Skocz do treści

Dostawa używanego walca dwubębnowego samojezdnego

Tarnowo Podg�rne, dnia 21.05.2013 r.

OG�OSZENIE

dotyczy: : post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw� u�ywanego walca dwub�bnowego samojezdnego.

Prezes Zarz�du Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP – KOM Sp. z o. o. informuje, �e w dniu 21 maja 2013 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zam�wie� publicznych zosta�o uniewa�nione post�powanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j/w.

W post�powaniu z�o�ono tylko jedn� ofert�, kt�rej cena przewy�sza kwot�, kt�r� Zamawiaj�cy zamierzy� przeznaczy� na sfinansowanie zam�wienia.


Tarnowo Podg�rne, dnia 13.05.2013 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na dostaw� u�ywanego walca dwub�bnowego samojezdnego.

Numer og�oszenia: 186278 – 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – dostawy

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na dostaw� u�ywanego walca dwub�bnowego samojezdnego.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Dostawy.

II.1.4)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Przedmiotem zam�wienia jest dostawa u�ywanego walca dwub�bnowego samojezdnego. Dane techniczne: Rok produkcji: 2006 i m�odszy Masa w�asna: min 2500kg Walec �rednica: 700mm Walec szeroko��: 1000 – 12250mm Wysoko��: do 2775mm Typ silnika: ch�odzony ciecz�, 4-suw, 3-cylindry, diesel Pojemno�� silnika: min 1500 cm3 Moc znamionowa: powy�ej 22kW Liczba b�bn�w wibracyjnych: 2 Zag�szczanie g��boko�ci: 10 cm asfaltu Pr�dko�� jazdy: 0-10km/h Liczba przepracowanych godzin: max 800mth Pojazd nie mo�e posiada� napis�w reklamowych czy te� oznaczenia innej firmy, z wy��czeniem oznacze� producenta pojazdu. Zamawiaj�cy wymaga 3 miesi�cznej gwarancji. Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy� przedmiot zam�wienia do Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracownik�w z obs�ugi urz�dzenia i wystawi odpowiednie za�wiadczenia. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji – w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, wykonawca ponosi ca�kowity koszt zwi�zany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

II.1.6)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

34.14.44.00-2

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.8)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 21

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia�alno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert;

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu realizacji mo�e nast�pi� za zgod� zamawiaj�cego gdy wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci formalno-prawne. Zmiana umowy w formie aneksu do umowy jest r�wnie� mo�liwe w przypadku zmiany urz�dowej stawki podatku VAT.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

21.05.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiaj�cego pok. Nr 15 (I pi�tro).

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: