KOMUNIKAT

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym uprzejmie informuje P.T. Odbiorców usług, że od dnia 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) obowiązywać będą nowe, zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy XXI/296/2015, ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne:

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawkaJednostka miary
nettobrutto
012345
1.W1
Gospodarstwa domowe
1) Cena 1m3 dostarczonej wody4,074,39PLN/m3
2) Stawka opłaty abonamentowej 3,603,89PLN/m-c
2.W2
Pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel i przemysł
1) Cena 1m3 dostarczonej wody4,074,39PLN/m3
2) Stawka opłaty abonamentowej 3,603,89PLN/m-c
3.W3
Woda użyta przez gminę Tarnowo Podgórne na cele określone w art. 22 ustawy oraz odbiorcy wody na cele ogrodowe rozliczani wodomierzem lub podwodomierzem oraz tymczasowe przyłącza budowlane
1) Cena 1m3 dostarczonej wody4,074,39PLN/m3


2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków
Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawkaJednostka miary
nettobrutto
012345
1.OŚ1
Gospodarstwa domowe
1) Cena 1m3 odprowadzanych ścieków7,10*7,67*PLN/m3
2) Stawka opłaty abonamentowej 5,545,98PLN/m-c
2.OŚ2
Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków
1) Cena 1m3 odprowadzanych ścieków7,107,67PLN/m3
2) Stawka opłaty abonamentowej 5,545,98PLN/m-c

*Ustala się w okresie obowiązywania taryf dopłatę, dla Grupy 1 OŚ1 odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w wysokości 1,05 zł /m3 (brutto).
Rozliczając odbiorców wody i ścieków TP-KOM Sp. z o.o. dokona oszacowania zużycia wody i odprowadzanych ścieków na podstawie średnio-dobowego zużycia. Nabywca ma również możliwość podania rzeczywistego stanu wodomierza lub urządzenia pomiarowego spisanego na dzień 31.01.2016 r. Informacja ta może być przekazana osobiście w siedzibie Spółki: Tarnowo Podgórne ul. Zachodnia 4 pok. nr 10,11 listownie, e-mail: biuro@tp-kom.pl, faksem nr: 61 8147-407, lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 8146-430 wew. 426; 435.

Zarząd SpółkiTarnowska Gospodarka Komunalna

TP-KOM Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 061 8146-430
fax 061 8147-407

zakład czynny: od poniedziałku - do piątku
w godzinach 700 - 1500

kasa czynna: środy i piątki
od 730 - 1400


Logo BIP

e-mail: biuro@tp-kom.pl

Nazwa i nr konta:
ING Bank Śląski Oddział w Tarnowie Podgórnym
26 1050 1533 1000 0022 4555 7992