Skocz do treści

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podg�rne, dnia 7.10.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budow� kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podg�rne”.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 7 pa�dziernika 2013 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j/w.

Najkorzystniejsz� ofert� dla cz��ci 1 jest oferta z�o�ona przez:

Zak�ad Rob�t Budowlanych TEELDOM Sp. z. o. o. – Sp. jawna
ul. Dworska 5, 61-619 Pozna�

w cenie: 186 447,08 z� brutto

Najkorzystniejsz� ofert� dla cz��ci 2 jest oferta z�o�ona przez:

Przedsi�biorstwo Wielobran�owe TOR-BRUK Sp. z o.o.
Os. Winiary 22/3, 60-665 Pozna�

w cenie: 189 050,02 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 5 ofert:

 1. Przedsi�biorstwo Wielobran�owe TOR-BRUK Sp. z o.o.
  Os. Winiary 22/3, 60-665 Pozna�
  Cz��� 1: 186 619,13 z� brutto
  Cz��� 2: 189 050,02 z� brutto
 2. Zak�ad Rob�t Budowlanych TEELDOM Sp. z. o.o. – Sp. jawna
  ul. Dworska 5, 61-619 Pozna�
  Cz��� 1: 186 447,08 z� brutto
  Cz��� 2: 206 551,54 z� brutto
 3. DANKAR Us�ugi Budowlane, Wod-Kan i CO Kosztorysowanie Danuta Pyssa
  Nienawiszcz 23, 64-610 Rogo�no
  Cz��� 1: 201 307,72 z� brutto
  Cz��� 2: 218 512,58 z� brutto
 4. Piecobiogaz Infrastruktura S. A.
  ul. Truskawiecka 11, 60-478 Pozna�
  Cz��� 1: 243 579,21 z� brutto
  Cz��� 2: 267 483,87 z� brutto
 5. Zak�ad Budowlano-Monta�owy NOWO-INSTAL-BUD S. C. Pawe� i Micha� �wiergiel
  ul. P��wiejska 23, 64-300 Nowy Tomy�l
  Cz��� 1: 224 538,35 z� brutto
  Cz��� 2: 241 053,87 z� brutto

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuj�,�e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 7 pa�dziernika 2013 r.


Tarnowo Podg�rne, dnia 19.09.2013 r.

 

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podg�rne.

W zwi�zku z otrzymanym pytaniem dotycz�cym tre�ci SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Zgodnie z opisem technicznym nale�y zastosowa� studnie betonowe fi 1000, ewentualnie studnie Tegra fi600. W przedmiarze dla ogr�dk�w Jarz�bina mamy na sieci 4 szt. studni fi 1000 (poz. 14) oraz 10 szt. studni fi 425 (poz. 16). Zgodnie z projektem, rysunek ZUDP-03 mamy 32 szt. studni fi 1000 (od S2.1 do S2.32). W/w niejasno�ci dotycz� r�wnie� ogrod�w Mirabelka. Prosz� o wyja�nienie niejasno�ci i ewentualn� korekt� rob�t.

Odpowied�:
Dla ROD Jarz�bina: studnie betonowe fi 1000 to studnie o numeracji S2.28; S2.16; S2.19; S2.24
Dla ROD Mirabelka: studnie betonowe fi 1000 to studnie o numeracji S1.63; S1.55; S1.51
W pozosta�ych przypadkach nale�y przyj�� studnie fi 425.

Pytanie 2
Prosz� o konkretne wskazanie – z nazwy, kt�re studnie Wykonawca ma wyceni� dla ogr�dk�w Jarz�bina poniewa� z plan�w od ZUDP-01 do ZUDP-04 nie wynika to jednoznacznie.

Odpowied�:
Do kalkulacji nale�y przyj�� nast�puj�ce odcinki: PS-2 – S2.29; S2.28 – S2.24; PS-2 – S2.15; S2.19 – S2.20; S2.16 – S2.17

Pytanie 3
Prosz� o konkretne wskazanie – z nazwy, kt�re studnie Wykonawca ma wyceni� dla ogr�dk�w Mirabelka poniewa� z plan�w od ZUDP-01 do ZUDP-04 nie wynika to jednoznacznie.

Odpowied�:
Do kalkulacji nale�y przyj�� nast�puj�ce odcinki: S1.48 – S1.51; S1.51 – S1.57; S1.55 – S1.52; S1.57 – PS-1

Pytanie 4
Czy b�d� pobierane od wykonawcy op�aty za zaj�cie pasa drogowego? W jakiej wysoko�ci?

Odpowied�:
Nie, nie b�d� pobierane op�aty za zaj�cie pasa drogowego.

Pytanie 5
Prosz� o informacj� czy przepompownia PS1 i PS2 s� w zakresie przedmiotowego przetargu? Brak pozycji w przedmiarze rob�t. Z SIWZ nie wynika czy nale�y wyceni� przepompownie czy nie.

Odpowied�:
Nie, nie wchodz� w zakres przewidziany do realizacji w ramach I etapu.

Pytanie 6
Czy kanalizacja t�oczna jest przedmiotem przetargu? Jaj tak to czy jest to ca�y odcinek okre�lony w projekcie?

Odpowied�:
Nie, nie wchodzi w zakres przewidziany do realizacji w ramach I etapu.


Tarnowo Podg�rne, dnia 6.09.2013 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na budow� kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podg�rne.

Numer og�oszenia: 361322 – 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na budow� kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podg�rne.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

3.1. Przedmiot zam�wienia podzielony jest na dwie nast�puj�ce cz��ci: Cz��� 1 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy dzia�ek na terenie ogr�dka dzia�kowego ROD Jarz�bina w Lusowie – etap I. Cz��� 2 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy dzia�ek na terenie ogr�dka dzia�kowego ROD Mirabelka w Lusowie – etap I.
3.2. Zakres rzeczowy zadania b�d�cego przedmiotem przetargu opisany jest szczeg��owo we wsp�lnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob�t oraz przedmiarach rob�t. Ewentualne pozycje katalogowe podano wy��cznie dla u�atwienia sporz�dzenia kalkulacji-stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob�t, przedmiary rob�t, dokumentacja projektowa stanowi� za��cznik do niniejszej specyfikacji.
3.3. Wszystkie prace winny by� zrealizowane zgodnie z przepisami, obowi�zuj�cymi normami, warunkami technicznymi i sztuk� budowlan�, przepisami bhp, ppo� oraz z zaleceniami kierownika budowy. Wykonawca zastosuje materia�y o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i u�ytkowych nie gorszych od podanych w szczeg��owej specyfikacji technicznej i projekcie.
3.4. Nazwy w�asne producent�w podane w projekcie technicznym, maj� wy��cznie charakter pogl�dowy. Do wykonania zadania nale�y u�y� materia��w podanych producent�w lub r�wnowa�ne. Za r�wnowa�ne uwa�a si� materia�y innych producent�w, spe�niaj�ce parametry specyfikacji potwierdzone stosownymi aprobatami technicznymi i atestami.
3.5. Zamawiaj�cy wymaga by przedmiot zam�wienia by� obj�ty 3 letni� gwarancj� i r�kojmi�.
3.6.Wykonawca musi wskaza� w ofercie, kt�re elementy zam�wienia zamierza powierzy� do wykonania podwykonawcom.
3.7.Przedmiot zam�wienia zosta� okre�lony we Wsp�lnym S�owniku Zam�wie� symbolami: 45111200-0, 45232410-9, 45233142-6.
3.8.Cena za wykonanie przedmiotu zam�wienia, winna obejmowa� nast�puj�ce nak�ady, niezb�dne do poniesienia przez Wykonawc�:
a) Badanie zag�szczenia zasypki wykop�w tymczasowych w dostosowaniu do wymog�w projektu technicznego i klasy drogi (pasa roboczego),
b) Likwidacja skutk�w oddzia�ywania procesu budowlanego na otoczenie budowy ,
c) Op�aty sk�adowiskowe zwi�zane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku,
d) Op�aty za czasowe sk�adowiska urobku,
e) Naprawy dr�g i ulic zniszczonych w czasie trwania rob�t przez �rodki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystaj�ce z objazd�w,
f) Koszty zrzutu wody po pr�bach szczelno�ci i oczyszczania namu�u row�w (kolektor�w) po p�ukaniu ruroci�g�w,
g) Koszty wyci�cia drzew i krzew�w,
h) Odszkodowania za zniszczenie upraw i zieleni,
i) Obs�uga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza.

II.1.6)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.31.42-6

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Tak. Liczba cz��ci: 2

II.1.8)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zako�czenie: 31.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed up�ywem terminu sk�adania ofert musi wnie�� wadium o warto�ci: Cz��� 1: 4 000,00 z� (s�ownie: cztery tysi�ce z�otych 00/100). Cz��� 2: 4 000,00 z� (s�ownie: cztery tysi�ce z�otych 00/100).

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest do�wiadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia (udokumentuj� wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, co najmniej 2 rob�t zwi�zanych z budow� sieci kanalizacji sanitarnej o warto�ci min. 300 000,00 z� brutto ka�da)

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/rob�t posiadaj�cego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynale�no�ci do izby zawodowej technik�w i in�ynier�w budownictwa – do oferty wykonawca sk�ada o�wiadczenie w formie wykazu wg wzoru za��czonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� dokumenty.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

 • wykaz rob�t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert albo wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz z za��czeniem dowod�w dotycz�cych najwa�niejszych rob�t, okre�laj�cych, czy roboty te zosta�y wykonane w spos�b nale�yty oraz wskazuj�cych, czy zosta�y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid�owo uko�czone;
 • wykaz os�b, kt�re b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zam�wienia, w szczeg�lno�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie us�ug, kontrol� jako�ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykszta�cenia niezb�dnych do wykonania zam�wienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci, oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia�alno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotycz�ce przynale�no�ci do tej samej grupy kapita�owej

 • lista podmiot�w nale��cych do tej samej grupy kapita�owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument�w albo informacji o tym, �e nie nale�y do grupy kapita�owej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– ofert� zgodn� z formularzem oferty stanowi�cym za��cznik do specyfikacji,
– kosztorys ofertowy w formie uproszczonej zawieraj�cy wszystkie pozycje przedmiar�w rob�t

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego tylko wtedy gdy: – warunki pogodowe uniemo�liwi� prowadzenie rob�t budowlanych – wyst�pi awaria nie zawiniona czynno�ciami lub nie wynikaj�ca z zaniechania czynno�ci, do kt�rych Wykonawca by� zobowi�zany, – wyst�pi� dzia�ania os�b trzecich lub organ�w w�adzy publicznej, kt�re spowoduj� przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zam�wienia, – wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci formalno- prawne Termin wykonania zam�wienia lub poszczeg�lnych etap�w mo�e ulec zmianie o okres odpowiadaj�cy wstrzymaniu lub op��nieniu prac z powodu – je�eli przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci z uwzgl�dnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mo�na by�o unikn�� zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy s� r�wnie� mo�liwe w przypadku, w kt�rych nast�pi�a: Zmiana urz�dowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgod� Zamawiaj�cego Zmiana kierownika budowy.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

23.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofert� nale�y z�o�y� w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15 (I pi�tro).

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

 

ZA��CZNIK I – INFORMACJE DOTYCZ�CE OFERT CZʦCIOWYCH

CZʦ� Nr: 1
NAZWA: budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy dzia�ek na terenie ogr�dka dzia�kowego ROD Jarz�bina w Lusowie – etap I.

1) Kr�tki opis ze wskazaniem wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Zakres rzeczowy zadania b�d�cego przedmiotem przetargu opisany jest szczeg��owo we wsp�lnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob�t oraz przedmiarach rob�t. Ewentualne pozycje katalogowe podano wy��cznie dla u�atwienia sporz�dzenia kalkulacji-stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob�t, przedmiary rob�t, dokumentacja projektowa stanowi� za��cznik do niniejszej specyfikacji.

2) Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:

Zako�czenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

 

PLIKI DO POBRANIA: