Skocz do treści

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej przy ul. Prostej w Sierosławiu

Tarnowo Podg�rne, dnia 10.09.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: : post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t�ocznej przy ul. Prostej w Sieros�awiu.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 13 pa�dziernika 2011 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budow� j/w. Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

Przedsi�biorstwo Wielobran�owe „TOR-BRUK” Sp. z o.o.
Os. Winiary 22/3, 60-665 Pozna�

w cenie: 328 394,88 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 18 ofert:

 1. PPHU Kazimierz Suterski
  ul. �wirowa 18, 66-330 Pszczew
  Cena brutto: 727 164,36 z�
 2. „SANTINEX” Robert Siekierski
  ul. Planowa 11 , 96-500 Sochaczew
  Cena brutto: 643 074,58 z�
 3. „ALTRANS” Alicja Tomczak
  ul. S�owackiego 67, 63-800 Gosty�
  Cena brutto: 409 179,68 z�
 4. Konsorcjum firm: „HYDRAN” mgr in�. Andrzej Stelmaszyk ul. Go�uchowska 21, 61-417 Pozna�
  Roboty Ziemne „ROBMAR” Robert J��wiak ul. Powsta�c�w Wlkp. 86, 64-500 Szamotu�y
  Cena brutto: 491 386,07 z�
 5. „BART-POL” Przemys�aw Bartkowiak
  ul. Meliorant�w 21, 60-447 Pozna�
  Cena brutto: 403 550,70 z�
 6. Przedsi�biorstwo Handlowo-Us�ugowe „LITZ” Sp. z o.o.
  ul. Nowina 38, 60-589 Pozna�
  Cena brutto: 780 799,08 z�
 7. „WodAn” Instalacje Sanitarne, Andrzej Szypura
  ul. Lipowa 0, 62-030 Lubo�
  Cena brutto: 398.486,99 z�
 8. Zak�ad Instalacyjny i Us�ug Og�lnobudowlanych Janina Matuszczak
  os. Kasztela�skie 10A/4, skr. Poczt. 26, 66-300 Mi�dzyrzecz
  Cena brutto: 641 022,13 z�
 9. „STRABAG” Sp. z o.o.
  ul. Obornicka 235B, 60-635 Pozna�
  Cena brutto: 541 414,28 z�
 10. Przedsi�biorstwo Wielobran�owe „TOR-BRUK” Sp. z o.o.
  os. Winiary 22/3, 60-665 Pozna�
  Cena brutto: 328 394,88 z�
 11. Przedsi�biorstwo „HYDR-GAZ SWARZ�DZ” Henryk Wojkiewicz
  ul. Bednarska 7, 62-020 Swarz�dz
  Cena brutto: 642 872,71 z�
 12. „FRETLESS” Przedsi�biorstwo Handlowo-Us�ugowe �ukasz �agoda
  os. Czecha 123/12, 61-298 Pozna�
  Cena brutto: 591 529,45 z�
 13. „DANKAR” Us�ugi Budowlane Wod-Kan i c.o. kosztorysowanie Danuta Pyssa
  Nienawiszcz 23, 64-610 Rogo�no
  Cena brutto: 449 512,97 z�
 14. Zak�ad Instalacyjno-Budowlany Tomasz Szypura
  ul. Lipowa 20, 62-030 Lubo�
  Cena brutto: 342 479,50 z�
 15. ZAK�AD INSTALACYJNY WOD.-KAN. I C.O. Roman Tuczy�ski
  ul. Modli�ska 22, 61-049 Pozna�
  Cena brutto: 589 944,60 z�
 16. Zak�ad Rob�t Drogowych „TAR-DROG S.C.”
  ul. Pozna�ska 62a, 62-080 Tarnowo Podg�rne
  Cena brutto: 397 030,62 z�
 17. Zak�ad Us�ugowo-Projektowy „KOMBUD” Edward Jeli�ski
  ul. Armii Krajowej 21/46, 64-600 Oborniki
  Cena brutto: 565 080,76 z�
 18. Zak�ad Budowlano-Monta�owy „NOWO-INSTAL-BUD” S. C. Pawe� i Micha� �wiergiel
  ul. P��wiejska 23, 64-300 Nowy Tomy�l
  Cena brutto: 507 631,50 z�

Zamawiaj�cy informuje, �e na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 i 3 dokona� poprawy omy�ki polegaj�cej na niezgodno�ci oferty z SIWZ oraz poprawi� omy�k� rachunkow� oferty nr 11,13,17,18.

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 11 wrze�nia 2012 r.

Tarnowo Podg�rne, dnia 30.08.2012 r.

 

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej przy ul. Prostej w Sieros�awiu.

W zwi�zku z otrzymanym pytaniem dotycz�cym tre�ci SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Zwracamy uwag� na oczywisty b��d w przedmiarze inwestorskim w poz nr.3, w naszej ocenie warto�� tej pozycji winna wynosi� 2638,0 m3, a nie 263,8 m3.
Prosz� o piln� korekt� przedmiar�w rob�t na Pa�stwa stronie WWW.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e poprawi� oczywist� omy�k� pisarsk�, kt�ra wyst�pi�a w przedmiarze inwestorskim w poz. nr 3, pozycja winna wynosi� 2638,0 m3, a nie 263,8 m3.

Tarnowo Podg�rne, dnia 27.08.2012 r.

 

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej przy ul. Prostej w Sieros�awiu.

W zwi�zku z otrzymanymi pytaniami dotycz�cym tre�ci SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Zakres rozpatrywanego zadania inwestycyjnego dotycz�cy przepompowni �ciek�w przedstawiony w SIWZ (pkt. 1.1.) m�wi o wykonaniu komory z element�w betonowych wraz z osadzeniem przej�� szczelnych dla kana�u grawitacyjnego oraz t�ocznego i w�azu z wentylacj�. Natomiast zakres przedstawiony w ST (pkt. 1.3.) obejmuje wyposa�enie komory przepompowni �ciek�w wraz z jej op�otowaniem i utwardzeniem placu manewrowego. Ponadto w punkcie 2.1.3. ST sformu�owany jest zapis, �e komora przepompowni zosta�a wykonana w poprzednim zadaniu. W zwi�zku z powy�szym nie�cis�o�ciami prosz� o jednoznaczne okre�lenie zakresu zadania. W przypadku konieczno�ci wykonania op�otowania pompowni prosz� o uzupe�nienie dokumentacji projektowej rysunek umo�liwiaj�cy jego zwymiarowanie

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e wykonanie powy�szego zadania nie obejmuje w swoim zakresie budowy komory przepompowni �ciek�w wraz z uzbrojeniem oraz op�otowaniem i utwardzeniem placu manewrowego.

Pytanie 2
Zakres rozpatrywanego zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie przy��czy kanalizacyjnych do granicy dzia�ek. W zwi�zku z tym prosz� o uzupe�nienie dokumentacji projektowej o profile tych�e przy��czy b�d� ich zestawienie tabelaryczne umo�liwiaj�ce okre�lenie zag��bie� wykop�w oraz zwymiarowanie dolot�w studni betonowych.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e nie posiada profili pod�u�nych jak i zestawienia tabelarycznego przedmiotowych przy��czy, w zwi�zku z powy�szym przykanaliki kanalizacji sanitarnej nale�y wykona� od studzienek rewizyjnych lub tr�jnik�w do granicy dzia�ki (Za��cznik nr1: typy przykanalik�w AiB) ze spadkiem min 1,5%, max 15%.

Pytanie 3
Przy opisie warunk�w gruntowo-wodnych w dokumentacji projektowej, autor powo�uje si� na „Opini� geologiczn� o warunkach gruntowo wodnych” z maja 1999. Prosz� o uzupe�nienie udost�pnionej na stronie TP-KOM dokumentacji przetargowej o ww. dokument.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e nie posiada w swoich zasobach „Opinii geologicznej o warunkach gruntowo-wodnych” z maja 1999 r., w zwi�zku z powy�szym wykonawca na w�asny koszt mo�e zleci� wykonanie bada� gruntowo-wodnych

Pytanie 4
Czy Zamawiaj�cy dopuszcza stosowanie na studniach kanalizacji sanitarnej w�az�w �eliwnych z wype�nieniem betonowym DN600 klasy ci��kiej zamiast wskazanych w ST w�az�w �eliwnych DN600 klasy ci��kiej? Rozwi�zanie takie znaczenie obni�a prawdopodobie�stwo ich kradzie�y w por�wnaniu do w�az�w �eliwnych.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy dopuszcza zastosowanie w�az�w �eliwnych z wype�nieniem betonowym DN600 klasy ci��kiej.

Pytanie 5
Czy zamawiaj�cy dopuszcza zastosowanie na w/w inwestycji studzienek DN 1000 tworzywowych monolitycznych, przeciwwyporowych poprzez poszerzenie trzonu wnosz�cego w stosunku od nominalnej �rednicy i zako�czone teleskopem DN 630, pozwalaj�cym na dopasowanie do nachylenia terenu ≥3�, a sztywno�� obwodowa trzon�w wznosz�cych wynosi minimum 2SN, ponadto wytrzyma�o�� studzienki na wody gruntowe 2 metry od dna studzienek.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy dopuszcza zastosowanie przedmiotowych studzienek pod warunkiem, �e posiadaj� stopnie z�azowe.

Pytanie 6
Czy Zamawiaj�cy posiada dokumentacj� geologiczn� dotycz�c� w/w zadania? Je�li tak, prosimy o jej zamieszczenie na stronie internetowej.

Odpowied�:
Zamawiaj�cy nie posiada dokumentacji geologicznej dotycz�cej w/w zadania w zwi�zku z powy�szym wykonawca na w�asny koszt mo�e zleci� wykonanie bada� gruntowo-wodnych.

Pytanie 7
W tre�ci SIWZ, pkt. 18 napisano: „kosztorys ofertowy nale�y sporz�dzi� na podstawie przedmiaru rob�t, stanowi�cego za��cznik do niniejszej specyfikacji”. Czy do ofert nale�y do��czy� kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej?

Odpowied�:
Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie kosztorysu ofertowego zawieraj�cego wszystkie pozycje przedmiaru rob�t wraz z cenami jednostkowymi. Kosztorys w wersji uproszczonej nie jest wymagany.

Pytanie 8
Prosimy o potwierdzenie, �e zgonie z pkt. 1.1 SIWZ nale�y wykona� wy��cznie komor� pompowni �ciek�w z betonu B45 i �rednicy DN 1500 mm bez pomp, orurowania, szafki sterowniczej i systemu monitoringu?

Odpowied�:
Zamawiaj�cy informuje, �e wykonanie powy�szego zadania nie obejmuje w swoim zakresie budowy komory, monta�u pomp, orurowania, szafki sterowniczej oraz systemu monitoringu.

Tarnowo Podg�rne, dnia 17.08.2012 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na budow� kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t�ocznej przy ul. Prostej w Sieros�awiu

Numer og�oszenia: 303690 – 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na budow� kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t�ocznej przy ul. Prostej w Sieros�awiu.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Roboty budowlane.

II.1.3)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Budow� kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t�ocznej z komor� �ciek�w przy ulicy Prostej w Sieros�awiu. Przedmiot zam�wienia dla SEKTORA I obejmuje: 1. Kanalizacj� sanitarn� i t�oczn� z rur: PVC, klasy S o �rednicy Ø300 mm L= 660,0 mb PVC, klasy S o �rednicy Ø200 mm L= 140,0 mb Przy��cza do granicy dzia�ek PVC, klasy S o �rednicy Ø160 mm Og�lne wymagania dotycz�ce wykonania komory pompowni �ciek�w: Nieprzejezdn� komor� pompowni �ciek�w nale�y wykona� z prefabrykowanych element�w betonowych i �elbetowych z betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego o �rednicy 1500 mm. Komor� pompowni �ciek�w wyposa�y� we w�az prostok�tny, zapewniaj�cy swobodny monta� i demonta� pomp (zgodnie z Rozporz�dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), oraz kominek wentylacyjny. W�az musi by� wykonany z materia��w odpornych na korozj� w agresywnym �rodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowo�ane. Studnia pompowni winna posiada� za�lepione, szczelne przej�cia pod kana� t�oczny DN 100 PE i kana� grawitacyjny DN 315 PVC. Wykonawca zastosuje materia�y o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i u�ytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie. Wykonawca musi wskaza� w ofercie, kt�re elementy zam�wienia zamierza powierzy� do wykonania podwykonawcom. Cena za wykonanie przedmiotu zam�wienia, opr�cz koszt�w wynikaj�cych z kosztorysu ofertowego, winna obejmowa� nast�puj�ce nak�ady, niezb�dne do poniesienia przez Wykonawc�: a) Badanie zag�szczania zasypki wykop�w tymczasowych w dostosowaniu do wymog�w projektu technicznego i klasy drogi (pasa roboczego) b) Op�aty sk�adowiskowe zwi�zane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku, c) Op�aty za czasowe sk�adowanie urobku, d) Naprawy dr�g i ulic zniszczonych w czasie trwania rob�t przez �rodki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystaj�ce z objazd�w, e) Likwidacja skutk�w oddzia�ywania procesu budowlanego na otoczenie budowy, f) Wykonanie komory pompowni �ciek�w pkt.2 SIWZ. Zakres rzeczowy zadania b�d�cego przedmiotem przetargu opisany jest szczeg��owo w projekcie budowlano – wykonawczym, specyfikacji technicznej i �lepym kosztorysie. Pozycje katalogowe zawarte w kosztorysie podano wy��cznie dla u�atwienia sporz�dzenia kalkulacji ofertowej – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Projekt, specyfikacja techniczna oraz �lepy kosztorys stanowi� za��czniki do niniejszej specyfikacji. Zamawiaj�cy wymaga by przedmiot zam�wienia by� obj�ty 3 letni� gwarancj� i r�kojmi�.

II.1.4)  Czy przewiduje si� udzielenie zam�wie� uzupe�niaj�cych:

Nie.

II.1.5)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.24.10-9.

II.1.6)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zako�czenie: 30.11.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

Czy przewiduje si� udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam�wienia: Nie

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest do�wiadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia (udokumentuj� wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, co najmniej 2 rob�t zwi�zanych z budow� sieci kanalizacji sanitarnej o warto�ci min. 300 000,00 z� brutto ka�da.

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/rob�t posiadaj�cego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynale�no�ci do izby zawodowej technik�w i in�ynier�w budownictwa – do oferty wykonawca sk�ada o�wiadczenie w formie wykazu wg wzoru za��czonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� dokumenty.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

 • wykaz rob�t budowlanych w zakresie niezb�dnym do wykazania spe�niania warunku wiedzy i do�wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert albo wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz za��czeniem dokumentu potwierdzaj�cego, �e roboty zosta�y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid�owo uko�czone
 • wykaz os�b, kt�re b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zam�wienia, w szczeg�lno�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie us�ug, kontrol� jako�ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykszta�cenia niezb�dnych dla wykonania zam�wienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci, oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert, a w stosunku do os�b fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.5)  INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ�CYCH, �E OFEROWANE DOSTAWY, US�UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ� OKRE�LONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, �e oferowane dostawy, us�ugi lub roboty budowlane odpowiadaj� okre�lonym wymaganiom nale�y przed�o�y�:

Inne dokumenty

a) ofert� zgodn� z formularzem oferty stanowi�cym za��cznik do specyfikacji,
b) kosztorys ofertowy zawieraj�cy wszystkie pozycje przedmiaru rob�t,

III.7)  Czy ogranicza si� mo�liwo�� ubiegania si� o zam�wienie publiczne tylko dla wykonawc�w, u kt�rych ponad 50 % pracownik�w stanowi� osoby niepe�nosprawne:

Nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.2.2)  Czy przeprowadzona b�dzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego w formie aneksu do umowy tylko wtedy gdy: Wstrzymanie rob�t lub przerw w pracach powstanie z przyczyn le��cych po stronie zamawiaj�cego, wyst�pi� dzia�ania os�b trzecich lub organ�w w�adzy publicznej, kt�re spowoduj� przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zam�wienia, warunki pogodowe uniemo�liwi� prowadzenie rob�t budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, wyst�pi� roboty dodatkowe od kt�rych uzale�nione b�dzie wykonanie zam�wienia podstawowego, wyst�pi awaria nie zawiniona czynno�ciami lub nie wynikaj�ca z zaniechania czynno�ci, do kt�rych Wykonawca by� zobowi�zany wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci formalno- prawne Zamawiaj�cy dopuszcza zmian� kierownika budowy w przypadku takiej konieczno�ci wynikaj�cej z obiektywnych okoliczno�ci. Kierownik budowy musi posiada� uprawnienia wymagane przepisami prawa.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

04.09.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: