Skocz do treści

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Tarnowie Podgórnym

Tarnowo Podg�rne, dnia 12.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: : post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na budow� kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej w Tarnowie Podg�rnym.

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zam�wie� publicznych informuj�, �e w dniu 13 pa�dziernika 2011 r. zosta�o rozstrzygni�te post�powanie o zam�wienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budow� j/w. Najkorzystniejsz� ofert� jest oferta z�o�ona przez:

Zak�ad Instalacyjny i Us�ug Og�lnobudowlanych
Jacek Matuszczak
ul. Kossaka 9
66-300 Mi�dzyrzecz

w cenie: 971 829,99 z� brutto

W post�powaniu z�o�ono 12 ofert:

 1. Przedsi�biorstwo Inwestycyjno-Us�ugowe GAZOPOL Ltd Sp. z o. o.
  ul. Morska 49, 75-215 Koszalin
  Cena brutto: 1 218 930,00 z�
 2. Wielobran�owe Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Us�ugowe ALFA Sp. z o. o.
  ul. Toru�ska 300, 85-880 Bydgoszcz
  Cena brutto: 1 474 719,11 z�
 3. Przedsi�biorstwo „PEK-MEL” Witold Czapla, Krzysztof Ciborek S.J.
  ul. Armii Pozna� 27, 64-600 Oborniki
  Cena brutto: 1 559 020,47 z�
 4. Transport Drogowy, �lusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber
  ul. Dworcowa 40b, 62-045 Pniewy
  Cena brutto: 1 589 171,41 z�
 5. DOMAR Kazimierz Domaracki
  Tat�w 3, 76-039 Biesiekierz
  Cena brutto: 1 204 950,93 z�
 6. AQUANET KRZESINKI Sp. z o. o.
  ul. Przemyska 5, 61-324 Pozna�
  Cena brutto:1 474 106,96 z�
 7. Zak�ad Instalacyjny i Us�ug Og�lnobudowlanych Jacek Matuszczak
  ul. Kossaka 9, 66-300 Mi�dzyrzecz
  Cena brutto: 971 829,99 z�
 8. WUPRIN� S.A.
  Ul. Stra�y Ludowej 35, 60-465 Pozna�
  Cena brutto: 1 474 080,82 z�
 9. DANKAR Us�ugi Budowlane, Wod-Kan i C.O., Kosztorysowanie
  Nienawiszcz 23, 64-610 Rogo�no
  Cena brutto:1 141 231,04 z�
 10. STRABAG Sp. z o. o.
  ul. Obornicka 235B, 60-635 Pozna�
  Cena brutto: 1 417 898,19 z�
 11. Zak�ad In�ynieryjno-Drogowych TAR-DROG S.A.
  ul. Pozna�ska 62a, 62-080 Tarnowo Podg�rne
  Cena brutto: 1 289 513,06 z�
 12. Zak�ad Budowlano-Monta�owy �NOWO-INSTAL-BUD� S. C. Pawe� i Micha� �wiergiel
  ul. P��wiejska 23, 64-300 Nowy Tomy�l
  Cena brutto: 1 466 412,75 z�

Wybrano ofert� najkorzystniejsz� niepodlegaj�c� odrzuceniu.

Jednocze�nie w zwi�zku z zaistnieniem okoliczno�ci przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuj�, �e umowa o zam�wienie publiczne zostanie podpisana po dniu 13 lipca 2012 r.


Tarnowo Podg�rne, dnia 2.07.2012 r.

Dotyczy: post�powania o udzielenie zam�wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow� kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej w Tarnowie Podg�rnym.

W zwi�zku z otrzymanymi pytaniami dotycz�cym tre�ci SIWZ informujemy:

Pytanie 1
Zamawiaj�cy dopu�ci� wykonanie cz��ci kolektor�w przewiertem horyzontalnym z rur PE TS jako zamienn� do wykonania sieci w wykopie otwartym z rur PE. Czy rury stosowane do przewiert�w musz� by� typu PE TS (Wavin), czy te� mo�na stosowa� rury wzmocnione innych producent�w PE RC np. TYTAN (Kaczmarek), MULTIsafe (Rurgaz)?

Odpowied�:
Zamawiaj�cy dopuszcza zastosowanie rur od innych producent�w pod warunkiem, �e b�d� to rury min. 2-warstwowe, posiadaj�ce atest na przeciski sterowane i atest na transport �ciek�w sanitarnych i przemys�owych.

Pytanie 2
W tre�ci SIWZ, pkt. 18 napisano: „Kosztorys ofertowy nale�y sporz�dzi� na podstawie przedmiaru rob�t, stanowi�cego za��cznik do niniejszej specyfikacji”.Czy do oferty nale�y do��czy� kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej?

Odpowied�:
Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie kosztorysu ofertowego zawieraj�cego wszystkie pozycje przedmiaru rob�t wraz z cenami jednostkowymi. Kosztorys w wersji uproszczonej nie jest wymagany.

Pytanie 3
Czy zamawiaj�cy wyra�a zgod� na zastosowanie rur r�wnowa�nych innych producent�w ni� Wawin np. PE Twin, RC itp. do rur PETS?

Odpowied�:
Zamawiaj�cy dopuszcza zastosowanie rur od innych producent�w pod warunkiem, �e b�d� to rury min. 2-warstwowe, posiadaj�ce atest na przeciski sterowane i atest na transport �ciek�w sanitarnych i przemys�owych.

Pytanie 4
Zamawiaj�cy wymaga aby Wykonawca wykaza� si� do�wiadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia (udokumentuj� wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, co najmniej 2 rob�t zwi�zanych z budow� sieci kanalizacyjnej o ��cznej warto�ci min 1 000 000,00 z� brutto ka�da). Co dla zamawiaj�cego oznacza zapis „por�wnywalnym”

Odpowied�:
S�owo „por�wnywalne” u�yte w SIWZ, oznacza roboty o podobnym charakterze, dotycz�ce budowy kanalizacji sanitarnej, kt�re zosta�y wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, co najmniej 2 rob�t zwi�zanych z budow� sieci kanalizacyjnej o ��cznej warto�ci min 1 000 000,00 z� brutto ka�da.

Pytanie 5
Zamawiaj�cy w SIWZ dopuszcza wykonanie cz��ci ruroci�g�w t�ocznych przewiertem horyzontalnym. Kosztorys ofertowy za��czony przez Zamawiaj�cego obejmuje wykonanie inwestycji wykopem otwartym. W jaki spos�b sporz�dzi� kosztorys ofertowy w przypadku realizacji przez oferenta rob�t w technologii przewiertu horyzontalnego, tym bardziej, �e dla zadania obowi�zuje rozliczenie kosztorysem powykonawczym. Czy w takim przypadku nale�y do��czy� do oferty tak�e kosztorys zamienny?

Odpowied�:
Powo�uj�c sie na zapis zawarty w SIWZ (str. 2 pkt. Uwaga) Zamawiaj�cy nie dopuszcza do��czenia do oferty kosztorysu zamiennego. „Zamawiaj�cy dopuszcza wykonanie cz��ci kolektor�w przewiertem horyzontalnym z rur PETS, pod warunkiem, �e powy�sza technologia nie b�dzie dro�sza ni� zastosowanie rur PE w wykopach otwartych oraz przy zachowaniu przebiegu kolektor�w w poziomie i w pionie zgodnie z projektem wykonawczym”.


Tarnowo Podg�rne, dnia 22.06.2012 r.

Tarnowo Podg�rne: Przetarg nieograniczony na budow� kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej w Tarnowie Podg�rnym

Numer og�oszenia: 215448 – 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

Przetarg nieograniczony na budow� kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej w Tarnowie Podg�rnym.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Roboty budowlane.

II.1.3)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

Przedmiotem zam�wienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej w Tarnowie Podg�rnym. Szczeg��owy zakres zadania przedstawia za��cznik nr 1 Za�o�enia technologiczne realizacji zadania oraz za��cznik nr 2 Zestawienie ruroci�g�w i studni, stanowi�ce integraln� cz��� niniejszej specyfikacji. Zadanie obejmuje nast�puj�cy zakres: – budowa ruroci�gu t�ocznego PE fi 280 mm, od istniej�cej przepompowni na dzia�ce nr ew. 295 w Lus�wku (ul. Grabowa) do studni rozpr��nej na dzia�ce nr ew. 1/2 w Tarnowie Podg�rnym; pocz�tkowy odcinek tego ruroci�gu od przepompowni o d�ugo�ci 44 m i odcinek �rodkowy w ulicy Przemys�owej zosta�y ju� wykonane w poprzednim etapie; – budowa ruroci�gu t�ocznego PE fi160 mm od istniej�cej przepompowni �ciek�w na dzia�ce nr ew. 276/1 w Jankowicach do studni rozpr��nej na dzia�ce nr ew. 1/2 w Tarnowie Podg�rnym; – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC fi 500 mm od studni rozpr��nej na dzia�ce nr ewidencyjny 1/2 w Tarnowie Podg�rnym do istniej�cej studni na dzia�ce nr ew. 1144/13 w Tarnowie Podg�rnym. Informacja o d�ugo�ci sieci: -Kana�y t�oczne PE O 280 mm- 2324,5 m (2368,5-44,0) -Kana�y t�oczne PE O 160 mm – 531,50 m -Kana� grawitacyjny PVC kl. S O 500 mm – 50,0 m, w tym w wykopie otwartym 5,0 m -Og��em 2 906,00 m (2950,0 – 44,0) Zakres rzeczowy obejmuje r�wnie� wykonanie studni betonowych: – studnia rozpr��na DN 1400 mm 1 kpl. – studnia rewizyjna DN1200 mm 1 kpl. – studnia odwadniaj�ca DN1500 mm 1 kpl. – studnia odwadniaj�ca DN1000 mm 1 kpl. – studnia odpowietrzaj�ca DN1000 mm 1 kpl. Uwaga: W dokumentacji projektowej Projektant przyj�� zastosowanie rur PETS total security, zamiast rur PE, z kt�rych nale�y zrealizowa� zam�wienie. Zamawiaj�cy dopuszcza wykonanie cz��ci kolektor�w przewiertem horyzontalnym z rur PETS, pod warunkiem, �e powy�sza technologia nie b�dzie dro�sza ni� zastosowanie rur PE w wykopach otwartych oraz przy zachowaniu przebiegu kolektor�w w poziomie i w pionie zgodnie z projektem wykonawczym. Cena za wykonanie przedmiotu zam�wienia, opr�cz koszt�w, wynikaj�cych z kosztorysu ofertowego, winna obejmowa� nast�puj�ce nak�ady, niezb�dne do poniesienia przez wykonawc�: a) op�aty sk�adowiskowe zwi�zane z odwozem gruzu i nadmiaru urobku (wyw�z we w�asnym zakresie), b) op�aty za czasowe sk�adowiska urobku, c) naprawy dr�g, ulic, chodnik�w, teren�w zielonych, placu zniszczonych w czasie trwania rob�t przez �rodki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystaj�ce z objazd�w, d) likwidacja skutk�w oddzia�ywania procesu budowlanego na otoczenie budowy. e) dokumentacja powykonawcza. f) op�aty za zaj�cie pasa drogowego. Wykonawca zastosuje materia�y o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i u�ytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie. Wykonawca musi wskaza� w ofercie, kt�re elementy zam�wienia zamierza powierzy� do wykonania podwykonawcom. Zakres rzeczowy zadania b�d�cego przedmiotem przetargu opisany jest szczeg��owo w projekcie budowlano � wykonawczym, specyfikacji technicznej, przedmiarze rob�t i �lepym kosztorysie. Pozycje katalogowe zawarte w kosztorysie podano wy��cznie dla u�atwienia sporz�dzenia kalkulacji ofertowej – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Projekt, specyfikacja techniczna, przedmiar rob�t oraz �lepy kosztorys stanowi� za��czniki do niniejszej specyfikacji. Zamawiaj�cy wymaga by przedmiot zam�wienia by� obj�ty 3 letni� gwarancj� i r�kojmi�..

II.1.4)  Czy przewiduje si� udzielenie zam�wie� uzupe�niaj�cych:

Nie.

II.1.5)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.24.10-9.

II.1.6)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zako�czenie: 15.10.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed up�ywem terminu sk�adania ofert musi wnie�� wadium o warto�ci 50 000,00 z� (s�ownie: pi��dziesi�t tysi�cy z�otych 00/100). Wadium mo�e by� wniesione w nast�puj�cych formach: pieni�dzu, por�czeniach bankowych, por�czeniach sp��dzielczej kasy oszcz�dno�ciowo – kredytowej w formie pieni��nej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por�czeniach udzielanych przez podmioty, o kt�rych mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci. Wadium wnoszone w formie pieni��nej nale�y wp�aci� na rachunek bankowy ING Bank �l�ski S.A. nr 26 1050 1533 1000 0022 4555 7992. Wadium wnoszone w innej formie ni� pieni��na nale�y z�o�y� w pok. Nr 15 (INWESTYCJE) natomiast do oferty nale�y za��czy� kopi� z�o�onego dokumentu wadialnego potwierdzaj�c� za zgodno�� z orygina�em. Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je�eli Wykonawca, kt�rego oferta zosta�a wybrana: – Odm�wi�a podpisania umowy w sprawie zam�wienia publicznego na warunkach okre�lonych w ofercie, – Nie wni�s� wymaganego zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, – Zawarcie umowy w sprawie zam�wienia publicznego sta�o si� niemo�liwe z przyczyn le��cych po stronie Wykonawcy. Zwrot wadium zostanie dokonany na zasadach okre�lonych w ustawie Prawo zam�wie� publicznych.

III.2)  ZALICZKI

Czy przewiduje si� udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam�wienia: Nie

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest do�wiadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac por�wnywalnych z przedmiotem zam�wienia (udokumentuj� wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert, co najmniej 2 rob�t zwi�zanych z budow� sieci kanalizacyjnej o ��cznej warto�ci min. 1 000 000,00 z� brutto ka�da).

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/rob�t posiadaj�cego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynale�no�ci do izby zawodowej technik�w i in�ynier�w budownictwa – do oferty wykonawca sk�ada o�wiadczenie w formie wykazu wg wzoru za��czonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� dokumenty.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

 • wykaz rob�t budowlanych w zakresie niezb�dnym do wykazania spe�niania warunku wiedzy i do�wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert albo wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�tszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz za��czeniem dokumentu potwierdzaj�cego, �e roboty zosta�y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid�owo uko�czone
 • wykaz os�b, kt�re b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zam�wienia, w szczeg�lno�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie us�ug, kontrol� jako�ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykszta�cenia niezb�dnych dla wykonania zam�wienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci, oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert, a w stosunku do os�b fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ofert� zgodn� z formularzem oferty stanowi�cym za��cznik do specyfikacji, kosztorys ofertowy zawieraj�cy wszystkie pozycje przedmiaru rob�t

III.7)  Czy ogranicza si� mo�liwo�� ubiegania si� o zam�wienie publiczne tylko dla wykonawc�w, u kt�rych ponad 50 % pracownik�w stanowi� osoby niepe�nosprawne:

Nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.2.2)  Czy przeprowadzona b�dzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

Zmiana terminu mo�e nast�pi� za zgod� Zamawiaj�cego w formie aneksu do umowy tylko wtedy gdy: wstrzymanie rob�t lub przerwy w pracach powstan� z przyczyn le��cych po stronie zamawiaj�cego, wyst�pi� dzia�ania os�b trzecich lub organ�w w�adzy publicznej, kt�re spowoduj� przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zam�wienia, warunki pogodowe uniemo�liwi� prowadzenie rob�t budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, wyst�pi� roboty dodatkowe od kt�rych uzale�nione b�dzie wykonanie zam�wienia podstawowego, wyst�pi awaria nie zawiniona czynno�ciami lub nie wynikaj�ca z zaniechania czynno�ci, do kt�rych Wykonawca by� zobowi�zany, wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci formalno- prawne.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

09.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofert� nale�y z�o�y� w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: