Skocz do treści

Dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów typu KP-7 i KP-10, pługu hydraulicznego oraz zamiatarki drogowej ciągnionej.

Tarnowo Podg�rne, dnia 02.01.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: : post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw� samochodu ci��arowego z urz�dzeniem hakowym do przewozu kontener�w typu KP-7 i KP-10, p�ugu hydraulicznego oraz zamiatarki drogowej ci�gnionej.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 2 stycznia 2013 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw� j/w.
Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

SPEC-TRUCK
Maciej Stachowiak
ul. Szkolna 7/5, 64-720 Lubasz

w cenie: 528 285,00 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 1 ofert�

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 1a ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 3 stycznia 2013 r.


Tarnowo Podg�rne, dnia 17.12.2012 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na dostaw� samochodu ci��arowego z urz�dzeniem hakowym do przewozu kontener�w typu KP-7 i KP-10, p�ugu hydraulicznego oraz zamiatarki drogowej ci�gnionej.

Numer og�oszenia: : 515176- 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – dostawy

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na dostaw� samochodu ci��arowego z urz�dzeniem hakowym do przewozu kontener�w typu KP-7 i KP-10, p�ugu hydraulicznego oraz zamiatarki drogowej ci�gnionej.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Dostawy.

II.1.3)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

przedmiotem zam�wienia jest dostawa samochodu ci��arowego z urz�dzeniem hakowym do przewozu kontener�w typu KP-7 i KP-10, p�ugu hydraulicznego oraz zamiatarki drogowej ci�gnionej:
1. Samoch�d ci��arowy winien spe�nia� nast�puj�ce warunki:
a) Podwozie samochodu :Podwozie dwuosiowe, Rok produkcji 2008 lub m�odszy, Przebieg do 130000 km, Blokada tylnego mostu, Ko�a 22,5”, Zawieszenie prz�d i ty� poduszka powietrzna, Norma emisji spalin – min EURO 4, Moc 230- 240 KM, Pojemno�� silnika 6800 do7000 cm3, Dopuszczalna masa ca�kowita 17000 kg do 18000 kg, �adowno�� min 10000 kg, TEMPOMAT, ABS z EBD, Opony – stan zu�ycia max 20%, Tachograf cyfrowy, Kabina w kolorze bia�ym RAL 700, zabudowa szary lub czarny, Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony w dniu odbioru pojazdu, Podwozie przystosowane do obs�ugi dodatkowych urz�dze� wymienionych w pkt. 1d) i 1e), Czo�ownica do p�ugu �nie�nego, Klimatyzacja, Manualna skrzynia bieg�w- 8 biegowa, Centralny zamek.
b) Kabina samochodu: Kabina dzienna dwumiejscowa, Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z regulacj� ustawienia, Lusterka wsteczne regulowane elektrycznie, Lusterko kraw��nikowe prawe oraz rampowe, Lusterka szerokok�tne prawe i lewe elektryczne, Oryginalne radio wraz z instalacj� radiow� obs�ugiwane z kierownicy, Sygnalizator d�wi�kowy dla w��czonego biegu wstecznego, �wiat�o alarmowe z przodu pojazdu, Wycieraczki przedniej szyby,
c) Wyposa�enie dodatkowe samochodu; Ko�o zapasowe, Ga�nica, Apteczka, Tr�jk�t ostrzegawczy, Klin pod ko�a szt. 1, Fartuch przeciwb�otne przednie i tylne, B�otniki z tworzywa sztucznego 2-cz��ciowe lub 3-cz��ciowe, Klucz do k��, Podno�nik min 10 ton.
d) Urz�dzenie hakowe do przewozu kontener�w typu KP-7 i KP-10 winno spe�nia� nast�puj�ce warunki: Zabudowa fabrycznie nowa (rok produkcji 2012 lub 2013), Urz�dzenie sterowane pneumatyczne, Masa w�asna urz�dzenia do 1300 kg, Nominalna �adowno�� urz�dzenia 8000 kg, Si�owniki o wewn�trznej �rednicy min. 110 mm, Urz�dzenie przystosowane do przewozu kontener�w o d�ugo�ci od 3400 mm do 4500, Wysoko�� haka 1200 mm (+-50 mm), Teleskopowe rami� g��wne, Sterowanie z kabiny kierowcy oraz z zewn�trz pojazdu, Hydrauliczna blokada kontenera, Regulacja si�y na blokady kontenera, Si�ownik blokady kontenera os�oni�ty, zabezpieczony przed uszkodzeniem, Wyposa�ony w �wiat�a ostrzegawcze, Posiada� badanie Urz�du Dozoru Technicznego na 2 lata.
e) P�ug hydrauliczny do od�nie�ania dr�g – dostosowany do technicznego zamontowania, u�ywania na samochodzie okre�lonym w punktach 1 a, b, c, d winien spe�nia� nast�puj�ce warunki: Fabrycznie nowy, Szeroko�� 320cm, Konstrukcja stalowa, Nap�d hydrauliczny w�asny, Wysoko�� 950 mm- 1200 mm, W�asne zasilanie, Kat nachylenia 30º.
2. Zamiatarka drogowa winna spe�nia� nast�puj�ce warunki: rok produkcji min. 2007, przebieg do1300 rob/godz., Zbiornik 3m3 lub wi�cej, Masa w�asna 4025 kg do 4050 kg, Masa ca�kowita 8000 kg, Dyszel przegubowy, Ci�gniona elewatorowa, Wysyp zmiotek- boczny, Wysoko�� wysypu min. 1,8 m.
Zamawiaj�cy wymaga rocznej gwarancji na urz�dzenie hakowe, p�ug hydrauliczny oraz zamiatark� drogow� i 6 miesi�cznej gwarancji na samoch�d bez limitu kilometr�w wraz z dozorem technicznym na 2 lata na urz�dzenie hakowe.
Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy� przedmiot zam�wienia do Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracownik�w z obs�ugi urz�dzenia.
Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji – w Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ul. Zachodnia 4.
W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, wykonawca ponosi ca�kowity koszt zwi�zany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

II.1.4)  Czy przewiduje si� udzielenie zam�wie� uzupe�niaj�cych:

Nie.

II.1.5)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

34.14.45.10-6; 34.14.44.30-1; 43.31.30.00-0

II.1.6)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 28

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

Czy przewiduje si� udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam�wienia: Nie

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert, a w stosunku do os�b fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.7)  Czy ogranicza si� mo�liwo�� ubiegania si� o zam�wienie publiczne tylko dla wykonawc�w, u kt�rych ponad 50 % pracownik�w stanowi� osoby niepe�nosprawne:

Nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.2.2)  Czy przeprowadzona b�dzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Nie.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

31.12.2012 r. godzina 10:00, miejsce: Ofert� nale�y z�o�y� w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM , w pokoju nr 15 (I pi�tro).

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: