Skocz do treści

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

Tarnowo Podgórne, dnia 25.01.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.”

Jako najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu uznano ofertę nr 3:

DALKIA POLSKA SA, UL. MYSIA 5, 00-496 WARSZAWA

Uzasadnienie

Zamawiający przeprowadzi badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. najniższej ceny brutto zamówienia.
Oferta nr 3 złożona przez: DALKIA POLSKA SA, UL. MYSIA 5, 00-496 WARSZAWA
spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu i odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz przedstawia najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia w oparciu o w/w kryterium oceny.

Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, tj.:

NUMER OFERTYNAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCYKRYTERIA WYBORU OFERT WRAZ Z PRZYZNAN� PUNKTACJ�CENA OFERTY BRUTTO
KRYTERIUMUZYSKANE PUNKTY
1KRI MARKETING AND TRADING SA, ul. Piwna 28/31, 80-831 Gda�skCena 100 pkt.oferta odrzucona850 625,76
2ENEA SA, ul. Strzeszy�ska 58, 60-479 Pozna�Cena 100 pkt.96,28 pkt.864 526,94
3DALKIA POLSKA SA, ul. Mysia 5, 00-496 WarszawaCena 100 pkt.100,00 pkt.832 339,51
4PKP ENERKETYKA SA, ul. Ho�a 63/67, 00-681 WarszawaCena 100 pkt.97,42 pkt.854 409,12

Dzia�aj�c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zam�wie� publicznych, ZAMAWIAJ�CY zawiadamia o:

odrzuceniu oferty nr 1 z�o�onej przez:
KRI MARKETING AND TRADING SA, UL. PIWNA 28/31, 80-831 GDA�SK

Podstawa prawna:

Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zam�wie� publicznych „Zamawiaj�cy odrzuca ofert�, je�eli jej tre�� nie odpowiada tre�ci specyfikacji istotnych warunk�w zam�wienia z zastrze�eniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”

Uzasadnienie

W rozdziale VI pkt. 3 Zamawiaj�cy zobowi�za� Wykonawc�w do przedstawienia kserokopii op�aconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj�cy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia�alno�ci zwi�zanej z przedmiotem zam�wienia na kwot� nie mniejsz� ni� 1.000.000,00 z� (s�ownie: jeden milion z�otych). W z�o�onej ofercie Wykonawca nie spe�ni� w/w warunku, tj. nie przedstawi� kserokopii op�aconej polisy. Zamawiaj�cy w dniu 16.01.2012 roku wezwa� Wykonawc� w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zam�wie� publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p��n. zm.), do uzupe�nienia stwierdzonych przez Zamawiaj�cego brakuj�cych dokument�w potwierdzaj�cych spe�nienie warunku okre�lonego w rozdziale VI ust. 3 SIWZ. Wykonawca w dniu 17.01.2012 roku dostarczy� Zamawiaj�cy kserokopi� polisy ubezpieczeniowej potwierdzaj�cej ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia�alno�ci zwi�zanej z przedmiotem zam�wienia na kwot� nie mniejsz� ni� 1.000.000,00 z� (s�ownie: jeden milion z�otych), jednak Wykonawca nie przedstawi� dokumentu potwierdzaj�cego op�acenie przedmiotowej polisy.
Wobec powy�szego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zam�wie� publicznych Zamawiaj�cy odrzuci� ofert� Nr 1 jako nie odpowiadaj�c� tre�ci Specyfikacji istotnych Warunk�w Zam�wienia.

Jednocze�nie Zamawiaj�cy informuje, �e zawarcie umowy w sprawie zam�wienia publicznego w przedmiotowym post�powaniu, nast�pi zgodnie z postanowieniami rozdzia�u XV ust. 2 SIWZ, zgodnymi z tre�ci� art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zam�wie� publicznych.


Tarnowo Podg�rne, dnia 05.01.2012 r.

 

Wszyscy wykonawcy

Wyja�nienie Nr 1 do tre�ci
Specyfikacji Istotnych Warunk�w Zam�wienia

DOTYCZY: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY TARNOWSKIEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ TP-KOM SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam�wie� publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z p��niejszymi zmianami), informuj�, i� w dniu 05.01.2012 roku wp�yn��y do Zamawiaj�cego zapytania dotycz�cy tre�ci specyfikacji istotnych warunk�w zam�wienia, kt�re brzmi� nast�puj�co:

Pytanie 1

Dotyczy §2, ust. 4d – Za��cznika Nr 5 do SIWZ – wnosimy o usuni�cie powy�szego punktu z zapis�w umowy.

Odpowied� na pytanie Nr 1

Zamawiaj�cy informuje, i� nie wyra�a zgody na proponowane przez Wykonawc� zmiany w �2 ust. 4d w Za��czniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy §9, ust. 4 – Za��cznika Nr 5 do SIWZ – z tytu�u uchybienia terminowi na rozpatrzenie reklamacji zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki, Zamawiaj�cemu przys�uguje z tego tytu�u bonifikata. Nie ma natomiast mozliwo�ci, aby z�o�enie reklamacji powodowa�o zawieszenie terminu p�atno�ci. Wnosimy zatem o wykre�lenie postanowie� obj�tych powy�szym paragrafem.

Odpowied� na pytanie Nr 2

Zamawiaj�cy informuje, i� nie wyra�a zgody na proponowane przez Wykonawc� zmiany w �9 ust. 4 w Za��czniku nr 5 do SIWZ.

Zamawiaj�cy informuje, �e pytania oraz udzielone odpowiedzi staj� si� integraln� cz��ci� Specyfikacji Indywidualnych Warunk�w Zam�wienia i b�d� wi���ce przy sk�adaniu ofert.


Tarnowo Podg�rne, dnia 02.01.2012 r.

 

Tarnowo Podg�rne: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY TARNOWSKIEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ TP-KOM SPӣKA Z O.O.

Numer og�oszenia: 726 – 2012; data zamieszczenia: 02.01.2012

OG�OSZENIE O ZAM�WIENIU – dostawy

Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.

Og�oszenie dotyczy: zam�wienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I.1)  NAZWA I ADRES:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podg�rne, woj. wielkopolskie.

  • Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.tp-kom.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO:

Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�WIENIA

II.1)  OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAM�WIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zam�wieniu przez zamawiaj�cego:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY TARNOWSKIEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ TP-KOM SPӣKA Z O.O.

II.1.2)  Rodzaj zam�wienia:

Dostawy.

II.1.3)  Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�wienia:

1.Przedmiotem zam�wienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Zamawiaj�cego w planowanej ilo�ci oko�o 2 563 253 kWh (+/-15%) w okresie od 01.03.2012 roku do 28.02.2013 roku dla 88 punkt�w poboru zgodnie ze specyfikacj� zawart� w Za��czniku nr 1 do SIWZ. Sprzeda� energii elektrycznej realizowana b�dzie na podstawie umowy sprzeda�y, o kt�rej mowa w art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo Energetyczne. 2.Niniejsze zam�wienie nie obejmuje �wiadczenia us�ug dystrybucji energii elektrycznej. 3.Wykonawca b�dzie dostarcza� energi� elektryczn� czynn� zgodnie z obowi�zuj�cymi standardami jako�ciowymi obs�ugi odbiorc�w okre�lonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy-Prawo Energetyczne. 4.Wykonawca musi posiada� aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. ENEA OPERATOR SP. Z O.O. umo�liwiaj�ce sprzeda� energii elektrycznej za po�rednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punkt�w poboru Zamawiaj�cego. 5.Szczeg��owy opis przedmiotu zam�wienia zawarty jest w Za��czniku nr 1 do SIWZ stanowi�cym integraln� cz��� niniejszej SIWZ. Deklarowane w Za��czniku nr 1 do SIWZ zu�ycie energii elektrycznej jest wielko�ci� szacunkow� i s�u�y wy��cznie do obliczenia ceny oferty. 7.Zamawiaj�cy nie dopuszcza sk�adania ofert cz��ciowych. 8.Zamawiaj�cy nie przewiduje mo�liwo�� przeprowadzenia zam�wie� uzupe�niaj�cych. 9.Zamawiaj�cy nie dopuszcza sk�adania ofert wariantowych. 10.Zamawiaj�cy nie przewiduje mo�liwo�ci zawarcia umowy ramowej. 11.Zamawiaj�cy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 12.Zamawiaj�cy nie dopuszcza wykonania zam�wienia przy udziale podwykonawc�w.

II.1.4)  Czy przewiduje si� udzielenie zam�wie� uzupe�niaj�cych:

Nie.

II.1.5)  Wsp�lny S�ownik Zam�wie� (CPV):

09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5

II.1.6)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty cz��ciowej:

Nie.

II.1.7)  Czy dopuszcza si� z�o�enie oferty wariantowej:

Nie.

II.2)  CZAS TRWANIA ZAM�WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpocz�cie: 01.03.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)  ZALICZKI

Czy przewiduje si� udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam�wienia: Nie

III.3)  WARUNKI UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE�NIANIA TYCH WARUNK�W

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

a) posiadania aktualnie obowi�zuj�cej koncesji na prowadzenie dzia�alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu energi� elektryczn� wydanej przez Prezesa Urz�du Regulacji Energetyki; b) posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy z ENEA OPERATOR SP. Z O.O., umo�liwiaj�cej sprzeda� energii elektrycznej za po�rednictwem sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR SP. Z O.O. do punkt�w poboru Zamawiaj�cego.

III.3.2)  Wiedza i do�wiadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia.

III.3.3)  Potencja� techniczny

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zam�wienia

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Na podstawie o�wiadczenia.

III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku

Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie zam�wienia, tj. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia�alno�ci na kwot� min. 1.000 000,00 z�, zwi�zanej z przedmiotem zam�wienia

III.4)  INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�W UDZIA�U W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)  W zakresie wykazania spe�niania przez wykonawc� warunk�w, o kt�rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�cz o�wiadczenia o spe�nieniu warunk�w udzia�u w post�powaniu, nale�y przed�o�y�:

 • koncesj�, zezwolenie lub licencj�
 • op�acon� polis�, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj�cy, �e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia�alno�ci zwi�zanej z przedmiotem zam�wienia

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�:

 • o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert, a w stosunku do os�b fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3)  Dokumenty podmiot�w zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w kt�rym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci – wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed up�ywem terminu sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu o udzielenie zam�wienia albo sk�adania ofert

III.6)  INNE DOKUMENTY

III.3.1)  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wype�niony formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowi�cym Za��cznik nr 3 do SIWZ;
2)Wype�niony formularz oferty wraz z za��cznikami zgodnie ze wzorem stanowi�cym Za��cznik nr 4 do SIWZ;
3)Je�eli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy dzia�a na podstawie pe�nomocnictwa winien je przedstawi� w formie orygina�u lub kopii notarialnie po�wiadczonej za zgodno�� z orygina�em. Tre�� pe�nomocnictwa musi jednoznacznie okre�la� czynno�ci, co do wykonania kt�rych pe�nomocnik jest umocowany;

III.7)  Czy ogranicza si� mo�liwo�� ubiegania si� o zam�wienie publiczne tylko dla wykonawc�w, u kt�rych ponad 50 % pracownik�w stanowi� osoby niepe�nosprawne:

Nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAM�WIENIA

IV.1.1)  Tryb udzielenia zam�wienia:

Przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert:

Najni�sza cena.

IV.2.2)  Czy przeprowadzona b�dzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�rej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak.

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunk�w zmian

1. Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� zmiany zawartej umowy z Wykonawc� w przypadku zmiany liczby punkt�w poboru energii elektrycznej na warunkach okre�lonych w niniejszej SIWZ, w szczeg�lno�ci w przypadku pod��czenia nowego punktu poboru przez Zamawiaj�cego lub wy��czenia punktu poboru energii.
2. Ceny jednostkowe energii elektrycznej przedstawione w formularzu ofertowym stanowi�cym Za��cznik nr 4 do SIWZ b�d� mia�y zastosowanie, o ile nie ulegn� zmianie od dnia z�o�enia oferty do ko�ca terminu obowi�zywania umowy sprzeda�y, w zakresie wp�ywaj�cym na jej realizacj�, nast�puj�ce akty prawne: a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625, z p��n. zm.); b) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), w zakresie akcyzy na energi� elektryczn�; c) rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrze�nia 2008 r. w sprawie szczeg��owego zakresu obowi�zk�w uzyskania i przedstawienia do umorzenia �wiadectw pochodzenia, uiszczenia op�aty zast�pczej, zakupu energii elektrycznej i ciep�a wytworzonych w odnawialnych �r�d�ach energii oraz obowi�zku potwierdzania danych dotycz�cych ilo�ci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym �r�dle energii (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz, 969); d) rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z 26 wrze�nia 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie �wiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczeg��owego zakresu obowi�zku uzyskania i przedstawiania do umorzenia tych �wiadectw, uiszczania op�aty zast�pczej i obowi�zku potwierdzania danych dotycz�cych ilo�ci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314); e) ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar�w i us�ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z p��n. zm).
3. Zamawiaj�cy w przypadku podj�cia decyzji o zmianie grupy taryfowej dla poszczeg�lnych punkt�w poboru energii elektrycznej zobowi�zuje Wykonawc� do zg�oszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wszelkich niezb�dnych informacji umo�liwiaj�cych zmian� grupy taryfowej dla punkt�w poboru energii elektrycznej Zamawiaj�cego.

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na kt�rej jest dost�pna specyfikacja istotnych warunk�w zam�wienia:

www.tp-kom.pl

Specyfikacj� istotnych warunk�w zam�wienia mo�na uzyska� pod adresem:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzib� w Tarnowie Podg�rnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podg�rne.

IV.4.4)  Termin sk�adania wniosk�w o dopuszczenie do udzia�u w post�powaniu lub ofert:

12.01.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba TP-KOM, pok�j nr 15 (I pi�tro).

IV.4.5)  Termin zwi�zania ofert�:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk�adania ofert).

IV.4.17)  Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zam�wienia, w przypadku nieprzyznania �rodk�w pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodk�w z pomocy udzielonej przez pa�stwa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt�re mia�y by� przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz��ci zam�wienia:

Nie

PLIKI DO POBRANIA: