Skocz do treści

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żytniej w Wysogotowie, gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podg�rne, dnia 22.08.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� kanalizacji sanitarnej w ul. �ytniej w Wysogotowie, gmina Tarnowo Podg�rne.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 22 sierpnia 2013 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budow� j/w.
Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

ZAK�AD BUDOWLANO-MONTA�OWY
NOWO-INSTAL-BUD S. C. PAWE� I MICHA� �WIERGIEL
ul. P��wiejska 23, 64-300 Nowy Tomy�l

w cenie: 270 340,31 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 4 oferty:

 1. Zak�ad Rob�t Drogowych „TAR – DROG S.C.”
  ul. Pozna�ska 62a, 62-080 Tarnowo Podg�rne
  Cena brutto: 449 072,83 z�
 2. Przedsi�biorstwo Us�ugowo-Budowlano-Transportowe
  ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak
  ul. Pozna�ska 21, 62-040 Puszczykowo
  Cena brutto: 399 370,46 z�
 3. „STRABAG” Sp. z o.o.
  ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszk�w
  Cena brutto: 480 764,74 z�
 4. Zak�ad Budowlano-Monta�owy „NOWO-INSTAL-BUD” S. C. Pawe� i Micha� �wiergiel
  ul. P��wiejska 23, 64-300 Nowy Tomy�l
  Cena brutto: 270 340,31 z�

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 22 sierpnia 2013 r.


Tarnowo Podg�rne, dnia 9.08.2013 r.

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� kanalizacji sanitarnej w ul. �ytniej w Wysogotowie, gmina Tarnowo Podg�rne.

W zwi�zku z otrzymanym pytaniem dotycz�cym tre�ci SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Prosimy o wyja�nienie czy Zamawiaj�cy zamie�ci� na stronie internetowej kart� doboru przepompowni, o kt�rej mowa w projekcie. Je�li nie, prosimy o uzupe�nienie dokumentacji.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy nie umie�ci� karty doboru pompowni. W za��czeniu karta doboru pompowni, specyfikacja techniczna wykonania przepompowni �ciek�w wraz z jej schematem.

Karta doboru pompowni.
specyfikacja techniczna wykonania przepompowni ?ciek?w.
Schemat przepompowni.


Tarnowo Podg�rne, dnia 01.08.2013 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na budow� kanalizacji sanitarnej w ul. �ytniej w Wysogotowie, gmina Tarnowo Podg�rne.

Numer og�oszenia: 308078 – 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na budow� kanalizacji sanitarnej w ul. �ytniej w Wysogotowie, gmina Tarnowo Podg�rne.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

1.Przedmiotem zam�wienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t�ocznej z przykanalikami do granicy dzia�ek oraz pompowni� �ciek�w w ul. �ytniej w Wysogotowie.
2. Zakres rzeczowy zadania b�d�cego przedmiotem przetargu opisany jest szczeg��owo w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob�t oraz przedmiarach rob�t i SIWZ. Ewentualne pozycje katalogowe podano wy��cznie dla u�atwienia sporz�dzenia kalkulacji-stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob�t, przedmiary rob�t i dokumentacja projektowa stanowi za��cznik do niniejszej specyfikacji.
3. Wszystkie prace winny by� zrealizowane zgodnie z przepisami, obowi�zuj�cymi normami, warunkami technicznymi i sztuk� budowlan�, przepisami bhp, ppo� oraz z zaleceniami kierownika budowy. Wykonawca zastosuje materia�y o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i u�ytkowych nie gorszych od podanych w szczeg��owej specyfikacji technicznej i projekcie.
4. Nazwy w�asne producent�w podane w projekcie technicznym, maj� wy��cznie charakter pogl�dowy. Do wykonania zadania nale�y u�y� materia��w podanych producent�w lub r�wnowa�ne. Za r�wnowa�ne uwa�a si� materia�y innych producent�w, spe�niaj�ce parametry specyfikacji potwierdzone stosownymi aprobatami technicznymi i atestami.
5. Zamawiaj�cy wymaga by przedmiot zam�wienia by� obj�ty 3 letni� gwarancj� i r�kojmi�.
6.Wykonawca musi wskaza� w ofercie, kt�re elementy zam�wienia zamierza powierzy� do wykonania podwykonawcom.
8.Cena za wykonanie przedmiotu zam�wienia, winna obejmowa� nast�puj�ce nak�ady, niezb�dne do poniesienia przez Wykonawc�:
a) Badanie zag�szczenia zasypki wykop�w tymczasowych w dostosowaniu do wymog�w projektu technicznego i klasy drogi (pasa roboczego),
b) Likwidacja skutk�w oddzia�ywania procesu budowlanego na otoczenie budowy ,
c) Op�aty sk�adowiskowe zwi�zane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku,
d) Op�aty za czasowe sk�adowiska urobku,
e) Naprawy dr�g i ulic zniszczonych w czasie trwania rob�t przez �rodki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystaj�ce z objazd�w,
f) Likwidacja skutk�w oddzia�ywania procesu oddzia�ywania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
g) Koszty zrzutu wody po pr�bach szczelno�ci i oczyszczania namu�u row�w (kolektor�w) po p�ukaniu ruroci�g�w,
h) Koszty wyci�cia drzew i krzew�w,
i) Odszkodowania za zniszczenie upraw i zieleni,
j) Obs�uga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza,
k) Koszty zwi�zane z zaj�ciem pasa drogowego wraz z przygotowaniem i z�o�eniem wniosku o zaj�cie pasa.

II.1.6)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

45.23.24.10-9, 45.11.12.00-0

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zako�czenie: 16.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed up�ywem terminu sk�adania ofert musi wnie�� wadium o warto�ci 5 000,00 z� (s�ownie: pi�� tysi�cy z�otych 00/100). Wadium mo�e by� wniesione w nast�puj�cych formach: pieni�dzu, por�czeniach bankowych, por�czeniach sp��dzielczej kasy oszcz�dno�ciowo – kredytowej w formie pieni��nej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por�czeniach udzielanych przez podmioty, o kt�rych mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci. Wadium wnoszone w formie pieni��nej nale�y wp�aci� na rachunek bankowy ING Bank �l�ski S.A. nr 26 1050 1533 1000 0022 4555 7992. Wadium wnoszone w innej formie ni� pieni��na nale�y z�o�y� w pok. Nr 15 (INWESTYCJE) natomiast do oferty nale�y za��czy� kopi� z�o�onego dokumentu wadialnego potwierdzaj�c� za zgodno�� z orygina�em. Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je�eli Wykonawca, kt�rego oferta zosta�a wybrana: – Odm�wi�a podpisania umowy w sprawie zam�wienia publicznego na warunkach okre�lonych w ofercie, – Nie wni�s� wymaganego zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, – Zawarcie umowy w sprawie zam�wienia publicznego sta�o si� niemo�liwe z przyczyn le��cych po stronie Wykonawcy. Zwrot wadium zostanie dokonany na zasadach okre�lonych w ustawie Prawo zam�wie� publicznych.

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest do�wiadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia (udokumentuj� wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, co najmniej 2 rob�t zwi�zanych z budow� sieci kanalizacji sanitarnej o warto�ci min. 300 000,00 z� brutto ka�da)

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/rob�t posiadaj�cego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynale�no�ci do izby zawodowej technik�w i in�ynier�w budownictwa – do oferty wykonawca sk�ada o�wiadczenie w formie wykazu wg wzoru za��czonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� dokumenty.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

 • wykaz rob�t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert albo wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz z za��czeniem dowod�w dotycz�cych najwa�niejszych rob�t, okre�laj�cych, czy roboty te zosta�y wykonane w spos�b nale�yty oraz wskazuj�cych, czy zosta�y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid�owo uko�czone
 • wykaz os�b, kt�re b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zam�wienia, w szczeg�lno�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie us�ug, kontrol� jako�ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykszta�cenia niezb�dnych do wykonania zam�wienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci, oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia�alno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotycz�ce przynale�no�ci do tej samej grupy kapita�owej

 • lista podmiot�w nale��cych do tej samej grupy kapita�owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument�w albo informacji o tym, �e nie nale�y do grupy kapita�owej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5

a) oferta zgodna z formularzem ofertowym, stanowi�ca za��cznik do SIWZ,
b) kosztorys ofertowy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego tylko wtedy gdy: – warunki pogodowe uniemo�liwi� prowadzenie rob�t budowlanych – wyst�pi awaria nie zawiniona czynno�ciami lub nie wynikaj�ca z zaniechania czynno�ci, do kt�rych Wykonawca by� zobowi�zany, – wyst�pi� dzia�ania os�b trzecich lub organ�w w�adzy publicznej, kt�re spowoduj� przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zam�wienia, – wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci formalno- prawne Termin wykonania zam�wienia lub poszczeg�lnych etap�w mo�e ulec zmianie o okres odpowiadaj�cy wstrzymaniu lub op��nieniu prac z powodu – je�eli przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci z uwzgl�dnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mo�na by�o unikn�� zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy s� r�wnie� mo�liwe w przypadku, w kt�rych nast�pi�a: Zmiana urz�dowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgod� Zamawiaj�cego Zmiana kierownika budowy

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

20.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofert� nale�y z�o�y� w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: