Skocz do treści

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy działek w ul. Jagodowej, ul. Jarzębinowej, ul. Folwarcznej oraz w ul. Wysogotowskiej w Przeźmierowie

Tarnowo Podg�rne, dnia 13.11.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: : post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy dzia�ek w ul. Jagodowej, ul. Jarz�binowej, ul. Folwarcznej oraz w ul. Wysogotowskiej w Prze�mierowie.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 13 listopada 2012 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budow� j/w. Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

Zak�ad Budowlano-Monta�owy
„NOWO-INSTAL-BUD” S.C. Pawe� i Micha� �wiergiel
ul. P��wiejska 23, 64-300 Nowy Tomy�l

w cenie: 225 716,27 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 8 ofert:

„STRABAG” Sp. z o.o.
ul. Obornicka 235B, 60-635 Pozna�
Cena brutto: 349 904,90 z�
Transport Drogowy, �lusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber
Ul. Dworcowa 40b, 62-045 Pniewy
Cena brutto: 398 499,32 z�
Zak�ad �lusarsko – Instalatorski WOD. – KAN. CO. GAZ Roboty Ziemne, Marian Walkowiak
Ul. Spokojna 17, 62-045 Pniewy
Cena brutto: 400 000,00 z�
Przedsi�biorstwo Budownictwa Komunalnego W�adys�aw Nogaj
Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarz�dz
Cena brutto: 465 300,46 z�
Zak�ad Us�ugowy Wodno – Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak
Ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osi�ciny
Cena brutto: 291 446,70 z�
Zak�ad Budowlano-Monta�owy „NOWO-INSTAL-BUD” S. C. Pawe� i Micha� �wiergiel
ul. P��wiejska 23, 64-300 Nowy Tomy�l
Cena brutto: 225 716,27 z�
Atlas P.B. Przemys�aw Goraj
ul. Rolna 14, 62-090 Rokietnica
Cena brutto: 252 415,66 z�
Zak�ad Rob�t Drogowych „TAR – DROG S.C.”
ul. Pozna�ska 62a, 62-080 Tarnowo Podg�rne
Cena brutto: 408 452,12 z�
Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 14 listopada 2012 r.

Tarnowo Podg�rne, dnia 23.10.2012 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na budow� kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy dzia�ek w ul. Jagodowej, ul. Jarz�binowej, ul. Folwarcznej oraz w ul. Wysogotowskiej w Prze�mierowie

Numer og�oszenia: : 412366- 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1) NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1) OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na budow� na budow� kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy dzia�ek w ul. Jagodowej, ul. Jarz�binowej, ul. Folwarcznej oraz w ul. Wysogotowskiej w Prze�mierowie.

II.1.2) Rodzaj zam�wienia:

Roboty budowlane.

II.1.3) Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy��czami do granicy dzia�ek w ul. Jagodowej, ul. Jarz�binowej, ul. Folwarcznej oraz w ul. Wysogotowskiej w Prze�mierowie. 3.1 ul. Jagodowej Kanalizacja sanitarna z rur PVC kl. S o jednolitej �ciance DN 200 x 5,9 mm: -d�ugo�� L= 228,0 m -studnie rewizyjne Ø 1000 mm 7 szt. Przy��cza z rur PVC kl. S o jednolitej �ciance DN 160 x 4,7 mm: -d�ugo�� L= 120,0 m 3.2. ul. Jarz�binowej Kanalizacja sanitarna z rur PVC kl. S o jednolitej �ciance DN 200 x 5,9 mm: -d�ugo�� L= 181,0 m -studnie rewizyjne Ø 1000 mm 4 szt. Przy��cza z rur PVC kl. S o jednolitej �ciance DN 160 x 4,7 mm: -d�ugo�� L= 80,0 m 3.3. ul. Folwarczna Kanalizacja sanitarna z rur PVC kl. S o jednolitej �ciance DN 200 x 5,9 mm: -d�ugo�� L= 52,5 m -studnie rewizyjne Ø 1000 mm 2 szt. Przy��cza z rur PVC kl. S o jednolitej �ciance DN 160 x 4,7 mm: -d�ugo�� L= 14,0 m 3.4. ul. Wysogotowskiej Kanalizacja sanitarna z rur PVC kl. S o jednolitej �ciance DN 200 x 5,9 mm: -d�ugo�� L= 49,0 m -studnie rewizyjne Ø 1000 mm 2 szt. Przy��cza z rur PVC kl. S o jednolitej �ciance DN 160 x 4,7 mm: -d�ugo�� L= 6,0 m Szczeg��owy zakres przedmiotu zam�wienia zamieszczony zosta� w projekcie o nazwie Przew�d kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy dzia�ek Prze�mierowo ul. Jagodowa; Przew�d kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy dzia�ek Prze�mierowo ul. Jarz�binowa; Projekt budowlany na budow� sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Folwarcznej nr dz. 613/3; 612/3; 609/5; 612/2; 612/4; 609/4 oraz Projekt budowlany na budow� sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Wysogotowskiej nr dz. 923/3; 11/9; 12; 25/5 .Szczeg��ow� lokalizacj� element�w stanowi�cych przedmiot zam�wienia, zawieraj� plany sytuacyjno-wysoko�ciowe w skali 1:500 w dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy, b�d�cy podstaw� opracowania kosztorys�w ofertowych, jest okre�lony w przedmiarach rob�t; pozycje katalogowe podano wy��cznie dla u�atwienia sporz�dzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. W dzia�kach o nr geodezyjnych 120-8; 103-1; 12 prace nale�y prowadzi� w technologii bezwykopowej – przecisku lub przewiertu sterowanego. Cena za wykonanie przedmiotu zam�wienia, opr�cz koszt�w wynikaj�cych z kosztorysu ofertowego, winna obejmowa� nast�puj�ce nak�ady, niezb�dne do poniesienia przez Wykonawc�: a)Op�aty sk�adowiskowe zwi�zane z odwozem gruzu, nadmiaru urobku (wyb�r miejsca i wyw�z we w�asnym zakresie) b)Tymczasowe op�otowanie pasa roboczego c)Naprawa dr�g, ulic, chodnik�w, ogrodze�, teren�w zielonych plac�w zabaw zniszczonych w czasie trwania rob�t przez �rodki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystaj�ce z objazd�w, d)Likwidacja skutk�w oddzia�ywania procesu budowlanego na otoczenie budowy , e)Koszty zrzutu wody po pr�bach szczelno�ci, f)Odszkodowania za zniszczenia upraw i zieleni, g)Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty zwi�zane z zaj�ciem pasa drogowego, h)Wykonanie dokumentacji powykonawczej, i)Koszty przecisku lub przewiertu, j)Opracowanie planu BIOZ. Wykonawca zastosuje materia�y o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i u�ytkowych nie gorszych od podanych w projekcie technicznym Zamawiaj�cy wymaga by przedmiot zam�wienia by� obj�ty 3 letni� gwarancj� i r�kojmi�.

II.1.4) Czy przewiduje si� udzielenie zam�wie� uzupe�niaj�cych:

Nie.

II.1.5) Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9, 45.23.24.00-6, 45.23.32.20-7, 45.23.24.52-5

II.1.6) Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zako�czenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si� udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam�wienia: Nie

III.3) WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku
Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2) Wiedza i do�wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku
Wymagane jest do�wiadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia (udokumentuj� wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, co najmniej 2 rob�t zwi�zanych z budow� sieci kanalizacyjnej o warto�ci min. 200 000,00 z� netto ka�da).

III.3.3) Potencja� techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku
Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku
Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/rob�t posiadaj�cego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynale�no�ci do izby zawodowej technik�w i in�ynier�w budownictwa – do oferty wykonawca sk�ada o�wiadczenie w formie wykazu wg wzoru za��czonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� dokumenty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku
Na podstawie o�wiadczenia

III.4) INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

wykaz rob�t budowlanych w zakresie niezb�dnym do wykazania spe�niania warunku wiedzy i do�wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert albo wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz za��czeniem dokumentu potwierdzaj�cego, �e roboty zosta�y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid�owo uko�czone
wykaz os�b, kt�re b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zam�wienia, w szczeg�lno�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie us�ug, kontrol� jako�ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykszta�cenia niezb�dnych dla wykonania zam�wienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci, oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert, a w stosunku do os�b fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty

a) kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza si� mo�liwo�� ubiegania si� o zam�wienie publiczne tylko dla wykonawc�w, u kt�rych ponad 50 % pracownik�w stanowi� osoby niepe�nosprawne:

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b�dzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego w formie aneksu do umowy tylko wtedy gdy: wstrzymanie rob�t lub przerwy w pracach powstan� z przyczyn le��cych po stronie zamawiaj�cego, wyst�pi� dzia�ania os�b trzecich lub organ�w w�adzy publicznej, kt�re spowoduj� przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zam�wienia, warunki pogodowe uniemo�liwi� prowadzenie rob�t budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, wyst�pi� roboty dodatkowe od kt�rych uzale�nione b�dzie wykonanie zam�wienia podstawowego, wyst�pi awaria nie zawiniona czynno�ciami lub nie wynikaj�ca z zaniechania czynno�ci, do kt�rych Wykonawca by� zobowi�zany, wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci formalno- prawne

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4) Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

07.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofert� nale�y z�o�y� w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5) Termin zwi�zania ofert�:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: