Skocz do treści

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

Tarnowo Podg�rne, dnia 16.01.2013 r.

dotyczy: : post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostaw� energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.”.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych Zamawiaj�cy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w post�powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostaw� energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.”
Jako najkorzystniejsz� ofert�, niepodlegaj�c� odrzuceniu uznano:

1) dla Cz��ci A przedmiotu zam�wienia – ofert� nr 2 – DALKIA POLSKA SA, UL. MYSIA 5, 00-496 WARSZAWA

2) dla Cz��ci B przedmiotu zam�wienia – ofert� nr 2 – DALKIA POLSKA SA, UL. MYSIA 5, 00-496 WARSZAWA

Uzasadnienie

Zamawiaj�cy przeprowadzi� badanie i ocen� z�o�onych i niepodlegaj�cych odrzuceniu ofert na podstawie kryteri�w okre�lonych w Specyfikacji Istotnych Warunk�w Zam�wienia (SIWZ), tj. najni�szej ceny brutto zam�wienia dla Cz��ci A oraz Cz��ci B przedmiotu zam�wienia
Oferta nr 2 z�o�ona dla Cz��ci A przedmiotu zam�wienia przez: DALKIA POLSKA SA, UL. MYSIA 5, 00-496 WARSZAWA
Oferta nr 2 z�o�ona dla Cz��ci B przedmiotu zam�wienia przez: DALKIA POLSKA SA, UL. MYSIA 5, 00-496 WARSZAWA

spe�ni�y wszystkie warunki udzia�u w post�powaniu i odpowiadaj� wszystkim wymaganiom okre�lonym w SIWZ oraz przedstawiaj� najkorzystniejsze warunki wykonania zam�wienia w oparciu o w/w kryterium oceny.

Oferty z�o�one przez pozosta�ych Wykonawc�w dla poszczeg�lnych cz��ci przedmiotu zam�wienia, tj.:

Oferty z�o�one przez pozosta�ych Wykonawc�w dla Cz��ci A przedmiotu zam�wienia:

Oferta nr 1 – PKP ENERGETYKA SA, UL. HO�A 63/67, 00-681 WARSZAWA;
Oferta nr 3 – ENEA SA, UL. STRESZY�SKA 58, 60-479 POZNA�;

Oferty z�o�one przez pozosta�ych Wykonawc�w dla Cz��ci B przedmiotu zam�wienia:

Oferta nr 1 – PKP ENERGETYKA SA, UL. HO�A 63/67, 00-681 WARSZAWA;
Oferta nr 3 – ENEA SA, UL. STRESZY�SKA 58, 60-479 POZNA�;

tak�e spe�ni�y wszystkie warunki udzia�u w post�powaniu i odpowiadaj� wszystkim wymaganiom okre�lonym w SIWZ.

Poni�ej przedstawiamy tabel� zawieraj�c� wykaz Wykonawc�w ze streszczeniem oceny i por�wnaniem z�o�onych ofert dla Cz��ci A zam�wienia wraz z przyznan� punktacj�.

NUMER OFERTY NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY KRYTERIA WYBORU OFERT WRAZ Z PRZYZNAN� PUNKTACJ� CENA OFERTY BRUTTO
KRYTERIUM UZYSKANE PUNKTY
1 PKP ENERGETYKA SA, UL. HO�A 63/67, 00-681 WARSZAWA Cena 100 pkt. 92,57 pkt. 731.975,96
2 DALKIA POLSKA SA, UL. MYSIA 5, 00-496 WARSZAWA Cena 100 pkt. 100,00 pkt. 677.618,22
3 ENEA SA, UL. STRESZY�SKA 58, 60-479 POZNA� Cena 100 pkt. 94,37 pkt. 718.008,54
Poni�ej przedstawiamy tabel� zawieraj�c� wykaz Wykonawc�w ze streszczeniem oceny i por�wnaniem z�o�onych ofert dla Cz��ci B zam�wienia wraz z przyznan� punktacj�.

NUMER OFERTY NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY KRYTERIA WYBORU OFERT WRAZ Z PRZYZNAN� PUNKTACJ� CENA OFERTY BRUTTO
KRYTERIUM UZYSKANE PUNKTY
1 PKP ENERGETYKA SA, UL. HO�A 63/67, 00-681 WARSZAWA Cena 100 pkt. 90,90 pkt. 767.472,67
2 DALKIA POLSKA SA, UL. MYSIA 5, 00-496 WARSZAWA Cena 100 pkt. 100,00 pkt. 697.634,73
3 ENEA SA, UL. STRESZY�SKA 58, 60-479 POZNA� Cena 100 pkt. 89,94 pkt. 775.661,53
Jednocze�nie Zamawiaj�cy informuje, �e zawarcie umowy w sprawie zam�wienia publicznego w przedmiotowym post�powaniu, nast�pi zgodnie z postanowieniami rozdzia�u XV ust. 2 SIWZ, zgodnymi z tre�ci� art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zam�wie� publicznych.

Tarnowo Podg�rne, dnia 30.11.2012 r.

PL-Tarnowo Podg�rne: Elektryczno��

2012/S 231-380625

Og�oszenie o zam�wieniu Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z. o.o.
ul. Zachodnia 4
Osoba do kontakt�w: Agnieszka Kania
62-080 Tarnowo Podg�rne
POLSKA
Tel.: +48 618959442
E-mail: akania@tp-kom.pl
Faks: +48 618147407

Adres strony internetowej zamawiaj�cego:
Og�lny adres instytucji zamawiaj�cej https://www.tp-kom.pl
Wi�cej informacji mo�na uzyska� pod adresem: Powy�szy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz�ce dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakup�w) mo�na uzyska� pod adresem: Powy�szy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu nale�y przesy�a� na adres: Powy�szy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiaj�cej

Podmiot prawa publicznego.

I.3) G��wny przedmiot lub przedmioty dzia�alno�ci

Og�lne us�ugi publiczne
�rodowisko

I.4) Udzielenie zam�wienia w imieniu innych instytucji zamawiaj�cych

Instytucja zamawiaj�ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj�cych: nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zam�wieniu przez instytucj� zamawiaj�c�:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

II.1.2) Rodzaj zam�wienia oraz lokalizacja rob�t budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub �wiadczenia us�ug

Dostawy

II.1.3) Informacje na temat zam�wienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup�w (DSZ)

Og�oszenie dotyczy zam�wienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Kr�tki opis zam�wienia lub zakupu

1. Przedmiotem zam�wienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Szamotulskiego, kt�ry dzieli si� na 2 cz��ci:
a) Cz��� A � dostawa energii elektrycznej w planowanej ilo�ci oko�o 2 393 176 kWh (+/-15%) w okresie od 1 marzec 2013 roku do 28 lutego 2014 roku dla 85 punkt�w poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacj� zawart� w opisie przedmiotu zam�wienia Za��czniku Nr 1 do SIWZ.
b) Cz��� B � dostawa energii elektrycznej w planowanej ilo�ci oko�o 2 393 176 kWh (+/-15%) w okresie od 1 marzec 2014 roku do 28 lutego 2015 roku dla 85 punkt�w poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacj� zawart� opisie przedmiotu zam�wienia w Za��czniku Nr 1 do SIWZ.
Dostawa energii elektrycznej realizowana b�dzie na podstawie umowy sprzeda�y, o kt�rej mowa w art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo Energetyczne.
2. Niniejsze zam�wienie nie obejmuje �wiadczenia us�ug dystrybucji energii elektrycznej.
3. Post�powanie na dostaw� energii elektrycznej jest przeprowadzane po raz drugi. Zamawiaj�cy informuje, i� wszystkie punkty poboru energii elektrycznej spe�niaj� wymogi rynku TPA. Zamawiaj�cy posiada rozdzielone umowy na sprzeda� i us�ugi dystrybucji energii elektrycznej. Aktualnie obowi�zuj�ca umowa sprzeda�y energii elektrycznej zawarta jest na czas okre�lony do 28.02.2013 roku.
4. Wykonawca b�dzie dostarcza� energi� elektryczn� czynn� zgodnie z obowi�zuj�cymi standardami jako�ciowymi obs�ugi odbiorc�w okre�lonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy-Prawo Energetyczne.
5. Wykonawca zobowi�zany jest do pe�nienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zam�wienia.
6. Wykonawca musi posiada� aktualne umowy lub promesy um�w z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. ENEA OPERATOR SP. Z O.O. umo�liwiaj�ce sprzeda� energii elektrycznej za po�rednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punkt�w poboru Zamawiaj�cego.
7. Szczeg��owy opis przedmiotu zam�wienia zawarty jest w Za��czniku nr 1 do SIWZ stanowi�cym integraln� cz��� niniejszej SIWZ. Deklarowane w Za��czniku nr 1 do SIWZ zu�ycie energii elektrycznej jest wielko�ci� szacunkow� i s�u�y wy��cznie do obliczenia ceny oferty.
8. Zamawiaj�cy dopuszcza sk�adanie ofert zar�wno na ca�o�� lub jak i na cz��ci przedmiotu zam�wienia:
a) Przedmiot zam�wienia dzieli si� na 2 cz��ci � Cz��� A i Cz��� B, kt�re zosta�y opisane w Rozdziale III ust.1 oraz w Za��czniku nr 1 do SIWZ, na kt�re mog� by� sk�adane oferty cz��ciowe;
b) Wykonawca mo�e z�o�y� ofert� na jedn� lub dwie cz��ci zam�wienia.
c) Zamawiaj�cy informuj�, i� b�dzie dokonywa� wyboru najkorzystniejszej oferty odr�bnie dla ka�dej cz��ci zam�wienia, tj. osobno dla Cz��ci A zam�wienia i osobno dla Cz��ci B zam�wienia, nawet w sytuacji gdy Wykonawca z�o�y oferty na wszystkie cz��ci, tj. Cz��� A i Cz��� B zam�wienia.
9. Kod CPV: 09000000-3, 09300000-2, 09310000-5.
10. Zamawiaj�cy nie przewiduje zam�wie� uzupe�niaj�cych.
11. Zamawiaj�cy nie dopuszcza sk�adania ofert wariantowych.
12. Zamawiaj�cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Zamawiaj�cy ��da wskazania w ofercie cz��ci zam�wienia, kt�rej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy� podwykonawcom (Za��cznik nr 4 do SIWZ). Brak informacji oznacza� b�dzie, i� Wykonawca samodzielnie zrealizuje zam�wienie.

II.1.6) Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV)

09000000, 09310000, 09300000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zam�wie� rz�dowych (GPA)

Zam�wienie jest obj�te Porozumieniem w sprawie zam�wie� rz�dowych (GPA): nie.

II.1.8) Cz��ci

To zam�wienie podzielone jest na cz��ci: tak
Oferty mo�na sk�ada� w odniesieniu do wszystkich cz��ci

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza si� sk�adanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielko�� lub zakres zam�wienia

II.2.1) Ca�kowita wielko�� lub zakres

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zam�wienia lub termin realizacji

Rozpocz�cie 01.03.2013. Zako�czenie 28.02.2015

Informacje o cz��ciach zam�wienia

Cz��� nr: 1 Nazwa: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.
1) Kr�tki opis
a) Cz��� A � dostawa energii elektrycznej w planowanej ilo�ci oko�o 2 393 176 kWh (+/-15%) w okresie od 1 marzec 2013 roku do 28 lutego 2014 roku dla 85 punkt�w poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacj� zawart� w opisie przedmiotu zam�wienia Za��czniku Nr 1 do SIWZ.
2) Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV)
09000000, 09310000, 09300000
3) Wielko�� lub zakres
dostawa energii elektrycznej w planowanej ilo�ci oko�o 2 393 176 kWh (+/-15%) w okresie od 1 marzec 2013 roku do 28 lutego 2014 roku dla 85 punkt�w poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacj� zawart� w opisie przedmiotu zam�wienia Za��czniku Nr 1 do SIWZ.
4) Informacje o r��nych datach dotycz�cych czasu trwania lub rozpocz�cia/realizacji zam�wienia
Rozpocz�cie 01.03.2013. Zako�czenie 28.02.2014
5) Informacje dodatkowe na temat cz��ci zam�wienia

Cz��� nr: 2 Nazwa: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.
1) Kr�tki opis
b) Cz��� B � dostawa energii elektrycznej w planowanej ilo�ci oko�o 2 393 176 kWh (+/-15%) w okresie od 1 marzec 2014 roku do 28 lutego 2015 roku dla 85 punkt�w poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacj� zawart� opisie przedmiotu zam�wienia w Za��czniku Nr 1 do SIWZ.
2) Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV)
09000000, 09310000, 09300000
3) Wielko�� lub zakres
dostawa energii elektrycznej w planowanej ilo�ci oko�o 2 393 176 kWh (+/-15%) w okresie od 1 marzec 2014 roku do 28 lutego 2015 roku dla 85 punkt�w poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacj� zawart� opisie przedmiotu zam�wienia w Za��czniku Nr 1 do SIWZ.
4) Informacje o r��nych datach dotycz�cych czasu trwania lub rozpocz�cia/realizacji zam�wienia
Rozpocz�cie 01.03.2014. Zako�czenie 28.02.2015
5) Informacje dodatkowe na temat cz��ci zam�wienia

SEKCJA III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotycz�ce zam�wienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1. Wykonawca przyst�puj�c do przetargu jest obowi�zany wnie�� wadium.
2. Wysoko�� wadium wynosi:
– na Cz��� A zam�wienia – 15.000,00 z�otych (s�ownie: pi�tna�cie tysi�cy z�otych 00/100).
– na Cz��� B zam�wienia – 15.000,00 z�otych (s�ownie: pi�tna�cie tysi�cy z�otych 00/100).
3. Wadium winno by� wniesione przed up�ywem terminu sk�adania ofert w nast�puj�cych formach, w zale�no�ci od wyboru Wykonawcy:
a) pieni�dzu, wp�aconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj�cego w Banku: ING BANK �L�SKI ODDZIA� W TARNOWIE PODG�RNYM nr rachunku bankowego : 26 1050 1533 1000 0022 4555 7992 z podaniem tytu�u: �Wadium – Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.- Cz��� A, B*�. (*niepotrzebne skre�li�)
b) por�czeniach bankowych lub por�czeniach sp��dzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-kredytowej, z tym, �e por�czenie kasy jest zawsze por�czeniem pieni��nym.
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por�czeniach udzielanych przez podmioty, o kt�rych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p��n. zm.). Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub por�cze� orygina�u dokumentu wadialnego nie nale�y trwale ��czy� z dokumentami oferty. Wadium, o kt�rym mowa w pkt. a) zostanie uznane za wp�acone w terminie, jedynie pod warunkiem, �e pieni�dze znajd� si� na koncie Zamawiaj�cego przed up�ywem terminu sk�adania ofert.
4. Wadium musi obejmowa� ca�y okres zwi�zania ofert�. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub por�czenia winny posiada� wa�no�� od dnia sk�adania ofert.
5. Wadium wniesione w pieni�dzu Zamawiaj�cy przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wykonawca, kt�ry nie wniesie wadium w formie lub formach, o kt�rych mowa w pkt. 2 zostanie wykluczony z post�powania.
7. Zamawiaj�cy dokona niezw�ocznie zwrotu wadium:
a) wszystkim Wykonawcom niezw�ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa�nieniu zam�wienia, z wyj�tkiem Wykonawcy, kt�rego oferta zosta�a wybrana jako najkorzystniejsza,
b) Wykonawcy, kt�rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj�cy zwr�ci wadium niezw�ocznie po zawarciu umowy.
8. Zamawiaj�cy dokona niezw�ocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, kt�ry wycofa� ofert� przed up�ywem terminu sk�adania ofert.
9. Zamawiaj�cy za��da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc�, kt�remu zwr�cono wadium, je�eli w wyniku rozstrzygni�cia odwo�ania jego oferta zosta�a wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku wykonawca wnosi wadium w terminie okre�lonym przez Zamawiaj�cego.
10. Je�eli wadium wniesiono w pieni�dzu, Zamawiaj�cy zwr�ci je wraz z odsetkami wynikaj�cymi z umowy rachunku bankowego, na kt�rym jest ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni�dzy na rachunek wskazany przez Wykonawc�.
11. Wykonawca, kt�rego oferta zosta�a wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiaj�cego w przypadku, gdy:
a) Wykonawca odm�wi podpisania umowy w sprawie niniejszego zam�wienia publicznego na warunkach okre�lonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stanie si� niemo�liwe z przyczyn le��cych po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiaj�cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je�eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt�rym mowa w art. 26 ust.3 Upzp nie z�o�y dokument�w lub o�wiadcze�, o kt�rych mowa w art. 25 ust. 1 Upzp lub pe�nomocnictw, chyba �e udowodni, ze wynika to z przyczyn nie le��cych po jego stronie.

III.1.2) G��wne warunki finansowe i uzgodnienia p�atnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepis�w je reguluj�cych

Wykonawca winien znajdowa� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantuj�cej wykonanie zam�wienia i w tym wzgl�dzie udokumentuje, �e jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia�alno�ci zwi�zanej z przedmiotem zam�wienia na kwot� nie mniejsz� ni� 1.000.000,00 z� (s�ownie: jeden milion z�otych 00/100).

III.1.3) Forma prawna, jak� musi przyj�� grupa wykonawc�w, kt�rej zostanie udzielone zam�wienie

a. Wykonawcy mog� wsp�lnie ubiega� si� o udzielenia zam�wienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj� pe�nomocnika do reprezentowania ich w post�powaniu o udzielenie zam�wienia publicznego, albo do reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam�wienia publicznego. Umocowanie musi wynika� z tre�ci pe�nomocnictwa, kt�re musi by� za��czone do oferty � orygina� dokumentu lub jego kopia po�wiadczona za zgodno�� z orygina�em przez notariusza. Tre�� pe�nomocnictwa winna dok�adnie okre�la� zakres umocowania.
b. Przepisy dotycz�ce Wykonawcy stosuje si� odpowiednio do Wykonawc�w wyst�puj�cych wsp�lnie.
c. Wykonawcy wyst�puj�cy wsp�lnie ponosz� solidarn� odpowiedzialno�� za wykonanie przedmiotu umowy.
d. Je�eli oferta Wykonawc�w, wsp�lnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zam�wienia, zostanie wybrana, Zamawiaj�cy b�dzie ��da� przed zawarciem umowy w sprawie zam�wienia publicznego, przedstawienia umowy reguluj�cej wsp��prac� tych Wykonawc�w.
e. Oferta winna zawiera� informacje wymienione w punktach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dla ka�dego partnera konsorcjum.
f. Pozosta�e dokumenty wymagane w ofercie s� sk�adane w imieniu ca�ego konsorcjum

III.1.4) Inne szczeg�lne warunki

Wykonanie zam�wienia podlega szczeg�lnym warunkom: nie

III.2) Warunki udzia�u

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawc�w, w tym wymogi zwi�zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalno�ci konieczne do dokonania oceny spe�niania wymog�w:
1. Warunki og�lne
O udzielenie zam�wienia mog� ubiega� si� Wykonawcy, kt�rzy spe�niaj� warunki dotycz�ce:
1. posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i do�wiadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencja�em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam�wienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Warunki szczeg��owe
Wykonawcy ubiegaj�cy si� o udzielenie zam�wienia s� zobowi�zani spe�ni� nast�puj�ce warunki:
1. Wykonawca winien posiada� aktualn� koncesj� na prowadzenie dzia�alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu energi� elektryczn� wydan� przez Prezesa Urz�du Regulacji Energetyki (Dz. U. z 2006 r., Nr. 89, poz. 625 z p��n. zm.).
2. Wykonawca winien znajdowa� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantuj�cej wykonanie zam�wienia i w tym wzgl�dzie udokumentuje, �e jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia�alno�ci zwi�zanej z przedmiotem zam�wienia na kwot� nie mniejsz� ni� 1.000.000,00 z� (s�ownie: jeden milion z�otych 00/100).
3. Wykonawca winien posiada� aktualn� umow� lub promes� umowy ENEA OPERATOR SP. Z O.O., umo�liwiaj�c� sprzeda� energii elektrycznej za po�rednictwem sieci dystrybucyjnej z ENEA OPERATOR SP. Z O.O. do punkt�w poboru Zamawiaj�cego
4. Wykonawca jest zobowi�zany udokumentowa�, �e nie podlega wykluczeniu z post�powania o udzielenie zam�wienia na podstawie art. 24 Upzp poprzez z�o�enie dokument�w i o�wiadcze� wymaganych w tym wzgl�dzie przez Zamawiaj�cego w rozdziale VI SIWZ.
Wymienione wy�ej warunki zostan� uznane przez Zamawiaj�cego za spe�nione, je�eli Wykonawca z�o�y wszystkie wymagane dokumenty, o kt�rych mowa w rozdziale VI SIWZ, a w wype�nionych lub przed�o�onych dokumentach wyka�e, �e spe�ni� wszystkie wymagane warunki. Ocena spe�niania poszczeg�lnych warunk�w odb�dzie si� na zasadzie: spe�nia, nie spe�nia.
VI. WYKAZ O�WIADCZE� LUB DOKUMENT�W, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Wype�niony formularz Oferta- Za��cznik nr 4 do SIWZ.
2. Pe�nomocnictwo do podpisania oferty i umowy, je�eli forma reprezentacji nie wynika z innych dokument�w z�o�onych wraz z ofert�.
3. Dow�d wniesienia wadium.
4. Formularz cenowy � Za��cznik nr 3 do SIWZ.
5. O�wiadczenie, �e Wykonawca posiada aktualn� umow� lub promes� umowy z ENEA OPERATOR SP. Z O.O., umo�liwiaj�c� sprzeda� energii elektrycznej za po�rednictwem sieci dystrybucyjnej z ENEA OPERATOR SP. Z O.O. do punkt�w poboru Zamawiaj�cego � zgodnie z Za��cznikiem nr 7 do SIWZ.
6. O�wiadczenie o spe�nianiu warunk�w okre�lonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp � Za��cznik nr 2 do SIWZ. Dokumenty potwierdzaj�ce, �e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post�powania:
7. O�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stanowi�ce Za��cznik nr 5 do niniejszej SIWZ;
8. Aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Upzp, wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania ofert.
9. O�wiadczenie Wykonawcy � osoby fizycznej, �e reprezentowana przez niego firma nie jest w stanie upad�o�ci, ani nie otwarto jej likwidacji.
10. Aktualne za�wiadczenie w�a�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�ce, �e Wykonawca nie zalega z op�acaniem podatk�w, lub za�wiadczenie, �e uzyska� przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz�o�enie na raty zaleg�ych p�atno�ci lub wstrzymanie w ca�o�ci wykonania decyzji w�a�ciwego organu � wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed up�ywem terminu sk�adania ofert. Aktualne za�wiadczenie w�a�ciwego oddzia�u Zak�adu Ubezpiecze� Spo�ecznych lub Kasy Rolniczego
11. Ubezpieczenia Spo�ecznego potwierdzaj�ce, �e Wykonawca nie zalega z op�acaniem sk�adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo�eczne, lub potwierdzenie, �e uzyska� przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz�o�enie na raty zaleg�ych p�atno�ci lub wstrzymanie w ca�o�ci wykonania decyzji w�a�ciwego organu � wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed up�ywem terminu sk�adania ofert.
12. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania ofert.
13. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania ofert.
Dokumenty potwierdzaj�ce spe�nianie warunk�w zawartych w rozdziale V pkt. 2)
14. Aktualna koncesja na prowadzenie dzia�alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu energi� elektryczn�, wy dana przez Prezesa Urz�du Regulacji Energetyki.
Op�acona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj�cy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia�alno�ci zwi�zanej z przedmiotem zam�wienia na kwot� nie mniejsz� ni� 1.000.000,00 z� (s�ownie: jeden milion z�otych 00/100).
Z uwagi na fakt, �e op�acenie sk�adki jest warunkiem koniecznym do obj�cia ochron� ubezpieczeniow�, z przed�o�onego dokumentu (np. polisy) musi jednoznacznie wynika�, �e Wykonawca obj�ty jest na dzie� sk�adania oferty ochron� ubezpieczeniow�. Je�eli z dokumentu jednoznacznie nie wynika, �e sk�adka zosta�a op�acona Wykonawca winien do��czy� na potwierdzenie takiej okoliczno�ci dow�d op�acenia sk�adki.
Uwaga! Je�eli Wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Je�eli, w przypadku wykonawcy maj�cego siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o kt�rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5�8 ustawy, maj� miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sk�ada w odniesieniu do nich za�wiadczenie w�a�ciwego organu s�dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz�ce niekaralno�ci tych os�b w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5�8 ustawy, wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania ofert, z tym �e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych os�b nie wydaje si� takich za�wiadcze� – zast�puje si� je dokumentem zawieraj�cym o�wiadczenie z�o�one przed notariuszem, w�a�ciwym organem s�dowym, administracyjnym albo organem samorz�du zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych os�b.
Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument�w, o kt�rych mowa w: pkt. 8, 10, 11, 13 sk�ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj�ce odpowiednio, �e:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci,
b. nie zalega z uiszczaniem podatk�w, op�at, sk�adek na ubezpieczenie spo�eczne i zdrowotne albo �e uzyska� przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz�o�enie na raty zaleg�ych p�atno�ci lub wstrzymanie w ca�o�ci wykonania decyzji w�a�ciwego organu,
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si� o zam�wienie;
Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt�rym mowa w: pkt. 13 sk�ada za�wiadczenie w�a�ciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt�rej dokumenty dotycz�, w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4�8 ustawy. Dokument ten oraz dokumenty, o kt�rych mowa w lit. a i c, powinny by� wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania ofert.
Dokument, o kt�rym mowa w lit. b, powinien by� wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed up�ywem terminu sk�adania ofert.
Je�eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt�rym wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si� dokument�w, o kt�rych mowa powy�ej, zast�puje si� je dokumentem zawieraj�cym o�wiadczenie z�o�one przed notariuszem, w�a�ciwym organem s�dowym, administracyjnym albo organem samorz�du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt�rym wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania.
Oferty wsp�lnie z�o�one przez Konsorcjum Wykonawc�w
a. Wykonawcy mog� wsp�lnie ubiega� si� o udzielenia zam�wienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj� pe�nomocnika do reprezentowania ich w post�powaniu o udzielenie zam�wienia publicznego, albo do reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam�wienia publicznego. Umocowanie musi wynika� z tre�ci pe�nomocnictwa, kt�re musi by� za��czone do oferty � orygina� dokumentu lub jego kopia po�wiadczona za zgodno�� z orygina�em przez notariusza. Tre�� pe�nomocnictwa winna dok�adnie okre�la� zakres umocowania.
b. Przepisy dotycz�ce Wykonawcy stosuje si� odpowiednio do Wykonawc�w wyst�puj�cych wsp�lnie.
c. Wykonawcy wyst�puj�cy wsp�lnie ponosz� solidarn� odpowiedzialno�� za wykonanie przedmiotu umowy.
d. Je�eli oferta Wykonawc�w, wsp�lnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zam�wienia, zostanie wybrana, Zamawiaj�cy b�dzie ��da� przed zawarciem umowy w sprawie zam�wienia publicznego, przedstawienia umowy reguluj�cej wsp��prac� tych Wykonawc�w.
e. Oferta winna zawiera� informacje wymienione w punktach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dla ka�dego partnera konsorcjum.
f. Pozosta�e dokumenty wymagane w ofercie s� sk�adane w imieniu ca�ego konsorcjum.

III.2.2) Zdolno�� ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalno�ci konieczne do dokonania oceny spe�niania wymog�w: Wykonawca winien znajdowa� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantuj�cej wykonanie zam�wienia i w tym wzgl�dzie udokumentuje, �e jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia�alno�ci zwi�zanej z przedmiotem zam�wienia na kwot� nie mniejsz� ni� 1.000.000,00 z� (s�ownie: jeden milion z�otych 00/100).
Op�acona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj�cy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia�alno�ci zwi�zanej z przedmiotem zam�wienia na kwot� nie mniejsz� ni� 1.000.000,00 z� (s�ownie: jeden milion z�otych 00/100). Z uwagi na fakt, �e op�acenie sk�adki jest warunkiem koniecznym do obj�cia ochron� ubezpieczeniow�, z przed�o�onego dokumentu (np. polisy) musi jednoznacznie wynika�, �e Wykonawca obj�ty jest na dzie� sk�adania oferty ochron� ubezpieczeniow�. Je�eli z dokumentu jednoznacznie nie wynika, �e sk�adka zosta�a op�acona Wykona

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalno�ci konieczne do dokonania oceny spe�niania wymog�w:
O udzielenie zam�wienia publicznego mog� ubiega� si� Wykonawcy, kt�rzy spe�niaj� warunki okre�lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: Dysponuj� odpowiednim potencja�em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam�wienia.

III.2.4) Informacje o zam�wieniach zastrze�onych

III.3) Specyficzne warunki dotycz�ce zam�wie� na us�ugi

III.3.1) Informacje dotycz�ce okre�lonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie us�ugi

SEKCJA IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawc�w, kt�rzy zostan� zaproszeni do sk�adania ofert lub do udzia�u

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawc�w podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zam�wienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zam�wienia

Najni�sza cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana b�dzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj� zamawiaj�c�:

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz�ce tego samego zam�wienia

Nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokument�w dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin sk�adania ofert lub wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu

08.01.2013 – 10:00

IV.3.5) Data wys�ania zaprosze� do sk�adania ofert lub do udzia�u zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) J�zyki, w kt�rych mo�na sporz�dza� oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu

Polski

IV.3.7) Minimalny okres, w kt�rym oferent b�dzie zwi�zany ofert�

w dniach: 60 od ustalonej daty sk�adania ofert

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 08.01.2013 – 10:30
Miejscowo��
Siedziba TP-KOM, sala konferencyjna.

SEKCJA VI: Informacje uzupe�niaj�ce

VI.1) Informacje o powtarzaj�cym si� charakterze zam�wienia

Jest to zam�wienie o charakterze powtarzaj�cym si�: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zam�wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze �rodk�w Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

1. Zamawiaj�cy podpisze umow� z Wykonawc�, zgodn� z projektem stanowi�cym Za��cznik nr 6 do SIWZ. Umowa zakupu energii elektrycznej na potrzeby Zamawiaj�cego na dan� Cz��� zam�wienia zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowi�cym Za��cznik 6 do SIWZ z zastosowaniem ceny jednostkowej dla tej Cz��ci zam�wienia.
2. Podstaw� p�atno�ci b�d� rzeczywiste odczyty wskaza� uk�adu pomiarowego z uwzgl�dnieniem ceny jednostkowej za 1 kWh podanej w formularzu cenowym.
3. Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� zmiany zawartej umowy z Wykonawc� w przypadku zmiany liczby punkt�w poboru energii elektrycznej na warunkach okre�lonych w niniejszej SIWZ, w szczeg�lno�ci w przypadku pod��czenia nowego punktu poboru przez Zamawiaj�cego lub wy��czenia punktu poboru energii.
4. Umowa z Wykonawc�, kt�rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz�, zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj�cego, w jego siedzibie: TARNOWSKA GOSPODARKA KOMULANA TP-KOM SP. Z O.O., ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne oraz na stronie internetowej www.tp-kom.pl.
5. Ceny jednostkowe energii elektrycznej przedstawione w formularzu cenowym stanowi�cym Za��cznik nr 3 do SIWZ b�d� mia�y zastosowanie, o ile nie ulegn� zmianie od dnia z�o�enia oferty do ko�ca terminu obowi�zywania umowy sprzeda�y, w zakresie wp�ywaj�cym na jej realizacj�, nast�puj�ce akty prawne:
i. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625, z p��n. zm.);
ii. ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), w zakresie akcyzy na energi� elektryczn�;
iii. rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrze�nia 2008 r. w sprawie szczeg��owego zakresu obowi�zk�w uzyskania i przedstawienia do umorzenia �wiadectw pochodzenia, uiszczenia op�aty zast�pczej, zakupu energii elektrycznej i ciep�a wytworzonych w odnawialnych �r�d�ach energii oraz obowi�zku potwierdzania danych dotycz�cych ilo�ci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym �r�dle energii (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz, 969);
iv. rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z 26 wrze�nia 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie �wiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczeg��owego zakresu obowi�zku uzyskania i przedstawiania do umorzenia tych �wiadectw, uiszczania op�aty zast�pczej i obowi�zku potwierdzania danych dotycz�cych ilo�ci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314);v. ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar�w i us�ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z p��n. zm);
6. Rozliczenie za zu�yt� energi� elektryczn� odbywa� si� b�dzie wed�ug cen jednostkowych energii elektrycznej dla ka�dego punktu poboru, na podstawie faktycznego zu�ycia tej energii elektrycznej, zgodnie ze strefami czasowymi doby stosowanymi przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tj. ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
7. Wykonawca zobowi�zany jest do wystawienia do ka�dej faktury VAT specyfikacji o zu�yciu energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym dla ka�dego punktu poboru energii elektrycznej, a tak�e do gotowo�ci przesy�ania tej specyfikacji oraz zeskanowanych faktur VAT faksem lub drog� elektroniczn� na ka�de ��danie Zamawiaj�cego.
8. Zamawiaj�cy zobowi�zuje Wykonawc� do zg�oszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawc� umowy sprzeda�y energii elektrycznej, sk�adania o�wiadcze� woli oraz ustalania w imieniu Zamawiaj�cego wszelkich niezb�dnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowi�zuj�cej umowy sprzeda�y energii elektrycznej i �wiadczenia us�ug dystrybucji (umowa kompleksowa) lub umowy sprzeda�y energii.
9. Wykonawca zobowi�zuje si� do reprezentowania Zamawiaj�cego przed w�a�ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach zwi�zanych z zawarciem umowy o �wiadczenie us�ug dystrybucji, a w szczeg�lno�ci uzyska� i przed�o�y� do podpisu Zamawiaj�cemu niezb�dne dokumenty, w tym umowy o �wiadczenie us�ug dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z wytycznymi, otrzymanymi od Zamawiaj�cego.
10. Zamawiaj�cy wed�ug swojej najlepszej wiedzy zawar� w Za��czniku nr 1 do SIWZ wszystkie niezb�dne dane umo�liwiaj�ce skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz skuteczne wypowiedzenie dotychczasowych um�w kompleksowych lub um�w sprzeda�y energii. Na podstawie tych danych Wykonawca dokona zg�oszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawc� umowy sprzeda�y energii elektrycznej a tak�e wypowie dotychczasowe obowi�zuj�ce umowy sprzeda�y energii elektrycznej lub umowy kompleksowe. Wykonawca nie b�dzie wymaga� od Zamawiaj�cego uzupe�nienia lub przekazania jakichkolwiek innych informacji dodatkowych. Wyj�tkiem b�d� informacje wyra�nie wskazane jako niezb�dne przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub dotychczasowego Sprzedawc�.
11. Koszty za bilansowanie handlowe energii elektrycznej uwzgl�dnione b�d� w cenie energii elektrycznej.
12. Wykonawca zobowi�zany jest do pe�nienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotowej umowy, stanowi�cej Za��cznik nr 6 do SIWZ.
13. Zamawiaj�cy udost�pni dane �r�d�owe w wersji edytowalnej a Wykonawca na podstawie tych danych zobowi�zuje si� przygotowa� umowy sprzeda�y energii elektrycznej wraz ze wszystkimi niezb�dnymi za��cznikami i przed�o�y� je do podpisu przez Zamawiaj�cego w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj�cego.

VI.4) Procedury odwo�awcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo�awcze

Prezes Krajowej Izby odwo�awczej
ul. Post�pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2) Sk�adanie odwo�a�

Dok�adne informacje na temat termin�w sk�adania odwo�a�: Wykonawcom przys�uguj� �rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179-198g).

VI.4.3) �r�d�o, gdzie mo�na uzyska� informacje na temat sk�adania odwo�a�

Departament Odwo�a� Urz�du Zam�wie� Publicznych
ul. Post�pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5) Data wys�ania niniejszego og�oszenia:

27.11.2012

PLIKI DO POBRANIA: