Skocz do treści

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego

Tarnowo Podg�rne, dnia 28.06.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: : post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 28 czerwca 2012 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j/w. Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

Grupa Karlik Sp. J.
ul. Kaliska 28, 61-131 Pozna�

w cenie: 92 496,00 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 2 oferty:

 1. MK CENTRUM Sp. J. K. Duliba, M. Myczka
  Ul. Woj. Polskiego 264, 97-300 Piotrk�w Trybunalski
  Cena brutto: 96 100,00 z�
 2. Grupa Karlik Sp. J.
  Ul. Kaliska 28, 61-131 Pozna�
  Cena brutto: 92 496,00 z�

Przy wyborze ofert Zamawiaj�cy b�dzie kierowa� si� nast�puj�cym kryterium:

 • cena – 85 %
 • zu�ycie energii – 13 %
 • emisja dwutlenku w�gla – 1 %
 • silnik BIO – 1 %

Ocena ofert zostanie dokonana wg poni�szego wzoru:
P = Pc + Pe + Pco2 + Pbio
gdzie:
P � ��czna liczba punkt�w przyznanych badanej ofercie,
Pc � liczba punkt�w w kryterium �cena�,
Pe � liczba punkt�w w kryterium �zu�ycie energii�,
Pco2 � liczba punkt�w w kryterium �emisja dwutlenku w�gla�,
Pbio � liczba punkt�w w kryterium �silnik BIO�

OFERTA nr 1
P=82+13+1+0 = 96 pkt.

OFERTA nr 2
P=85+13+1+0 = 99 pkt.

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne mo�e zosta� zawarta po dniu 29 czerwca 2012 r.


Tarnowo Podg�rne, dnia 25.06.2012 r.

 

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu osobowego.

W zwi�zku z otrzymanym pytaniem dotycz�cym tre�ci SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Czy Zamawiaj�cy dopuszcza komputer pok�adowy i kolorowy wy�wietlacz LCD, menu graficzne z j�z. angielskim?

Odpowied�:
Dopuszcza si� pod warunkiem, �e instrukcja papierowa b�dzie w j�zyku polskim.


Tarnowo Podg�rne, dnia 20.06.2012 r.

 

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego

Numer og�oszenia: 211844 – 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – dostawy

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Dostawy.

II.1.3)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Przedmiotem zam�wienia jest zakup 1 sztuki samochodu osobowego. Samoch�d osobowy stanowi�cy przedmiot zam�wienia musi spe�nia� wymagania w zakresie parametr�w, cech i wyposa�enia okre�lone w Szczeg��owym opisie przedmiotu zam�wienia stanowi�cym za��cznik nr 2 do SIWZ. Samoch�d b�d�cy przedmiotem zam�wienia musi by� fabrycznie nowy, pochodzi� z bie��cej produkcji i by� wyprodukowany w 2012 roku. Pojazd musi by� fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierowca po lewej stronie). Oferowany i dostarczony samoch�d musi spe�nia� minimalne wymagania i posiada� wyposa�enie nie gorsze ni� okre�lone z za��czniku nr 2 do SIWZ Szczeg��owy opis przedmiotu zam�wienia. Wykonawca udzieli na samoch�d b�d�cy przedmiotem zam�wienia gwarancj� na warunkach nie gorszy ni� ni�ej okre�lone: 1. Min. 4 lata gwarancji na zespo�y elektryczne, elektroniczne i mechanizmy (��cznie z uk�adem jezdnym, przeniesienia nap�du i zawieszeniem) bez limitu kilometr�w. 2. Min. 5 lat gwarancji na pow�ok� lakiernicz�, 3. Min. 10 lat gwarancji na perforacj� nadwozia. Warunki i okresy nie mog� by� gorsze ani kr�tsze ni� aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu dla danego pojazdu, danej marki. Miejscem dostawy-odbioru samochodu b�dzie siedziba Zamawiaj�cego.

II.1.4)  Czy przewiduje si� udzielenie zam�wie� uzupe�niaj�cych:

Nie.

II.1.5)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

34.11.00.00-1.

II.1.6)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 30

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

Czy przewiduje si� udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam�wienia: Nie

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia.

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia.

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert, a w stosunku do os�b fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-ofert� zgodn� z formularzem oferty stanowi�cym za��cznik do specyfikacji – wype�niony OPIS OFEROWANEGO SAMOCHODU – Za��cznik nr 1

III.7)  Czy ogranicza si� mo�liwo�� ubiegania si� o zam�wienie publiczne tylko dla wykonawc�w, u kt�rych ponad 50 % pracownik�w stanowi� osoby niepe�nosprawne:

Nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

 • 1 – Cena – 85
 • 2 – zu�ycie energii – 13
 • 3 – emisja dwutlenku w�gla – 1
 • 4 – silnik BIO – 1

IV.2.2)  Czy przeprowadzona b�dzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� zmiany, za zgod� obu Stron, postanowie� zawartej Umowy w przypadku, gdy zmiany te b�d� korzystne dla Zamawiaj�cego bez zwi�kszenia ustalonej ceny.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

28.06.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: