Skocz do treści

Odbudowa nawierzchni drogowej ulicy Grzybowej w miejscowości Lusowo gm. Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podg�rne, dnia 09.10.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbudow� nawierzchni drogowej ulicy Grzybowej w miejscowo�ci Lusowo gm. Tarnowo Podg�rne.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 5 pa�dziernika 2012 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budow� j/w. Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49, 62-070 Pal�dzie

w cenie: 197 955,99 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 2 oferty:

 1. COLAS Polska Sp. z o.o.
  ul. Nowa 49, 62-070 Pal�dzie
  Cena brutto: 197 955,99 z�
 2. POL-DR�G KO�CIAN Sp. z o.o.
  Bonikowo, ul. Dworcowa 29, 64-000 Ko�cian
  Cena brutto: 263 743,00 z�

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 9 pa�dziernika 2012 r.

Tarnowo Podg�rne, dnia 19.09.2012 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na odbudow� nawierzchni drogowej ulicy Grzybowej w miejscowo�ci Lusowo gm. Tarnowo Podg�rne

Numer og�oszenia: : 354412 – 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na odbudow� nawierzchni drogowej ulicy Grzybowej w miejscowo�ci Lusowo gm. Tarnowo Podg�rne.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Roboty budowlane.

II.1.3)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Przedmiotem zam�wienia jest odbudowa nawierzchni drogowej ulicy Grzybowej w miejscowo�ci Lusowo gm. Tarnowo Podg�rne o d�ugo�ci od ul. Zakrzewskiej ok. 400 m oraz 10 m ul. Truflowej. Zadanie obejmuje nast�puj�cy zakres: roboty drogowe: – nawierzchnia z asfaltobetonu 0/12,8 mm o grubo�� 8 cm, m2 1656,00 – korytowanie mechaniczne g��b. 41 cm, m3 679,00 – pod�o�e z gruntu rodzimego 15 cm z zag�szczeniem, m3 198,72 – podbudowa z t�ucznia 0/31,5 mm o grubo�ci 20 cm po zag�szczeniu, m3 331,20 – opornik betonowy 8×30 z materia�u rozbi�rkowego,m 328,00 – opornik betonowy 8×30,m 82,00 – �awa betonowa B-15 na d�ugo�ci 82 m,m3 5,00 odwodnienie nawierzchni: odwodnienie powierzchniowe wykona� na ca�ej d�ugo�ci ok. 410 m poprzez nadanie nawierzchni spadk�w poprzecznych (1,5%) oraz pod�u�nych Wykonawca zastosuje materia�y o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i u�ytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie. Wykonawca musi wskaza� w ofercie, kt�re elementy zam�wienia zamierza powierzy� do wykonania podwykonawcom. Cena za wykonanie przedmiotu zam�wienia, opr�cz koszt�w wynikaj�cych z kosztorysu ofertowego, winna obejmowa� nast�puj�ce nak�ady, niezb�dne do poniesienia przez Wykonawc�: a)badanie zag�szczania zasypki wykop�w tymczasowych w dostosowaniu do wymog�w projektu technicznego i klasy drogi (pasa roboczego), b)op�aty sk�adowiskowe zwi�zane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku, c)op�aty za czasowe sk�adowanie urobku, d)naprawy dr�g i ulic zniszczonych w czasie trwania rob�t przez �rodki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystaj�ce z objazd�w, e)likwidacja skutk�w oddzia�ywania procesu budowlanego na otoczenie budowy, f)koszty wyci�cia drzew i krzew�w, g)odszkodowanie za zniszczenie upraw i zieleni, obs�ug� geodezyjn� z inwentaryzacj� powykonawcz� i ewentualn� korekt� rz�dnych celem dostosowania do istniej�cych wjazd�w, h)opracowanie i wdro�enie projektu ruchu drogowego na czas trwania rob�t, i)regulacja pozioma studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych , j)regulacja pozioma zasuw i hydrant�w. Wykonawca zastosuje materia�y o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i u�ytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie Zakres rzeczowy zadania b�d�cego przedmiotem przetargu opisany jest szczeg��owo w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i �lepym kosztorysie oraz przedmiarze rob�t. Pozycje katalogowe zawarte w kosztorysie podano wy��cznie dla u�atwienia sporz�dzenia kalkulacji ofertowej – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Projekt, specyfikacja techniczna oraz �lepy kosztorys i przedmiar rob�t stanowi� za��czniki do niniejszej specyfikacji. Zamawiaj�cy wymaga by przedmiot zam�wienia by� obj�ty 3 letni� gwarancj� i r�kojmi�.

II.1.4)  Czy przewiduje si� udzielenie zam�wie� uzupe�niaj�cych:

Nie.

II.1.5)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

45.23.31.00-0.

II.1.6)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zako�czenie: 30.11.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

Czy przewiduje si� udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam�wienia: Nie

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest do�wiadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia (udokumentuj� wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, co najmniej 2 rob�t zwi�zanych z: budowa lub przebudowa dr�g, budow� chodnik�w lub budowa �cie�ek rowerowych o warto�ci min. 200 000,00 z� brutto ka�da.

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/rob�t posiadaj�cego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynale�no�ci do izby zawodowej technik�w i in�ynier�w budownictwa (wymagane uprawnienia drogowe) – do oferty wykonawca sk�ada o�wiadczenie w formie wykazu wg wzoru za��czonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� dokumenty.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

 • wykaz rob�t budowlanych w zakresie niezb�dnym do wykazania spe�niania warunku wiedzy i do�wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert albo wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz za��czeniem dokumentu potwierdzaj�cego, �e roboty zosta�y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid�owo uko�czone
 • wykaz os�b, kt�re b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zam�wienia, w szczeg�lno�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie us�ug, kontrol� jako�ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykszta�cenia niezb�dnych dla wykonania zam�wienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci, oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert, a w stosunku do os�b fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.5)  INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ�CYCH, �E OFEROWANE DOSTAWY, US�UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ� OKRE�LONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, �e oferowane dostawy, us�ugi lub roboty budowlane odpowiadaj� okre�lonym wymaganiom nale�y przed�o�y�:

Inne dokumenty

a) ofert� zgodn� z formularzem oferty stanowi�cym za��cznik do specyfikacji,
b) kosztorys ofertowy zawieraj�cy wszystkie pozycje przedmiaru rob�t,

III.7)  Czy ogranicza si� mo�liwo�� ubiegania si� o zam�wienie publiczne tylko dla wykonawc�w, u kt�rych ponad 50 % pracownik�w stanowi� osoby niepe�nosprawne:

Nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.2.2)  Czy przeprowadzona b�dzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego w formie aneksu do umowy tylko wtedy gdy: Wstrzymanie rob�t lub przerw w pracach powstanie z przyczyn le��cych po stronie zamawiaj�cego, wyst�pi� dzia�ania os�b trzecich lub organ�w w�adzy publicznej, kt�re spowoduj� przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zam�wienia, warunki pogodowe uniemo�liwi� prowadzenie rob�t budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, wyst�pi� roboty dodatkowe od kt�rych uzale�nione b�dzie wykonanie zam�wienia podstawowego, wyst�pi awaria nie zawiniona czynno�ciami lub nie wynikaj�ca z zaniechania czynno�ci, do kt�rych Wykonawca by� zobowi�zany wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci formalno- prawne Zamawiaj�cy dopuszcza zmian� kierownika budowy w przypadku takiej konieczno�ci wynikaj�cej z obiektywnych okoliczno�ci. Kierownik budowy musi posiada� uprawnienia wymagane przepisami prawa.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

04.10.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: