Skocz do treści

Modernizacja pompowni ścieków oraz studni betonowych metodą wkładów GRP, gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podg�rne, dnia 11.06.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: : post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacj� pompowni �ciek�w oraz studni betonowych metod� wk�ad�w GRP, gmina Tarnowo Podg�rne.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 11 czerwca 2013 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j/w.
Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

DUKO Engineering Sp. z o. o.
ul. Wo�owska 92 a
60-167 Pozna�

w cenie: 859 765,08 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 1 ofert�.

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Ponadto Zamawiaj�cy informuje, �e zwi�ksza kwot� przeznaczon� na realizacj� zam�wienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 1a ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 11 czerwca 2013 r.


Tarnowo Podg�rne, dnia 17.05.2013 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na modernizacj� pompowni �ciek�w oraz studni betonowych metod� wk�ad�w GRP, gmina Tarnowo Podg�rne.

Numer og�oszenia: 193152 – 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na modernizacj� pompowni �ciek�w oraz studni betonowych metod� wk�ad�w GRP, gmina Tarnowo Podg�rne.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Roboty budowlane.

II.1.4)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Przedmiotem zam�wienia jest: modernizacji pompowni �ciek�w na terenie oczyszczalni �ciek�w w Tarnowie Podg�rnym o powierzchni do naprawy 185 m2 za pomoc� elastomerowej warstwy antykorozyjnej z czystego 100% polimocznika ( poliurea) zgodnie z norm� PN-EN 1504 oraz wymiana prowadnic wraz z mocowaniami i kolan stopowych do 2 pomp, wymiana drabiny ze stopniami antypo�lizgowymi wraz z wysuwanym pochwytem umo�liwiaj�cym zej�cie na dno komory przepompowni. modernizacji studni betonowych DN1000, sztuk 17 o ��cznej g��boko�ci 44mb i DN1200, sztuk 52 o ��cznej g��boko�ci 150mb, w ulicach Krucza, Pocztowa, S�oneczna, Owocowa, Ogrodowa, Pozna�ska, Ostatnia, Nowa, Derdy, Ostatnia W Tarnowie Podg�rnym. Zakres rzeczowy zadania b�d�cego przedmiotem przetargu opisany jest szczeg��owo w specyfikacji technicznej stanowi�cej za��cznik nr 8 do SIWZ. Wszystkie prace winny by� realizowane zgodnie z przepisami, obowi�zuj�cymi normami, warunkami technicznymi i sztuk� budowlan�, przepisami bhp, ppo� oraz z zaleceniami kierownika budowy. Wykonawca zastosuje materia�y o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i u�ytkowych nie gorszych od podanych w szczeg��owej specyfikacji technicznej. Zamawiaj�cy wymaga by przedmiot zam�wienia by� obj�ty 3 letni� gwarancj� i r�kojmi�. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowi�zany do dokonania 3 przegl�d�w w odst�pach p��rocznych, potwierdzonych pisemnym protoko�em potwierdzonym i podpisanym przez Zamawiaj�cego. Wykonawca musi wskaza� w ofercie, kt�re elementy zam�wienia zamierza powierzy� do wykonania podwykonawcom. Cena za wykonanie przedmiotu zam�wienia, winna obejmowa� nast�puj�ce nak�ady, niezb�dne do poniesienia przez Wykonawc�: a) Likwidacja skutk�w oddzia�ywania procesu budowlanego na otoczenie budowy , b) Op�aty sk�adowiskowe zwi�zane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku, c) Op�aty za czasowe sk�adowiska urobku, d) Naprawy dr�g i ulic zniszczonych w czasie trwania rob�t przez �rodki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystaj�ce z objazd�w, e) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty zwi�zane z zaj�ciem pasa drogowego wraz z przygotowaniem i z�o�eniem wniosku o zaj�cie pasa.

II.1.5)  Czy przewiduje si� udzielenie zam�wie� uzupe�niaj�cych:

Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wie� uzupe�niaj�cych

Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� udzielenia zam�wienia uzupe�niaj�cego na zasadach okre�lonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zam�wie� publicznych do 50% warto�ci zam�wienia podstawowego, polegaj�cego na wykonaniu tego samego rodzaju rob�t budowlanych.

II.1.6)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3.

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zako�czenie: 31.10.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed up�ywem terminu sk�adania ofert musi wnie�� wadium o warto�ci 10 000,00 z� (s�ownie: dziesi�� tysi�cy z�otych 00/100). Wadium mo�e by� wniesione w nast�puj�cych formach: pieni�dzu, por�czeniach bankowych, por�czeniach sp��dzielczej kasy oszcz�dno�ciowo – kredytowej w formie pieni��nej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por�czeniach udzielanych przez podmioty, o kt�rych mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci. Wadium wnoszone w formie pieni��nej nale�y wp�aci� na rachunek bankowy ING Bank �l�ski S.A. nr 26 1050 1533 1000 0022 4555 7992. Wadium wnoszone w innej formie ni� pieni��na nale�y z�o�y� w pok. Nr 15 (INWESTYCJE) natomiast do oferty nale�y za��czy� kopi� z�o�onego dokumentu wadialnego potwierdzaj�c� za zgodno�� z orygina�em. Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je�eli Wykonawca, kt�rego oferta zosta�a wybrana: Odm�wi�a podpisania umowy w sprawie zam�wienia publicznego na warunkach okre�lonych w ofercie, Nie wni�s� wymaganego zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, Zawarcie umowy w sprawie zam�wienia publicznego sta�o si� niemo�liwe z przyczyn le��cych po stronie Wykonawcy. Zwrot wadium zostanie dokonany na zasadach okre�lonych w ustawie Prawo zam�wie� publicznych.

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest do�wiadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia (udokumentuj� wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, co najmniej 2 rob�t zwi�zanych z renowacj� zbiornik�w �elbetowych o powierzchni min. 150m2 metod� natrysku na gor�co 100% polimocznika oraz 3 rob�t zwi�zanych z renowacj� min. 15 studni metod� wk�ad�w GRP.

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/rob�t posiadaj�cego stosowne uprawnienia budowlane(wymagane uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urz�dze� cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci�gowych i kanalizacyjnych) – do oferty wykonawca sk�ada o�wiadczenie w formie wykazu wg wzoru za��czonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� dokumenty

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

 • wykaz rob�t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert albo wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz z za��czeniem dowod�w dotycz�cych najwa�niejszych rob�t, okre�laj�cych, czy roboty te zosta�y wykonane w spos�b nale�yty oraz wskazuj�cych, czy zosta�y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid�owo uko�czone
 • wykaz os�b, kt�re b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zam�wienia, w szczeg�lno�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie us�ug, kontrol� jako�ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykszta�cenia niezb�dnych do wykonania zam�wienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci, oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia�alno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.4.4)  Dokumenty dotycz�ce przynale�no�ci do tej samej grupy kapita�owej

Lista podmiot�w nale��cych do tej samej grupy kapita�owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument�w albo informacji o tym, �e nie nale�y do grupy kapita�owej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5

Ofert� zgodn� z formularzem oferty stanowi�cym za��cznik do specyfikacji

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego tylko wtedy gdy: warunki pogodowe uniemo�liwi� prowadzenie rob�t budowlanych wyst�pi awaria nie zawiniona czynno�ciami lub nie wynikaj�ca z zaniechania czynno�ci, do kt�rych Wykonawca by� zobowi�zany, wyst�pi� dzia�ania os�b trzecich lub organ�w w�adzy publicznej, kt�re spowoduj� przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zam�wienia, wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci formalno- prawne Termin wykonania zam�wienia lub poszczeg�lnych etap�w mo�e ulec zmianie o okres odpowiadaj�cy wstrzymaniu lub op��nieniu prac z powodu – je�eli przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci z uwzgl�dnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mo�na by�o unikn�� zmiany wykonania umowy. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy s� r�wnie� mo�liwe w przypadku, w kt�rych nast�pi�a: Zmiana urz�dowej stawki podatku VAT. Zmiana podwykonawcy za zgod� Zamawiaj�cego Zmiana kierownika budowy.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofert� nale�y z�o�y� w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: