Skocz do treści
informacje o wsparciu z funduszy europejskich

Komunikaty

BRAK WODY

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej, w dniu 14.03.2023 br. (wtorek) od godz. 10:00 do godz. 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków położonych przy ul. Lipowej w miejscowości Kokoszczyn.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

TP-KOM Dział Wodociągów i Kanalizacji

KOMUNIKAT

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej informacjami jakoby wystąpił „nielegalny spływ ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie Podgórnym do Jeziora Kierskiego” Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM sp. z o.o. (dalej „TP-KOM”) informuje:

  1. Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Podgórnym pracuje bez jakichkolwiek zakłóceń lub awarii, odprowadzając wyłącznie ścieki oczyszczone do Kanału Przybrodzkiego (odbiornika), o parametrach znacząco lepszych niż dopuszczalne, określone przez aktualne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód.
  2. Celem pełnej kontroli procesów technologicznych, a przy tym transparentności funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie Podgórnym – TP-KOM prowadzi stały monitoring pracy urządzeń kanalizacyjnych i w ramach tych działań prowadzi badania ścieków oczyszczonych w cyklach tygodniowych znacząco częściej niż zobowiązują do tego TP-KOM obowiązujące przepisy prawa oraz warunki pozwolenia.
  3. TP-KOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób lub podmiotów trzecich, mające miejsce tak na Kanale Przybrodzkim, jak i innych ciekach wodnych łączących się w jakimkolwiek stopniu z Kanałem Przybrodzkim.
  4. TP-KOM nie podejmowała samodzielnie, ani też nie zlecała w ostatnim czasie żadnych działań skutkujących tym, iż do rowu melioracyjnego SK-63, a w konsekwencji do Jeziora Kierskiego mogły przepływać wody Kanału Przybrodzkiego. TP-KOM nie ponosi odpowiedzialności za działania osób lub podmiotów trzecich w tym zakresie.
  5. TP-KOM niezwłocznie podejmie wszelkie kroki przewidziane prawem wobec osób rozpowszechniających w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje, naruszające wizerunek oraz dobre imię TP-KOM.

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

Informacje dla mieszkańców i przedsiębiorców

Dla rolników i działkowiczów

O firmie

Zajmujemy się odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Gospodarujemy obiektami w Rumianku: Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), kompostownią oraz  oczyszczalnią.

Dostarczamy wodę, odbieramy ścieki, zajmujemy się budową, utrzymaniem, naprawą sieci i urządzeń wod.-kan. oraz wymianą wodomierzy.

Zajmujemy się odśnieżaniem, budową i utrzymaniem terenów zielonych dla gminy.

Dowiedz się więcej o działalności, historii i zarządzie firmy TP-KOM.