Skocz do treści

Dostawa używanego systemu inspekcyjnego

Tarnowo Podg�rne, dnia 24.10.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw� u�ywanego systemu inspekcyjnego.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 24 pa�dziernika 2013 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw� j/w.
Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

Inter Global Sp. z o.o.
ul. Bielska 914
43-378 Rybarzowice

w cenie: 258 189,30 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 1 ofert�:

 1. Inter Global Sp. z o.o.
  ul. Bielska 914
  43-378 Rybarzowice
  Cena brutto: 258 189,30 z�

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 1a ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 24 pa�dziernika 2013 r.


Tarnowo Podg�rne, dnia 8.10.2013 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na dostaw� u�ywanego systemu inspekcyjnego.

Numer og�oszenia: 407312 – 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – dostawy

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na dostaw� u�ywanego systemu inspekcyjnego.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Dostawy.

II.1.4)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Przedmiotem zam�wienia jest dostawa u�ywanego systemu inspekcyjnego. System do inspekcji rur kanalizacyjnych : producent ITV Niemcy lub r�wnowa�ny (o parametrach nie gorszych od opisanych poni�ej). Kamera : zestaw samojezdny do inspekcji rur DN150do1000 G�owica kamery inspekcyjnej ITV CSZ min 10 krotny zoom optyczny, przek�tna przetwornika: 0,25, rozdzielczo�� min. 460 linii sterowanie ostro�ci� :2 tryby: autofokus oraz zdalne sterowanie ostro�ci� zakres ostro�ci od 3 cm do niesko�czono�ci o�wietlenie halogenowe zintegrowane z g�owic� o mocy 25do28 W Dodatkowe o�wietlenie halogenowe o mocy min 70W Rotacja: 360 stopni wertykalnie bez ograniczenia 270 stopni horyzontalnie W�zek samojezdny ITV CT 150 (lub r�wnowa�ny) o nast�puj�cych parametrach: Zakres pracy w�zka w rurach od �rednicy DN150 do �rednicy DN1000 Zasi�g pracy przy zachowaniu bardzo dobrej trakcji min 450 m W�zek 4 ko�owy z nap�dem na wszystkie ko�a silnik o mocy ok. 90W 3 zestawy k�� o r��nych �rednicach wbudowany sensor pomiaru spadk�w Przegubowe gniazdo kabla inspekcyjnego (�amane pod k�tem 90 stopni do osi kana�u- �atwe wprowadzanie przez w�skie studzienki) Gniazdo kabla inspekcyjnego typu wojskowego (MIL) Waga w�zka min. 20 kg (z osprz�tem do DN150) bez g�owicy D�ugo�� w�zka min 45 cm (bez g�owicy) Rozstaw osi mi�dzy przednimi, a tylnymi ko�ami w�zka min 36 cm Kontrola szczelno�ci w�zka : dioda sygnalizacyjna LED B�ben elektryczny z kablem oraz zintegrowanym wysi�gnikiem oraz wyci�gark� elektryczn� kabel inspekcyjny nowy o d�ugo�ci 200 m zako�czony gniazdem typu wojskowego MIL, licznik wydawanego kabla z elektronicznym podajnikiem impuls�w, pomiar odleg�o�ci z dok�adno�ci� do 0,1 metra wy�wietlany na monitorze, b�ben umo�liwiaj�cy opcjonalnie nawini�cie kabla o d�ugo�ci 500m, automatyczne uk�adanie kabla na b�bnie, synchronizacja pracy w�zka z b�bnem, linka zabezpieczaj�ca przed uszkodzeniem z��cza kabel,w�zek, spr��yna zabezpieczaj�ca kabel przed najechaniem (przy je�dzie do ty�u przez w�zek), trwa�e zabezpieczenie antykorozyjne b�bna, wysi�gnik zintegrowany z b�bnem, winda elektryczna mocowana na b�bnie, obs�uga systemu z poziomu b�bna (g�owica uchylno-obrotowa, w�zek prz�d , ty�, fokus ostro�ci, zwijanie kabla, wy��cznik awaryjny) Sterowanie systemem inspekcyjnym ITV 300: Zabudowane w obudow� RACK 19 Pulpit sterowniczy wbudowany w blat samochodu inspekcyjnego obs�uga wszystkich funkcji systemu (g�owica, w�zek, o�wietlenie dodatkowe i podstawowe , pomiar spadk�w, pomiar odleg�o�ci) Generator napis�w: wpisywanie komentarzy podczas inspekcji (polskie menu generatora) Wy�wietlacz LED informuj�cy o poziomie napi�cia i nat��enia na nast�puj�cych elementach systemu: w�zku samojezdnym o�wietleniu podstawowym o�wietleniu dodatkowym Aktualne, profesjonalne oprogramowanie inspekcyjne w j�zyku polskim: system kodowania inspekcji TV wed�ug europejskiej normy EN13508.2 mo�liwo�� tworzenia raportu z inspekcji kana�u: dane odcinka, opis uszkodzenia, za��czanie zdj�� do protoko��w, mo�liwo�� przedstawienia graficznego profilu spadku kana�u, graficzne przedstawienie profilu odcinka kana�u wraz z odno�nikami tj.: zdj�cia, filmy, wykresy spadk�w, mo�liwo�� wpisywania rz�dnych z map geodezyjnych, mo�liwo�� wpisywania wszelkich danych tj.: zleceniodawca, wykonawca, operator dane teleadresowe, oznaczanie metody inspekcji i celu inspekcji oraz daty i czasu inspekcji. wpisywanie wszelkich danych tj; rodzaj kolektora, wykorzystanie kolektora, kszta�t, materia�, rodzaj pow�oki, materia� wyk�adziny, znaczenie strategiczne, czyszczenie (by�o czy nie), opady, mo�liwo�� odtwarzania film�w video z poziomu raportu mo�liwo�� zapisywania raport�w na p�yty DVD lub pami�� flash razem z autostartem i przegl�dark� raport�w wyra�enie spadku kana�u graficzne oznaczanie uszkodze� na zdj�ciach wydruk raport�w w formie grafiki kana��w z za��czonymi zdj�ciami oraz wykresami rejestrowanie obrazu video podczas inspekcji TV. wydruk raport�w inspekcyjnych do formatu PDF, HTML gis- mo�liwo�� eksportu danych do formatu ISYBAU_XML Sprz�t komputerowy Nowy komputer PC; obudowa RACK 19 , procesor intel i3 lub i5, RAM 4GB z mo�liwo�ci� rozbudowy, HDD min 500 GB, Nagrywarka DVD.R(RW), USB 2.0 lub 3.0, monitor LCD min. 21, Windows 7 professional, mysz, klawiatura Nowy generator pr�dotw�rczy HONDA EU20 o nast�puj�cych parametrach: moc 2,0 kW lub wi�cej napi�cie znamionowe 230V regulacja napi�cia: typu inverter (mikroprocesorowa kontrola jako�ci pr�du) Samoch�d dostawczy typu FURGON przeznaczony do zabudowy sprz�tu pomiarowego o nast�puj�cych parametrach: Fabrycznie nowy, kolor bia�y Wymiary zewn�trzne samochodu: d�ugo�� ca�kowita: 4863 mm szeroko�� ca�kowita ( z lusterkami bez lusterek ) : 2374.1974 mm wysoko�� ca�kowita: 2304do2385 mm rozstaw osi: 2933 mm Wymiary przestrzeni �adunkowej: d�ugo�� min 2500 mm wysoko�� min: 1700 mm szeroko�� min: 1700 mm Informacje dodatkowe dotycz�ce pojazdu: gwarancja mechaniczna 2 lata bez limitu kilometr�w gwarancja na perforacj� nadwozia min 5 lat rok produkcji 2013 przegl�d co 2 lata 50 ty� km (w zale�no�ci co nast�pi najpierw) termin realizacji : do uzgodnienia Wyposa�enie standardowe wersji: silnik: 2,2 TDCI-DPF min 100KM ( min. EURO 5 ) 6 stopniowa skrzynia bieg�w ABS na 4 ko�a, sterowany elektronicznie ( hamulce tarczowe z przodu i z ty�u ) ESP program elektronicznej stabilizacji toru jazdy system wspomagania ruszania pod g�r� ( HSA ) wspomaganie nag�ego hamowania ( EBA ) poduszka powietrzna kierowcy uk�ad kierowniczy ze wspomaganiem klimatyzacja manualna sk�rzana kierownica elektrycznie podgrzewana przednia szyba, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne szyby boczne, przednie sterowane elektrycznie przednie �wiat�a przeciwmgielne radioodtwarzacz CD fotel kierowcy ,z regulacj� przesuwu, pochylenia oparcia, wysoko�ci z pod�okietnikiem fotel pasa�era podw�jny schowek podr�czny z drzwiczkami, format A4 gniazdko zasilania 2 x 12V zbiornik paliwa – ok. 80 litr�w ko�a 15.195.70R15C lub wi�ksze Zabudowa wn�trza samochodu pomiarowego Zabudowa wn�trza samochodu pomiarowego o nast�puj�cych cechach: Stela�e konstrukcyjne zabudowy ze stop�w aluminium 6063 o wytrzyma�o�ci na rozci�ganie mniehjsze,r�wne 245 N.mm2. Konstrukcje odznaczaj� si� nisk� wag� (2,7 g.cm3) przy zachowaniu bardzo wysokiej stabilno�ci Pokrycia boczne i blaty wykonywane ze specjalnych p�yt obustronnie laminowanych P�yty odporne na zarysowania, zapewniaj�ce bardzo wysok� estetyk� zabudowy Elementy tapicerowane wykonywane z materia��w tapicerskich VW, GM lub podobnych Przedzia� �adunkowy przedzielony na 2 cz��ci: cz��� operatorska sucha(dost�p przez drzwi przesuwne) cz��� sprz�towa mokra(dost�p przez drzwi tylne) zabudowa cz��ci operatorskiej: pokrycie pod�ogi przedzia�u sklejk� wodoodporn� oraz aluminiow� blach� antypo�lizgow�, odgrodzenie przedzia�u operatorskiego za pomoc� rega�u wykonanego jako konstrukcja kratownicowa, w g�rnej cz��ci: wn�ki do umieszczenie kufra sterownia, panel z szufladami metalowymi systemowymi o wymiarach: szer. 507 mm, g��b. 460 mm, wys. 692 mm o ci��arze 30,7kg i oraz ud�wigu powierzchniowym min. 140 do kg 150 kg, w dolnej cz��ci rega�u: p��ki na wyposa�enie, stanowisko pracy: blat z p�yty kronolit, kanapa 2 osobowa dla operator�w sprz�tu, kamera podgl�dowa ty�u pojazdu, zabudowa cz��ci mokrej obejmuje: pokrycie pod�ogi przedzia�u sklejk� oraz aluminiow� blach� antypo�lizgow�, o�wietleie zewn�trzne (halogen z regulacj�), gniazdo dodatkowego zasilania ze �r�d�a zewn�trznego, monitor przemys�owy LCD podgl�dowy obrazu inspekcyjnego kolorowy 10,4st�� wysuwny szer. x g�. x wysoko�� x wysuw (460 x 760 x 63 x 470 mm) o ud�wigu powierzchniowym do 300kg oznakowanie ostrzegawcze: kogut magnetyczny s�upki ostrzegawczych w kolorze czerwonobia�ym 3 szt. kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomara�czowym 2 szt. Wyposa�enie dodatkowe pojazdu inspekcyjnego: ogrzewanie postojowe cz��ci operatorskiej oraz w cz��ci roboczej typu WEBASTO lub r�wnowa�ne alternatywna mo�liwo�� zasilania z sieci 230V Przygotowanie pojazdu do zabudowy w przysz�o�ci systemu zasilania z akumulatorami AGM o napi�ciu 12V o pojemno�ci 220Ah podsufitka na ca�ej powierzchni roboczej. Przeszklenie (okno) miedzy cz��ci� pasa�erska a operatorsk� Wymagania dodatkowe: Odbi�r przedmiotu zam�wienia, potwierdzony protoko�em nast�pi w siedzibie Wykonawcy (na terenie Polski) gdzie przeprowadzone zostanie szkolenie operator�w z obs�ugi sprz�tu oraz prowadzenia inspekcji kanalizacyjnej. Miejscem serwisowania instalacji inspekcyjnej jest punkt serwisowy Wykonawcy. Miejscem serwisowania samochodu s� og�lnopolskie punkty serwisowe jego producenta. W trakcie obowi�zywania gwarancji, wszelkie koszty zwi�zane z dostarczeniem element�w instalacji inspekcyjnej do siedziby Wykonawcy ponosi Wykonawca, Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca udziela gwarancji: Rozruchowej 21 dni na zainstalowany u�ywany sprz�t inspekcyjny Eksploatacyjnej 3 miesi�ce na b�ben elektryczny.Na now� zabudow� pojazdu 24 miesi�ce. Na nowe elementy wyposa�enia: tj. komputer oraz agregat 12 miesi�cy. Na nowe podwozie: osobna gwarancja producenta.

II.1.6)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

34.11.40.00-9

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesi�cach: 3

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia�alno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– ofert� zgodn� z formularzem oferty stanowi�cym za��cznik do specyfikacji,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu realizacji mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego gdy wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci formalno-prawne. Zmiana umowy w formie aneksu do umowy jest r�wnie� mo�liwe w przypadku zmiany urz�dowej stawki podatku VAT.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

18.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale�y sk�ada� w siedzibie Zamawiaj�cego pok. Nr 15 (I pi�tro).

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: