Skocz do treści

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika

Tarnowo Podg�rne, dnia 05.11.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw� fabrycznie nowego ci�gnika.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 5 listopada 2013 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw� j/w.
Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek k/ Poznania
ul. Orzechowa 1
62-002 Suchy Las

w cenie: 175 767,00 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 2 oferty:

 1. KORBANEK Sp. z o.o.
  ul. Pozna�ska 159, 62-080 Tarnowo Podg�rne
  Cena brutto: 183 885,00 z�
 2. KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. o.o.
  Jelonek k/Poznania
  ul. orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
  Cena brutto: 175 767,00 z�

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 1a ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 5 listopada 2013 r.


Tarnowo Podg�rne, dnia 31.10.2013 r.

 

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw� fabrycznie nowego ci�gnika.

Numer og�oszenia: 230041 – 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OG�OSZENIE O ZMIANIE OG�OSZENIA

Og�oszenie dotyczy: Og�oszenia o zam�wieniu.

Informacje o zmienianym og�oszeniu: 436558 – 2013 data 25.10.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie

SEKCJA II: ZMIANY W OG�OSZENIU

II.1 Tekst, kt�ry nale�y zmieni�:

Miejsce, w kt�rym znajduje si� zmieniany tekst: II.1.4.

W og�oszeniu jest: Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia: Poziom ha�asu do 75dB w kabinie.

W og�oszeniu powinno by�: Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia: Poziom ha�asu do 80dB w kabinie.

II.2 Tekst, kt�ry nale�y doda�:

Miejsce, w kt�rym nale�y doda� tekst: II.1.4.

Tekst, kt�ry nale�y doda� w og�oszeniu: Poziom ha�asu do 80dB w kabinie.

 

Termin sk�adania ofert nie ulega zmianie.


Tarnowo Podg�rne, dnia 31.10.2013 r.

 

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw� fabrycznie nowego ci�gnika.

W zwi�zku z otrzymanym pytaniem dotycz�cym tre�ci SIWZ informujemy:

Pytanie 1
W zwi�zku z okre�leniem w danych technicznych parametru poziomu ha�asu w kabinie do 75dB, prosz� o informacj� czy zamawiaj�cy dopuszcza aby wymieniony parametr kszta�towa� si� na poziomie 78,8 dB.

Odpowied�:
W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiaj�cy informuje, �e dopuszcza poziom ha�asu w kabinie maksymalnie do 80 dB.


Tarnowo Podg�rne, dnia 29.10.2013 r.

 

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw� fabrycznie nowego ci�gnika.

W zwi�zku z otrzymanymi pytaniami dotycz�cym tre�ci SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Czy Zamawiaj�cy dopuszcza skrzyni� bieg�w mechaniczn� – rewers mechaniczny?

Odpowied�:
Zamawiaj�cy nie dopuszcza zastosowania proponowanej skrzyni.

Pytanie 2
Czy Zamawiaj�cy dopuszcza wag� do 4600 kg?

Odpowied�:
Nie.


Tarnowo Podg�rne, dnia 25.10.2013 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na dostaw� fabrycznie nowego ci�gnika.

Numer og�oszenia: 436558 – 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – dostawy

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na dostaw� fabrycznie nowego ci�gnika.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Dostawy.

II.1.4)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Przedmiotem zam�wienia jest dostawa fabrycznie nowego ci�gnika. Dane techniczne: Rok produkcji: fabrycznie nowy Moc znamionowa: od 90do100 KM Max masa ca�kowita do 3900 kg Silnik norma spalin min. III A, turbodo�adowany z wtryskiem mechanicznym Skrzynia bieg�w mechaniczna z rewersem elektrohydraulicznym min. 16 bieg�w do przodu i 12 do ty�u Pr�dko�� robocza: od1,5 do 40 km/h Klimatyzowana kabina Regulowana kolumna kierownicy Fotel mechaniczny Wycieraczka przedniej i tylniej szyby ze spryskiwaczem Zaczep g�rny manualny, przestawiany wysoko�ciowo Zaczep dolny do przyczep jednoosiowych Szeroko�� ca�kowita (rozstaw k��) do 2300 mm Ogumienie prz�d 280.85 R 24 lub 340.85 R 24 Ogumienie ty� 420.85 R 30 lub 420.85 R 34 B�otniki przednie Tylni TUZ ud�wig min. 2,5 tony Przedni TUZ ud�wig min. 2,5 tony Mechaniczne sterowanie TUZem Blokada przedniego mostu Blokada mechanizmu r��nicowego za��czana elektro-hydraulicznie O�wietlenie robocze przednie i tylne, montowane w dachu �wiat�o ostrzegawcze kogut Nap�d na 4 ko�a Instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa Min. 1 para wyj�� hydr. z przodu ci�gnika (przy przednim TUZie) Min. 2 pary wyj�� hydraulicznych (ty�) Poziom ha�asu do 75dB w kabinie Wykonawca udziela gwarancji: aEksploatacyjnej 12 miesi�cy bNa silnik 24 miesi�ce. Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy� przedmiot zam�wienia do Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracownik�w z obs�ugi urz�dzenia i wystawi odpowiednie za�wiadczenia. Najbli�szy punkt serwisowy powinien znajdowa� si� w odleg�o�ci nie wi�kszej ni� 20 km.

II.1.6)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

16.70.00.00-2.

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 21

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia�alno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotycz�ce przynale�no�ci do tej samej grupy kapita�owej

 • lista podmiot�w nale��cych do tej samej grupy kapita�owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument�w albo informacji o tym, �e nie nale�y do grupy kapita�owej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
– formularz ofertowy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu realizacji mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego gdy wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci formalno-prawne. Zmiana umowy w formie aneksu do umowy jest r�wnie� mo�liwe w przypadku zmiany urz�dowej stawki podatku VAT.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

04.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale�y sk�ada� w siedzibie Zamawiaj�cego pok. Nr 15 (I pi�tro).

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: