Skocz do treści

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Szkolnej i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym

Tarnowo Podg�rne, dnia 26.03.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: : post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Szkolnej i 27 Grudnia w Tarnowie Podg�rnym.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 26 marca 2013 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budow� j/w. Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

Przedsi�biorstwo Us�ugowe INSTALPLAST
Jolanta Piaseczna
Baranowo, ul. Rubinowa 18, 62-081 Prze�mierowo

w cenie: 424 800,80 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 13 ofert:

 1. Zak�ad Rob�t Drogowych „TAR – DROG S.C.”
  ul. Pozna�ska 62a, 62-080 Tarnowo Podg�rne
  Cena brutto: 737 195,10 z�
 2. AQUANET Krzesinki Sp. z o.o.
  ul. Przemyska 5, 61-324 Pozna�
  Cena brutto: 486 913,25 z�
 3. Przedsi�biorstwo Us�ugowe INSTALPLAST, Jolanta Piaseczna
  Baranowo, ul. Rubinowa 18, 62-081 Prze�mierowo
  Cena brutto: 424 800,80 z�
 4. P.P.H.U. ZIEN – TEL Tomasz Zieli�ski
  ul. Wojska Polskiego 4, 63-210 �erk�w
  Cena brutto: 724 779,37 z�
 5. EURO – SANTECH Sp. z o.o.
  Al. 11 Listopada 91/232, 66-400 Gorz�w Wlkp.
  Cena brutto: 607 752,18 z�
 6. „MPGK” Sp. z o.o.
  ul. Skocka 13, 62-100 W�growiec
  Cena brutto: 482 664,60 z�
 7. Przedsi�biorstwo Budownictwa Komunalnego W�adys�aw Nogaj
  Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarz�dz
  Cena brutto: 540 000,00 z�
 8. „STRABAG” Sp. z o.o.
  ul. Obornicka 235B, 60-635 Pozna�
  Cena brutto: 489 197,64 z�
 9. Zak�ad Budowlano-Monta�owy „NOWO-INSTAL-BUD” S. C. Pawe� i Micha� �wiergiel
  ul. P��wiejska 23, 64-300 Nowy Tomy�l
  Cena brutto: 529 118,66 z�
 10. Roboty Ziemne „ROBMAR” Robert J��wiak
  ul. Powsta�c�w Wlkp. 86, 64-500 Szamotu�y
  Cena brutto: 459 177,56 z�
 11. Przedsi�biorstwo „PEK – MEL” Witold Czapla , Krzysztof Cichorek Sp. J.
  ul. Armii Pozna� 27, 64-600 Oborniki
  Cena brutto: 568 893,03 z�
 12. Zak�ad �lusarsko � Instalatorski WOD. � KAN. CO. GAZ Roboty Ziemne, Marian Walkowiak
  Ul. Spokojna 17, 62-045 Pniewy
  Cena brutto: 750 300,00 z�
 13. Przedsi�biorstwo Us�ugowo � Transportowe ANDER � 87 Tomasz i Grzegorz Janaszak
  ul. Pozna�ska 21, 62-040 Puszczykowo
  Cena brutto: 733 755,59 z�

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Na podstawie ustawy Pzp art. 89 ust. 1 pkt. 7, oferta nr 5 zosta�a odrzucona.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 27 marca 2013 r.


Tarnowo Podg�rne, dnia 8.03.2013 r.

 

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Szkolnej i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podg�rnym.

W zwi�zku z otrzymanym pytaniem dotycz�cym tre�ci SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Formularz o�wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia zawiera niepe�n� list� podpunkt�w; prosimy o uzupe�nienie.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy w za��czeniu przesy�a uzupe�niony formularz o�wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

O�wiadczenie art. 24 ust 1 ustawy PZP

Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, �e zgodnie ze specyfikacja techniczn� W.03.02.00, odtworzenie warstwy �cieralnej nawierzchni nale�y wykona� z betonu asfaltowego, a nie, jak zapisano w kosztorysie poz.27.d.3-28.d.3, z asfaltu lanego.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e odtworzenie warstwy �cieralnej nale�y wykona� z betonu asfaltowego 0/12,8 mm.

Pytanie 3
Rosimy o podanie uziarnienia dla warstw asfaltowych nawierzchni, tj. w-wy wi���cej (poz.26.d.3) oraz w-wy �cieralnej (27.d.3-28.d.3).

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e dla warstw asfaltowych nawierzchni uziarnienie wynosi: 0-16 mm dla w-wy wi���cej, a dla w-wy �cieralnej 0-12,8 mm.

Pytanie 4
Prosimy o podanie kategorii ruchu odtwarzanej nawierzchni drogi.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e kategoria ruchu odtwarzanej nawierzchni drogi to KRII.

Pytanie 5
Czy zamawiaj�cy dysponuje projektem technicznym dla cz��ci drogowej? Je�eli tak, to prosimy o uzupe�nienie dokumentacji.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e nie dysponuje projektem technicznym dla cz��ci drogowej.

Pytanie 6
Czy studnie kanalizacyjnej nale�y wykona� z kinet� betonow� czy kinet� typu PREDL ?

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e studnie kanalizacyjne nale�y wykona� z kinet� betonow�.


Tarnowo Podg�rne, dnia 7.03.2013 r.

 

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Szkolnej i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podg�rnym.

W zwi�zku z otrzymanym pytaniem dotycz�cym tre�ci SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Dotyczy sprecyzowania r��nicy zapisu SIWZ, a projektu budowlano – wykonawczego dot. studni betonowych Ø1000 mm. Czy Zamawiaj�cy przewiduje do zamontowania w dolnej cz��ci studni betonowych wk�adek z �ywic typu „predl”

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e nie przewiduje do zamontowania w dolnej cz��ci studni betonowych wk�adek z �ywic typu „predl”

Pytanie 2
W tre�ci SIWZ, pkt. 18 napisano: „Kosztorys ofertowy nale�y sporz�dzi� na podstawie przedmiaru rob�t, stanowi�cego za��cznik do niniejszej specyfikacji”. Prosimy o potwierdzenie, �e do oferty nale�y do��czy� kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e do oferty nie mo�na do��czy� kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej.


Tarnowo Podg�rne, dnia 27.02.2013 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na budow� kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Szkolnej i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podg�rnym.

Numer og�oszenia: : 80590- 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na budow� kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Szkolnej i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podg�rnym.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Roboty budowlane.

II.1.3)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Przedmiotem zam�wienia obejmuje wykonanie nast�puj�cego zakresu rob�t kanalizacyjnych:
– kolektor PVC SN8 Ø200 mm- 879 m
-przy��cza kanalizacyjne PVC SN8 Ø160 mm do granic posesj-113 m, 26 kpl.
w tym:
– ze studni rewizyjnych -18 kpl. (w tym 4 kaskady)
– z tr�jnika Ø200/160 mm – 8 kpl.
– studnie rewizyjne betonowe Ø1000 mm, H�r. = 3,0 m- 22 kpl.
– pod��czenie budowanego kolektora Ø200 mm do istniej�cego kolektora Ø250 mm w ulicy 27 Grudnia poprzez studni� „K”-1 kpl.
– �rednia g��boko�� kolektora i przy��czy – 2,80 m
Szczeg��owy zakres przedmiotu zam�wienia zamieszczony zosta� w projekcie budowlanym o nazwie „Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Szkolnej w Tarnowie Podg�rnym” oraz w za�o�eniach technologicznych realizacji zadania.
Szczeg��ow� lokalizacj� element�w stanowi�cych przedmiot zam�wienia, zawieraj� plany sytuacyjno-wysoko�ciowe w skali 1:500 w projekcie budowlanym.
Zakres rzeczowy, b�d�cy podstaw� opracowania kosztorys�w ofertowych, jest okre�lony w przedmiarach rob�t; pozycje katalogowe podano wy��cznie dla u�atwienia sporz�dzenia kalkulacji � stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.
Cena za wykonanie przedmiotu zam�wienia, opr�cz koszt�w wynikaj�cych z kosztorysu ofertowego, winna obejmowa� nast�puj�ce nak�ady, niezb�dne do poniesienia przez Wykonawc�:
a) Op�aty sk�adowiskowe zwi�zane z odwozem gruzu, nadmiaru urobku (wyb�r miejsca i wyw�z we w�asnym zakresie)
b) Tymczasowe op�otowanie pasa roboczego
c) Naprawa dr�g, ulic, chodnik�w, ogrodze�, teren�w zielonych plac�w zabaw zniszczonych w czasie trwania rob�t przez �rodki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystaj�ce z objazd�w,
d) Likwidacja skutk�w oddzia�ywania procesu budowlanego na otoczenie budowy
e) Koszty zrzutu wody po pr�bach szczelno�ci,
f) Odszkodowania za zniszczenia upraw i zieleni,
g) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty zwi�zane z zaj�ciem pasa drogowego wraz z przygotowaniem i z�o�eniem wniosku zaj�cia pasa jezdni.
h) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
i) Opracowanie planu BIOZ,
j) Wykonanie kamerowania ca�ego ruroci�gu (bez przykanalik�w) wraz z okre�leniem spadk�w.
Wykonawca zastosuje materia�y o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i u�ytkowych nie gorszych od podanych w projekcie technicznym. Zamawiaj�cy wymaga by przedmiot zam�wienia by� obj�ty 3 letni� gwarancj� i r�kojmi�.

II.1.4)  Czy przewiduje si� udzielenie zam�wie� uzupe�niaj�cych:

Nie.

II.1.5)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9, 45.23.24.00-6, 45.23.32.20-7, 45.23.24.52-5

II.1.6)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zako�czenie: 31.07.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

Czy przewiduje si� udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam�wienia: Nie

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest do�wiadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia (udokumentuj� wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, co najmniej 2 rob�t zwi�zanych z budow� sieci kanalizacyjnej o warto�ci min. 300 000,00 z� netto ka�da).

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/rob�t posiadaj�cego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynale�no�ci do izby zawodowej technik�w i in�ynier�w budownictwa – do oferty wykonawca sk�ada o�wiadczenie w formie wykazu wg wzoru za��czonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� dokumenty.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

 • wykaz rob�t budowlanych w zakresie niezb�dnym do wykazania spe�niania warunku wiedzy i do�wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert albo wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz za��czeniem dokumentu potwierdzaj�cego, �e roboty zosta�y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid�owo uko�czone
 • wykaz os�b, kt�re b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zam�wienia, w szczeg�lno�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie us�ug, kontrol� jako�ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykszta�cenia niezb�dnych dla wykonania zam�wienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci, oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert, a w stosunku do os�b fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5

a) kosztorys ofertowy

III.7)  Czy ogranicza si� mo�liwo�� ubiegania si� o zam�wienie publiczne tylko dla wykonawc�w, u kt�rych ponad 50 % pracownik�w stanowi� osoby niepe�nosprawne:

Nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.2.2)  Czy przeprowadzona b�dzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego w formie aneksu do umowy tylko wtedy gdy: wstrzymanie rob�t lub przerwy w pracach powstan� z przyczyn le��cych po stronie zamawiaj�cego, wyst�pi� dzia�ania os�b trzecich lub organ�w w�adzy publicznej, kt�re spowoduj� przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zam�wienia, warunki pogodowe uniemo�liwi� prowadzenie rob�t budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, wyst�pi� roboty dodatkowe od kt�rych uzale�nione b�dzie wykonanie zam�wienia podstawowego, wyst�pi awaria nie zawiniona czynno�ciami lub nie wynikaj�ca z zaniechania czynno�ci, do kt�rych Wykonawca by� zobowi�zany, wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci formalno- prawne.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

14.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofert� nale�y z�o�y� w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: