wycenie pozycj� nr 36 z przedmiaru rob�t.

Pytanie 7
Czy mo�na zamieni� studzienk� TEGR� o �r. 1000 mm (wg. projektu) na studni� betonow� o �r. 1000 mm (tak jak w przedmiarze)?

Odpowied�:
Tak, mo�na u�y� studzienki betonowej o �r. 1000 mm z zachowaniem pozosta�ych element�w tj. wpustu ulicznego �eliwnego ci��kiego z kosztem oraz wysoko�ci cz��ci osadnikowej min. 0,8 m.


Tarnowo Podg�rne, dnia 8.11.2013 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na budow� p�yty na osady na terenie kompostowni w m. Rumianek, gmina Tarnowo Podg�rne.

Numer og�oszenia: 457246 – 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na budow� p�yty na osady na terenie kompostowni w m. Rumianek, gmina Tarnowo Podg�rne.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

3.1. Przedmiotem zam�wienia jest budowa p�yty na osady na terenie kompostowni w miejscowo�ci Rumianek, gmina Tarnowo Podg�rne. Dane techniczne obiektu: D�ugo�� L= 25,60 m Szeroko�� L= 20,60 m Wymiary wewn�trzne 20,00 m x 25,00 m Powierzchnia Pz = 527,36 m2 Pojemno�� ca�kowita V = 400 m3 Poziom posadowienia + 87,58 m npm
3.2. Zakres rzeczowy zadania b�d�cego przedmiotem przetargu opisany jest szczeg��owo w projekcie budowlanym, przedmiarach rob�t oraz dokumentacji przetargowej. Ewentualne pozycje katalogowe podano wy��cznie dla u�atwienia sporz�dzenia kalkulacji-stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Projekt budowlany, przedmiary rob�t oraz dokumentacja przetargowa stanowi� za��cznik do niniejszej specyfikacji.
3.3. Wszystkie prace winny by� zrealizowane zgodnie z przepisami, obowi�zuj�cymi normami, warunkami technicznymi i sztuk� budowlan�, przepisami bhp, ppo� oraz z zaleceniami kierownika budowy. Wykonawca zastosuje materia�y o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i u�ytkowych nie gorszych od podanych w szczeg��owej specyfikacji technicznej i projekcie.
3.4. Nazwy w�asne producent�w podane w projekcie technicznym, maj� wy��cznie charakter pogl�dowy. Do wykonania zadania nale�y u�y� materia��w podanych producent�w lub r�wnowa�ne. Za r�wnowa�ne uwa�a si� materia�y innych producent�w, spe�niaj�ce parametry specyfikacji potwierdzone stosownymi aprobatami technicznymi i atestami.
3.5. Wykonawca wykona map� geodezyjn� powykonawcz� przedmiotowej p�yty.
3.6. Zamawiaj�cy wymaga by przedmiot zam�wienia by� obj�ty 3 letni� gwarancj� i r�kojmi�.
3.7.Wykonawca musi wskaza� w ofercie, kt�re elementy zam�wienia zamierza powierzy� do wykonania podwykonawcom.

II.1.6)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

45.00.00.00-7

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zako�czenie: 30.04.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed up�ywem terminu sk�adania ofert musi wnie�� wadium o warto�ci 4 000,00 z� (s�ownie: cztery tysi�ce z�otych 00/100).

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest do�wiadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia (udokumentuj� wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, co najmniej 2 rob�t zwi�zanych z budow� zewn�trznych plac�w betonowych, sk�adowych.

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/rob�t posiadaj�cego stosowne uprawnienia budowlane(wymagane uprawnienia budowlane bez ogranicze� w specjalno�ci konstrukcyjno-budowlanej) – do oferty wykonawca sk�ada o�wiadczenie w formie wykazu wg wzoru za��czonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� dokumenty.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

 • wykaz rob�t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert albo wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz z za��czeniem dowod�w dotycz�cych najwa�niejszych rob�t, okre�laj�cych, czy roboty te zosta�y wykonane w spos�b nale�yty oraz wskazuj�cych, czy zosta�y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid�owo uko�czone;
 • wykaz os�b, kt�re b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zam�wienia, w szczeg�lno�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie us�ug, kontrol� jako�ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykszta�cenia niezb�dnych do wykonania zam�wienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci, oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia�alno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotycz�ce przynale�no�ci do tej samej grupy kapita�owej

 • lista podmiot�w nale��cych do tej samej grupy kapita�owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsument�w albo informacji o tym, �e nie nale�y do grupy kapita�owej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– ofert� zgodn� z formularzem oferty stanowi�cym za��cznik do specyfikacji,
– szczeg��owy kosztorys ofertowy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego tylko wtedy gdy: warunki pogodowe uniemo�liwi� prowadzenie rob�t budowlanych wyst�pi awaria nie zawiniona czynno�ciami lub nie wynikaj�ca z zaniechania czynno�ci, do kt�rych Wykonawca by� zobowi�zany, wyst�pi� dzia�ania os�b trzecich lub organ�w w�adzy publicznej, kt�re spowoduj� przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zam�wienia, wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci formalno-prawne Termin wykonania zam�wienia lub poszczeg�lnych etap�w mo�e ulec zmianie o okres odpowiadaj�cy wstrzymaniu lub op��nieniu prac z powodu – je�eli przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci z uwzgl�dnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mo�na by�o unikn�� zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy s� r�wnie� mo�liwe w przypadku, w kt�rych nast�pi�a: Zmiana urz�dowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgod� Zamawiaj�cego Zmiana kierownika budowy.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofert� nale�y z�o�y� w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

 

PLIKI DO POBRANIA: