Skocz do treści

Dostawa pojazdu kombinowanego ciśnieniowo ssącego do czyszczenia kanalizacji

Tarnowo Podg�rne, dnia 10.05.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: : post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw� pojazdu kombinowanego ci�nieniowo ss�cego do czyszczenia kanalizacji.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 10 maja 2013 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw� j/w.
Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

FIRMA HANDLOWO-US�UGOWA
Jacek Stepun
Ul. B. Prusa 8, 64-980 Trzcianka

w cenie: 842 550,00 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono tylko 1 ofert�.

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 1a ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 10 maja 2013 r.


Tarnowo Podg�rne, dnia 30.04.2013 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na dostaw� pojazdu kombinowanego ci�nieniowo ss�cego do czyszczenia kanalizacji.

Numer og�oszenia: 173554- 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – dostawy

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na dostaw� pojazdu kombinowanego ci�nieniowo ss�cego do czyszczenia kanalizacji.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Dostawy.

II.1.3)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Pojazd specjalistyczny do ci�nieniowego czyszczenia kanalizacji w zakresie �rednic 100 mm do 800 mm z mo�liwo�ci� pracy w zimie w temperaturze do -10�C:
a) Podwozie samochodu :Podwozie MAN lub SCANIA, Silnik 6 cylindrowy, wysokopr��ny � diesel, Moc min. 380 KM, Pojemno�� silnika 10000 cm3 i wi�cej, Nap�d 6×4, Zawieszenie pneumatyczne, Blokada mechanizmu r��nicowego tylnego mostu, Norma emisji spalin – min EURO 4, Rok produkcji 2006 lub m�odszy dotyczy to r�wnie� zabudowy, Przebieg do 200000 km, masa ca�kowita 26000 kg, Opony � stan zu�ycia max 30%, Tachograf cyfrowy, Kabina dzienna trzymiejscowa z komputerem w j�zyku polskim (menu), Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony w dniu odbioru pojazdu, Manualna skrzynia bieg�w z p��biegami, Centralny zamek, Klimatyzacja.
b) Zbiornik: Zbiornik cylindryczny ze stali konstrukcyjnej z pneumatycznie przesuwn� dennic�, Grubo�� blachy min. 6 mm, Pojemno�� ca�kowita nie mniejsza ni� 10000l, Podzia�y zbiornika zmienne z pneumatyczn� blokad� przegrody w podziale na: komora szlamu do komory wody ok. ¼ do ¾; ½ do ½; ¾ do ¼,
c) Nape�nienie komory wody: System ruroci�g�w, Pomiar stanu nape�nienia urz�dzeniem p�ywakowym ze wska�nikiem, Zrzut pozosta�o�ci wody z ty�u pojazdu.
d) Opr��nianie komory szlamu: Pneumatycznym t�okiem przesuwanym nadci�nieniem wytwarzanym pomp� ss�c�.
e) Pompa ss�ca: Wydajno�� min. 1800 m3/h, Nap�dzana hydraulicznie, Przepracowane max. 3500 mth, Orurowanie ss�ce DN125.
f) Pompa ci�nienia wody: Przemiennik ci�nienia, Wydajno�� min. 330l/min, Ci�nienie min. 170 bar, Przepracowane max. 700 mth, System zawor�w steruj�cych, Pompa hydrauliczna przestawna.
g) Zabezpieczenie pompy ci�nieniowej: P�ynna regulacja ci�nienia pomp� przestawn�, �wietlna i d�wi�kowa sygnalizacja niskiego stanu wody w komorze, Zaw�r przeci��eniowy w uk�adzie hydraulicznym zabezpieczaj�cy przed prac� z nadmiernym ci�nieniem, Automatyczne zatrzymane przemiennika w przypadku braku wody.
h) Ko�owr�t w��a ss�cego: Z prawej strony zbiornika, Hydrauliczny nap�d, Pojemno�� ko�owrotu min. 17 mb DN 125, czynna d�ugo�� w��a min. 14 mb, Kolano wlotowe DN 125 z zasuw� pneumatyczn� DN 125, Prowadzenie w��a wysi�gnikiem teleskopowym wysuwanym hydraulicznie na min. 1m lub podobnym.
i) Podw�jny ko�owr�t w��a ci�nieniowego: Umieszczony z ty�u zbiornika, Nap�dzany hydraulicznie, Pojemno�� 1 cz��ci do min. 200 mb w��a 1” Pojemno�� 2 cz��ci do min. 120 mb w��a ½”, Otwierany hydraulicznie o 170�.
j) Stanowisko obs�ugi I: Zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej z dodatkowym o�wietleniem Sterowanie silnikiem podwozia: Regulacja obrot�w (+/-) Obrotomierz, Motor start/stop, Przystawka mocy � w��cz/wy��cz, Pompa ss�ca � w��cz/wy��cz wakuometr, zaw�r czterodro�ny � ssanie, t�oczenie, odpr��anie pompa ci�nieniowa � w��cz/wy��cz manometr, w��cznik ci�nienia, regulacja ci�nienia; zasuwa ss�ca DN 125 � otw�rz/zamknij, zrzut wody � otw�rz/zamknij, regulowanie dennicy podnie��/opu�� (zaw�r r�czny),T�ok opr��niaj�cy – przesuw I uszczelnianie, Odsysanie ze zbiornika wody czystej, Licznik roboczogodzin pompy ci�nieniowe, Licznik roboczogodzin pompy ss�cej, Wy��cznik bezpiecze�stwa, Lampka ostrzegawcza niskiego stanu wody, Oznaczenia w j�zyku polskim.
k) System hydrauliki si�owej: Pompa z�bata z systemem zawor�w steruj�cych, Zbiornik oleju hydraulicznego.
l) System pneumatyczny: Zasilanie ze spr��arki podwozia, Dodatkowy zbiornik spr��onego powietrza, Zaw�r bezpiecze�stwa, Odolejacz.
2. Wyposa�enie dodatkowe:
a) Wanny na w��e: Otwarte wanny na w��e ze stali nierdzewnej zabudowane na stabilnej konsoli na g�rze zabudowy, Powierzchnie zewn�trzne emaliowane w kolorze zbiornika, D�ugo�� dopasowanego do wolnego miejsca wzd�u� zabudowy.
b) Skrzynki: Wzd�u� ca�ej zabudowy po prawej stronie pojazdu z dodatkowym o�wietleniem, wykonane ze stali nierdzewnej,
c) Nocne o�wietlenie miejsca pracy: Reflektory halogenowe,
d) Kamera cofania: Zabudowana ty�u pojazdu w aluminiowej obudowie, Kolorowy monitor w kabinie kierowcy 7”, Akustyczny sygnalizator biegu wstecznego.
e) �wiat�a ostrzegawcze: Zamontowane z ty�u pojazdu, Zamontowane na kabinie kierowcy.
f) Obudowy podwozia: Boczne os�ony rowerowe, �wiat�a obrysowe.
g) Szafa narz�dziowa ze stali kwasowej.
h) Bezprzewodowe sterowanie falami radiowymi: Funkcje podstawowej obs�ugi, Co najmniej 6 funkcji w��cz/wy��cz, Co najmniej 4 funkcje proporcjonalne.
i) System zrzutu wody nad szlamowej: Mo�liwo�� spustu wody z nad osadu w komorze szlamowej do kana�u.
j) G�owice do czyszczenia i przepychania kanalizacji dostosowane do pojazdu i jego pompy wysokiego ci�nienia po 2 szt. Ø 1” i 1½”.
k) Instrukcja obs�ugi w j�zyku polskim.
Pojazd nie mo�e posiada� napis�w reklamowych czy te� oznaczenia innej firmy, z wy��czeniem oznacze� producenta pojazdu.
Zamawiaj�cy wymaga 6 miesi�cznej gwarancji na pojazd z zabudow� bez limitu kilometr�w. Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy� przedmiot zam�wienia do Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracownik�w z obs�ugi urz�dzenia i wystawi odpowiednie za�wiadczenia.
Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji � w Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ul. Zachodnia 4.
W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, wykonawca ponosi ca�kowity koszt zwi�zany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

II.1.4)  Czy przewiduje si� udzielenie zam�wie� uzupe�niaj�cych:

Nie.

II.1.5)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

34.14.45.00-3

II.1.6)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 21

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia�alno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.7)  Czy ogranicza si� mo�liwo�� ubiegania si� o zam�wienie publiczne tylko dla wykonawc�w, u kt�rych ponad 50 % pracownik�w stanowi� osoby niepe�nosprawne:

Nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

8.05.2013 r. godzina 10:00, miejsce: Ofert� nale�y z�o�y� w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM , w pokoju nr 15 (I pi�tro).

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: